У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Методика обліку, аналізу і аудиту витрат звітного періоду

Методика обліку, аналізу і аудиту витрат звітного періоду

ЗМІСТ

Вступ 3

РОЗДІЛ I. Загальнотеоретичні основи організації обліку і контролю витрат підприємства

1.1. Поняття про витрати підприємства, їх класифікація 5

1.2. Склад та характеристика виробничих витрат та витрат діяльності 16

1.3. Елементи управлінського контролю витрат та принципи управління витратами 23

РОЗДІЛ II. Облік витрат звітного періоду на підприємствах швейної промисловості

2.1. Облік витрат на виробництво продукції 30

2.2. Облік загальновиробничих та адміністративних витрат 51

2.3. Облік витрат на збут та інших витрат діяльності 65

РОЗДІЛ III. Аналіз і аудит витрат підприємства

3.1. Мета, завдання та джерела аналізу і аудиту витрат підприємства 77

3.2. Аналіз витрат підприємства 83

3.3. Аудит витрат підприємства 96

Висновки і пропозиції 102

Список використаних джерел 106

В С Т У П

Витрати підприємства є одним із найважливіших і одним із трудомістких об’єктів обліку, контролю, аналізу. Від правильності їх визначення залежить точність розрахунку фінансового результату діяльності підприємства. Отже, тема витрат є актуальною для будь–якого підприємства, яке здійснює виробництво продукції (робіт, послуг).

Метою виконання даної магістерської роботи є вивчення нормативно–правових аспектів та діючої теорії і практики обліку, аналізу і аудиту витрат підприємства, узгодження пропозицій про їх удосконалення.

Об’єктом дослідження обрано ЗАТ “Коломийська швейна фабрика” на прикладі якого виконана дана магістерська робота.

Магістерська робота складається із вступу трьох розділів та висновків.

У вступі обґрунтована актуальність обраної теми дослідження, наведена коротка характеристика структури та змісту роботи.

У першому розділі розглянуто склад та характеристику витрат підприємства, елементи управлінського контролю та принципи управління витратами.

Особливості обліку витрат звітного періоду показано у другому розділі.

У третьому розділі проведено аналіз витрат на ЗАТ “Коломийська швейна фабрика” та розглянуто аудит витрат звітного періоду.

Пропозиції вчених–економістів щодо удосконалення діючої теорії та практики обліку, аналізу і контролю витрат звітного періоду, сформульовані у висновках.

Перехід підприємства на нову систему обліку, яка визначена Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність”, Національні Положення (Стандарти) Бухгалтерського обліку, новий план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємства і організацій вимагає певних змін у методиці організації обліку витрат.

Облік затрат на виробництво базується на таких принципах:

1. Облік затрат здійснюється на основі відповідних документів, які підтверджують здійснення цих витрат.

2. Облік затрат ведеться по періодах їх здійснення незалежно від часу оплати витрат.

3. Перелік витрат, які відносять до процесу виробництва, регламентується певними нормативно–правовими актами, зокрема, національними положеннями (стандартами), а також галузевими інструкціями. Перед обліком витрат звітного періоду поставлені такі важливі завдання.:

1. постійний контроль за правильним і нормативним використанням сировини, матеріалів, палива, електроенергії, витрат на оплату праці, а також дотримання кошторисів видатків на обслуговування виробництва і управління;

2. встановлення непродуктивних витрат і втрат у виробництві з метою попередження їх виникнення;

3. своєчасне і точне визначення і віднесення фактичних витрат, пов’язаних з виробництвом продукції;

4. вірогідне відображення і визначення в обліку фактичної собівартості виготовленої продукції.

При виконанні даної магістерської роботи використані законодавчі та нормативні документи, наукові публікації та статті вчених–економістів: Бутинця Ф., Завгороднього В., Пушкаря М. Та інших, а також практичний матеріал ЗАТ “Коломийська швейна фабрика”

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА.

1.1. Поняття про витрати підприємства, їх класифікація

Діяльність будь–якого підприємства, у першу чергу промислового, зумовлює споживання різноманітних ресурсів та елементів виробництва.

Процес виробництва являє собою процес поєднання живої праці із засобами виробництва. Так, як цей процес відбувається безперервно, то включає в себе безперервні затрати праці, засоби і предмети праці.

Використані у процесі виробництва різні речовини на виготовлення нового продукту праці формують поняття затрат. Грошовий вираз суми затрат на виробництво конкретного продукту визначає поняття собівартість. Зміст термінів затрати і собівартість поєднується в понятті затрати виробництва. Так тлумачить термін “затрати” В.Сопко [120:317].

Витрати виробництва – це спожиті в процесі виробництва засоби виробництва, які втілюють у собі минулу працю (сировину, матеріали, амортизацію основних засобів, працю працівників, зайнятих у процесі виробництва) з відповідними на неї нарахуваннями та інше.

Операційні витрати – це витрати, що пов’язані з діяльністю по реалізації продукції та управлінням підприємством. Вони характеризують витрати, що були у звітному періоді і безпосередньо не пов’язані з виробництвом продукції. Операційні витрати, як правило, поділяються на адміністративно–управлінські, витрати на збут та витрати, пов’язані з науково–дослідницькими й дослідно–конструкторськими роботами.

Валові витрати – це сума будь–яких витрат, платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

Вартість витрат є складовою частиною собівартості продукції.

Собівартість продукції – це грошова форма витрат підприємства, пов’язана з виробництвом і реалізацією продукції, виконаних робіт та наданих послуг.

В умовах товарного виробництва витрати виробництва виступають у вартісній, грошовій формі. Загальні витрати на виробництво становлять вартість виробничого товару. Їх сума залежить від тривалості періоду та кількості виготовленої продукції. Витрати на одиницю продукції обчислюються як середні за певний період, якщо продукція виготовляється постійно або серіями. В одиничному виробництві витрати на виріб формуються як індивідуальні.

Оскільки витрати є функцією обсягу виробництва з певною еластичністю, існує поняття граничних витрат. Граничні витрати характеризують їх приріст на одиницю приросту обсягу виробництва, тобто

де, Сг – граничні витрати;

∆С – приріст загальних витрат;

∆N – приріст обсягу продукції на одиницю його натурального виміру.

Якщо загальні витрати виразити певною функцією обсягу продукції то граничний їх рівень є першою похідною цієї функції. Це витрати на останню за часом виготовлення одиницю продукції. Показник граничних витрат використовується при аналізі доцільності зміни обсягу виробництва продукції.

Змінні витрати – це витрати, загальна сума яких за певний час залежить від обсягу виготовленої продукції. В свою чергу їх можна розділити на пропорційні та непропорційні.

Пропорційні витрати змінюються прямо пропорційно обсягу виробництва. Для них коефіцієнт пропорційності Кп= 1. До пропорційних належать переважно витрати на сировину, основні матеріали, комплектуючі вироби, відрядну заробітну плату робітників.

Непропорційні витрати поділяються на прогресуючі та дегресуючі. Прогресуючі витрати зростають більшою мірою, ніж обсяг виробництва Kп›1. Вони виникають тоді, коли збільшення обсягу виробництва вимагає більших витрат на одиницю продукції. Це, наприклад, витрати на відрядно–прогресивну оплату праці, додаткові рекламні та торгові витрати та інші. Дегресуючі витрати зростають менше, ніж обсяг виробництва Кп < 1. До них належать витрати на експлуатацію машин і обладнання, його ремонт.

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2021 textreferat.com