У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Методика обліку, аналізу і аудиту витрат звітного періоду

Сторінка 11

В першому варіанті П(С)БО 16 “Витрати” в складі інших загальновиробничих витрат передбачаються відображення втрат від браку. Пізніше, на нашу думку правильно, останні були виключені із складу цих витрат, так, як вони є прямими витратами.

Таким чином, в складі загальновиробничих витрат відображаються витрати, пов’язані з організацією і управлінням виробництвом у виробничих підрозділах, а також витрати, пов’язані з утриманням і експлуатацією устаткування і транспортних засобів внутрі виробничого призначення. Таке об’єднання названих витрат, на нашу думку, пояснюється єдиною причиною, що ці витрати є накладними виробничими витратами [23:110].

Крім сказаного, важливим у складі загальновиробничих витрат є те, що на величину цих витрат не впливають лишки матеріальних цінностей і незавершеного виробництва.

Загальновиробничі витрати складаються з постійних і змінних витрат. До змінних загальновиробничих витрат належать витрати, що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності. Постійні виробничі накладні витрати залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності.

Слід зазначити, що абсолютно точного поділу витрат на постійні та змінні досягти важко, тому що існує ще й такий вид витрат, як змішані витрати, тобто витрати які містять в собі постійну та змінну частини.

Наприклад, оплата праці апарату управління цехами може включати до себе постійну частину – оклад та змінну частину – преміальну винагороду за збільшення обсягів виробництва понад певний показник 95 (чим більший відсоток збільшення обсягів, тим вищі преміальні). Окрім цього, затрати, що для одного підприємства є постійними, для іншого – змінними. Підприємству буде надано право відповідно НП(С)БО 7 “основні засоби” обрати один з методів нарахування амортизації основних засобів (з поміж чотирьох запропонованих). Якщо підприємство обере виробничий метод, за яким сума амортизації визначається залежно від кількості виробленої продукції, то дані витрати будуть відноситися до змінних витрат. Якщо підприємство обере добре відомий в минулому прямолінійний метод, то витрати на амортизацію будуть відноситися до постійних витрат. Все вищезгадане стосується лише бухгалтерського обліку.

Поділ витрат на змінні і постійні має важливе значення як для правильного списання і розподілу цих витрат між окремими видами об’єктів обліку витрат, так і для контролю за накладними витратами. При цьому потрібно враховувати поведінку кожної статті накладних витрат. Остання може вести себе одним із таких способів:

1. Може представляти собою статтю перемінних витрат і змінюватися в прямій пропорційній залежності від об’єкту ділових операцій.

2. Стаття може бути незмінною по своїй величині при любій зміні об’єму виробництва.

3. Стаття може бути на півзмінною або на півпостійною.

У зв’язку із різною поведінкою окремих статей накладних витрат, ці витрати складніше контролювати ніж всі інші витрати. Труднощі контролю за цими витратами, на думку В.Палія і Р.Вендера Віла полягають ще в тому, що не всі накладні витрати, які відносяться до виробництва чи збуту продукції здійснюються одночасно із процесом виробництва і збуту. Деякі накладні витрати припадають на період більш ранній, ніж трапляються зміни у виробництві чи збуті. Інші накладні витрати припадають на більш пізній час після того, як зміна у виробництві чи збуті вже пройшли [26:121].

Облік загальновиробничих витрат на ЗАТ “Коломийська фабрика” здійснюється на основі зведених документів про витрати, в яких накопичуються дані з первинних документів по обліку витрачання виробничих запасів, нарахування заробітної плати, про рух основних засобів та інших необоротних активів, накладних, актів про виконанні роботи і послуги, авансових звітів та інші. До зведених документів по обліку витрат відносяться: відомість розподілу матеріалів (розробна таблиця 1), відомість розподілу заробітної плати (розробна таблиця 1), відомість нарахування амортизації основних засобів, (розробна таблиця 6), відомість нарахування амортизації інших необоротних активів, листки–розшифровки для обліку грошових витрат.

