У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Єдиний податок

Сторінка 2

Податковий орган зобов'язаний протягом десяти робочих днів видати посвідчення про право сплати єдиного податку або надати письмову мотивовану відмову про це.

Посвідчення видається юридичним особам строком на один рік. Якщо підприємство до закінчення цього строку прийме рішення про повернення до загальної системи оподаткування, воно має право це зробити з початку наступного звітного квар­талу шляхом подання заяви про таке до податкового органу не пізніше, ніж за 15 днів до закінчення поточного кварталу. Рішення про перехід на спрощену систему оподаткування, незалежно від обраної ставки — 6 чи 10 %, можна прийняти не більше одного разу протягом календарного року. Зазначимо, що на сьогодні законодавчо не врегульовано процес зміни став­ки єдиного податку, тому перехід зі ставки 6% на 10% або навпаки за аналогією здійснюється на загальних підставах, тоб­то з поданням відповідної заяви і не раніше, ніж мине кален­дарний рік з моменту переходу на єдиний податок узагалі.

При одержанні Посвідчення про право сплати єдиного по­датку за ставкою єдиного податку 10 %, необхідно здати до орга­ну податкової служби оригінал і всі нотаріально завірені копії Посвідчення платника ПДВ.

Необхідно також указати, що, згідно з п. 1 Указу, юридичні особи, що перейшли на спрощену систему оподаткування, не мають права застосовувати інші способи розрахунків за відпу­щену продукцію, крім готівкового і безготівкового розра­хунків. Отже, при здійсненні підприємницької діяльності юридичними особами, які оподатковуються єдиним податком, не можна робити операції, що податковими органами можуть бути кваліфіковані як бартерні. (Фізичних осіб-підприємців, які працюють на умовах єдиного податку, це обмеження не стосується.)

Платник єдиного податку—юридична особа зобов'язана ве­сти Книгу обліку доходів і витрат. Ця Книга в обов'язковому порядку реєструється в податкових органах.

У разі порушення умов Указу юридичні особи зобов'язані повернутися до загальної системи оподаткування з кварталу, наступного за тим, у якому було допущено таке порушення.

3. Фізичні особи як платники єдиного податку

Перейти на спрощену систему оподаткування можуть фізичні особи—підприємці, що відповідають таким вимогам:

а) у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх ро­дини, протягом року перебуває не більше десяти чоловік;

б) розмір виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тисяч гривень.

При визначенні чисельності працівників, що перебувають у трудових відносинах а фізичними особами, необхідно звернутися до роз'яснень податкового органу, викладених у листі від 31 березня 2000 р. «Про порядок визначення чисельності найманих робітників, що можуть протягом року перебувати в трудових відносинах із платниками єдиного податку», відпо­відно до якого на будь-який момент здійснення підприємниць­кої діяльності їхня кількість повинна бути не більше 10 чоловік.

Розмір виручки приватних підприємців визначають так само, як і виторг для юридичних осіб.

Ставки єдиного податку для приватного підприємця вста­новлюють місцеві ради залежно від виду діяльності, вони ста­новлять від двадцяти до двохсот гривень на місяць. Розмір став­ки залежить не від отриманого доходу, як у юридичних осіб, а виняткова від виду діяльності. Причому в різних регіонах Ук­раїни ставки єдиного податку для фізичних осіб, а також пе­релік видів діяльності, що підлягають оподаткуванню, можуть бути різні. Періодичність зміни таких ставок законодавчо не встановлено.

Якщо підприємець використовує працю найманих робіт­ників, то ставка податку збільшується на 50% за кожного працівника (включаючи членів його родини).

