У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Акцизний збір

Акцизний збір

П Л А Н

1. Поняття акцизного збору

2. Платники акцизного збору

3. Об'єкт оподаткування

4. Ставки акцизного збору

5. Пільги щодо акцизного збору

6. Порядок обчислення і сплати акцизного збору

7. Сплата акцизного збору. Акцизні марки

Література 1. Поняття акцизного збору

Акцизи являють собою непрямі податки на окремі товари, які включаються до ціни товару й оплачуються покупцями. Ці податки встановлюються, як правило, на дефіцитну та ви­сокорентабельну продукцію і товари, що є монополією держа­ви, Особливістю акцизного збору треба визнати, насамперед, більш яскраво виділену, порівняно з іншими, регулюючу функ­цію податків. Саме через неї здійснюється коригування попи­ту та пропозиції при підвищенні ціни товару за рахунок вклю­чення до неї акцизного збору під час реалізації товарів. Отже, держава виділяє товари, що можуть бути віднесені до предметів розкоші або становлять сферу споживання забезпечених верств населення, і акумулює кошти, які сплачуються цією групою населення при купівлі подібних товарів. Саме за рахунок цих коштів формуються фонди, які використовуються на фінансу­вання соціальних програм, видатків для підтримки малозабез­печених верств населення.

Механізм акцизних зборів дуже схожий з податком на дода­ну вартість. При цьому вони і введені в Україні фактично разом. Ці податки збільшують ціну товару, оскільки входять до неї у вигляді певної надбавки на стадії реалізації. Акцизний збір і податок на додану вартість визначаються розміром споживання і не залежать від доходу або майна платника. Врешті, вони спря­мовані на споживача товарів (послуг), а особа, яка реалізує то­вари (роботи, послуги), є фактично «агентом» держави зі зби­рання і перерахування податків до бюджету. Ці податки нале­жать до непрямих, що зумовлено їх впливом на зростання цін на товари, і тим, що вони сплачуються споживачами не прямо, а у вигляді надбавки до ціни товару. Отже, діє прихована форма перерозподілу частини доходів кінцевих споживачів.

Але існують принципові моменти, які відрізняють акциз­ний збір від податку на додану вартість.

1. Акцизним збором в Україні обкладаються тільки товари (продукція), а податком на додану вартість - операції з продажу як товарів, так і робіт, послуг незалежно від того, який ха­рактер вони мають, — виробничий або невиробничий,

2.Акцизним збором обкладається порівняно невелика гру­па підакцизних товарів; податком на додану вартість — всі, за невеликим винятком, товари.

3.Ставки акцизного збору численні і залежать від групи товарів. Він нараховується і сплачується тільки один раз; по­даток на додану вартість передбачає дві ставки: 20 відсотків і нульову та сплачується багаторазово, на кожному етапі вироб­ництва і продажу товару.

4.Споживачами підакцизних товарів, як правило, є більш вузькі верстви населення, тоді як податок на додану вартість має універсальний характер і справляється фактично з усіх споживачів.

5.Акцизний збір справляється один раз при первісній реалі­зації виробленої підакцизної продукції або при ввезенні підак­цизних товарів на територію України. Цим акцизний збір відрізняється від податку на додану вартість, який являє со­бою складний багатоступінчастий податок.

Механізм акцизного збору закріплено Декретом Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. «Про акцизний збір». Першою статтею цього нормативного акта закріплено поняття акцизного збору як непрямого податку на окремі товари (про­дукцію), визначені законом як підакцизні, що включається до ціни цих товарів (продукції). Відповідно до Закону України від 22 березня 2001 р. «Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір» істотно змінено фор­мулювання поняття «акцизний збір». У ньому об'єднано три ключові ознаки. По-перше, акцизний збір є непрямим подат­ком. На даний час це єдиний податок, який визначено чинним податковим законодавством непрямим. По-друге, це податок на окремі товари (продукцію), визначені законом як підак­цизні. По-третє, суми акцизного збору підлягають включенню до ціни підакцизних товарів (продукції).