Аналітичний облік витрат ведеться за місцем виникнення і статтями витрат. Місцем виникнення загальновиробничих витрат є виробничі підрозділи ( цехи, дільниці). Методичними рекомендаціями по застосуванні регістрів бухгалтерського обліку, затвердженими Міністерством фінансів України від 21.12.2000 року не передбачено облікові регістри для аналітичного обліку витрат в розрізі виробничих підрозділів. В журналі 5 і 5А передбачено відображення витрат в цілому по підприємству. Тому В.Палієм і Р.Вендером, пропонується для обліку витрат по цехах та інших виробничих підрозділах використовувати відомість 12 “Затрати цехів”, змінивши її нумерацію у відповідності до номера журналу (наприклад “відомість 5.2.), яка мала місце при “Старій журнально–ордерній формі обліку”. На основі даних цих відомостей інформація про загальновиробничі витрати буде узагальнюватись в журналі 5 або 5А.

Схема документа обороту по обліку загальновиробничих витрат представлено додатку Б.

Потрібно сказати, що облік загальновиробничих витрат на організацію виробництва та управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного і допоміжного виробництва, також витрати на утримання та експлуатацію машин та устаткування ведеться на розрахунку 91 “загальновиробничі витрати”.

Цей рахунок активний, витратний, збірно–розподільчий та призначений для обліку господарських процесів.

Загальна схема організації обліку загальновиробничих витрат представлена в додатку В.

Облік загальновиробничих витрат без використання рахунків 8-го класу відображається в бухгалтерському обліку такими записами:

Нарахований знос основних засобів та нематеріальних активів загальновиробничого призначення:

Дт 91 “Загальновиробничі витрати”

Кт 13 “Знос необоротних активів”

Списані виробничі запаси на витрати по обслуговуванні виробництва

Дт 91 “Загальновиробничі витрати”

Кт 20 “Виробничі запаси”

Передані в експлуатацію МШТ загальновиробничого призначення

Дт 91 “Загальновиробничі витрати”

Кт 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

Оплачені готівкою загальновиробничі витрати

Дт 91 “Загальновиробничі витрати”

Кт 31 “Рахунки в банках”

Списана на загальновиробничі витрати сума раніше пред’явленої претензії, яка не підлягає задоволенню.

Дт 91 “Загальновиробничі витрати”

Кт 37 “Розрахунки з різними дебіторами”

Списана на загальновиробничі витрати звітного періоду відповідна частина витрат майбутнього періоду.

Дт 91 “Загальновиробничі витрати”

Кт 39 “Витрати майбутніх періодів”

Акцентовано рахунки постачальників за послуги по обслуговуванню цехів основного і допоміжного виробництва.

Дт 91 “Загальновиробничі витрати”

Кт 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядчиками”

Нарахована заробітна плата персоналу цеху та проведені відрахування на соціальні заходи.

Дт 91 “Загальновиробничі витрати”

Кт 66 “Розрахунки з оплати праці”

Дт 91 “Загальновиробничі витрати”

Кт 65 “Розрахунки по страхуванні”

Необхідно відзначити, що відповідно до законодавства підприємство має право обирати один між трьома способами обліку витрат діяльності:

– з використанням 8-го класу рахунків “Витрати за елементами”

– з використанням 9-го класу рахунків “Витрати діяльності”

– з одночасним використанням 8-го і 9-го класу рахунків.

Облік витрат тільки по рахунках класу 8 можуть вести суб’єкти малого підприємництва, а також організації. Діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності. У цих підприємств інформація про витрати формуватиметься в розрізі економічних елементів. Витрати списуються безпосередньо з кредиту рахунків класу 8 в дебет рахунку 23 “Виробництво” в частині прямих і загальновиробничих витрат, а всі інші витрати відносяться на рахунок 79 “Фінансові результати”. Тому вести облік витрат тільки на рахунках класу 8 можна рекомендувати тільки підприємствам з невеликою кількістю господарських операцій і при відсутності кількох напрямків діяльності. Усі інші підприємства, в тому числі і ЗАТ “Коломийська швейна фабрика” використовують рахунки 9-го класу.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2021 textreferat.com