Якщо підприємець здійснює кілька видів діяльності, що оподатковуються за різними ставками, то йому видається одне посвідчення, а єдиний податок установлюється за більшою ставкою по цих видах діяльності, установленою місцевою ра­дою за місцем державної реєстрації такого суб'єкта, причому незалежно від того, здійснює він підприємницьку діяльність на всій території України чи тільки за місцем державної реєстрації. Зазначимо, що Указ не встановлює територіального об­меження здійснення оподаткування підприємницької діяль­ності за спрощеною системою. Отже, якщо фізична особа як підприємець зареєстрована за місцем проживання, а здійснює підприємницьку діяльність в іншому місці, то їй не потрібно повторно реєструватися як суб'єкт підприємницької діяльності за місцем вчинення цієї діяльності.

Строки сплати єдиного податку для фізичних і юридичних осіб відповідно до Указу збігаються. Статтею 2 Указу встанов­лено, що фізичні особи єдиний податок сплачують щомісяця не пізніше 20-го числа наступного місяця. Однак податкова адміністрація Наказом закріпила обов'язкову умову для пере­ходу на єдиний податок приватному підприємцю — надання, крім заяви, платіжного документа про сплату єдиного податку за період не менший ніж календарний місяць. Таким чином, фізичні особи сплачують єдиний податок авансом.

За дотримання всіх обов'язкових умов, закріплених зако­нодавством, фізична особа—підприємець, як і юридична, має право один раз на рік самостійно обрати спрощений спосіб опо­даткування й одержати посвідчення про сплату єдиного подат­ку. Причому перейти на сплату єдиного податку вона може з будь-якого кварталу календарного (звітного) року, подавши не пізніше чим за 15 днів до початку такого звітного періоду до податкового органу за місцем державної реєстрації письмову заяву. Для цього подають такі документи:

1)заяву платника про перехід на сплату єдиного податку;

2)копію посвідчення про державну реєстрацію як підприємця;

3)документ, що посвідчує особу;

4)копію платіжного документу про сплату єдиного податку. Податковий орган за наявності всіх необхідних документів

повинен узяти підприємця на облік і видати Посвідчення про сплату єдиного податку.

Посвідчення протягом календарного року можна щоквар­талу продовжувати. Підставою для цього є подання платником єдиного податку вищевказаної заяви і платіжних документів про сплату всіх установлених податків і обов'язкових платежів, термін сплати яких на дату подання заяви настав, а також єди­ного податку за попередні періоди і наступний період, що не менший ніж календарний місяць. Заяву платник повинен по­дати не пізніше 15 днів до початку кварталу, на який підприє­мець продовжує Посвідчення. Якщо строк дії Посвідчення про­довжується, у ньому здійснюються відповідні записи за підпи­сом керівника податкового органу чи його заступника, що засвідчуються печаткою.

Відповідно до Указу суб'єкти малого підприємництва— платники єдиного податку можуть відмовитися від застосуван­ня спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності та по­вернутися до загальної системи оподаткування з початку на­ступного звітного кварталу. Для цього подається відповідна заява до податкового органу не пізніше 15 днів до закінчення попереднього звітного кварталу.

Застосування спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності має як переваги, так і певні недоліки. Останніми мож­на вважати такі обставини:

1)обмеження за обсягом діяльності (розмір виручки) таких суб'єктів;

2)при використанні праці найманих робітників фізична осо­ ба—платник єдиного податку повинна сплатити за кожного з них по 50% суми єдиного податку;

3)сума єдиного податку фізичної особи—платника податків сплачується авансом за звітний період (квартал). При цьому не враховується, чи буде фактично отримано доход від здійснен­ня такої діяльності за звітний період;

4)обмеження за способом розрахунків юридичними особами.

Переваги використання спрощеної системи оподаткування для платників податків такі:

1)надається право платнику самостійно, на свій розсуд обрати спосіб оподаткування (загальний, спрощений чи спеціальний);

2)зменшується кількість податків і зборів, що сплачуються;

3)значно полегшується облік (документальний) господарської діяльності платників податків;

4)не потрібно додаткових знань у галузі оподаткування і немає потреби відстежувати всі зміни у законодавстві про по­ датки і збори, що вносяться досить часто;

1 [2] 3

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com