2. Платники акцизного збору

Платників акцизного збору законодавство України поділяє на такі категорії.

1.Суб'єкти підприємницької діяльності, а також їх філії, відділення (інші відокремлені підрозділи) — виробники підак­цизних товарів на митній території України, у тому числі з давальницької сировини по товарах (продукції), на які вста­новлені ставки акцизного збору у твердих сумах, а також за­мовники, за дорученням яких виготовляється продукція на давальницьких умовах по товарах, на які встановлені ставки акцизного збору у відсотках до обороту, які сплачують акциз­ний збір виробнику. Отже, якщо предметом операції з перероб­ки давальницької сировини є виробництво продукції, що об­кладається акцизним збором по ставках, визначених у відсот­ках до обороту, платником виступає замовник, який, до речі, сплачує цей податок не до бюджету, а виробнику, тобто пере­робнику. По-друге, якщо предметом договору з переробки да­вальницької сировини є підакцизні товари (продукція), на які встановлені ставки акцизного збору в твердих сумах, платни­ком є суб'єкт підприємницької діяльності — виробник таких товарів, тобто переробник. До цієї ж групи відносяться нерези­денти, які здійснюють виготовлення підакцизних товарів (по­слуг) на митній території України безпосередньо або через свої постійні представництва або осіб, прирівняних до них, відповідно до законодавства. Необхідно зазначити, що якщо перша підгрупа платників діє на території Україні відповідно до за­гального податкового навантаження, до загальних та вичерп­них норм національного податкового законодавства, то подат­ковий режим другої підгрупи виробників підакцизних товарів та послуг деталізується статусом їх як нерезидентів та, відпо­відно до цього, цілою низкою міжнародних угод щодо оподат­кування.

2.По ввезеним на територію України товарам — суб’єкти підприємницької діяльності, інші юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, які імпортують на митну територію України підакцизні товари.

Умовою сплати акцизного збору та підакцизного вантажу при перевезенні є надання митниці копії платіжного доручення, яке завізовано митним органом за місцем державної реєст­рації підприємства, на загальну вартість обов'язкових пла­тежів, що повинні бути сплачені до державного бюджету. Вони перераховуються на депозитні рахунки митних органів за місцем державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяль­ності. Ця сума повинна відповідати сумі визначених податко­вих платежів, яку необхідно сплатити за партію товару, ввезе­ну за однією акцизною вантажною митною декларацією. Ця декларація являє собою документ, який заповнюється на уні­фікованому бланку і містить відомості про вантаж, що буде ввезено на територію України з метою імпорту. Він використо­вується митними органами для посилення контролю за митним оформленням підакцизного товару.

Акцизні декларації подаються до митниці за місцем держав­ної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності разом з та­кими документами:

1)зовнішньоекономічним контрактом;

2)двома копіями платіжного доручення, завіреними суб'єк­том підприємницької діяльності на суму встановлених платежів;

3)примірником заявки розрахунку з оцінкою податкової інспекції про суму фактично сплаченого акцизного збору підчас купівлі марок акцизного збору.

3. Фізичні особи — резиденти або нерезиденти, які ввозять (пересилають) підакцизні речі або предмети на митну терито­рію України у вигляді супроводжувального або несупроводжувального багажу, а також фізичні особи, які одержують такі підакцизні речі (предмети), що переслані з-за митного кордо­ну України у виді поштових чи інших відправлень або несупроводжувального багажу, в обсягах або вартістю, що переви­щують норми безмитного провезення (пересилання) для таких фізичних осіб, визначені митним законодавством. До цієї ка­тегорії платників належать юридичні або фізичні особи, які купують (одержують) в інші форми володіння, користування або розпорядження підакцизні товари у податкових агентів.

[1] 2 3 4

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com