У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аналіз ведення обліку матеріалів на складах і в бухгалтерії; документальне оформлення при надходженні і відпуску матеріалів (ДП “Котельно-зварювальний завод)

Аналіз ведення обліку матеріалів на складах і в бухгалтерії; документальне оформлення при надходженні і відпуску матеріалів (ДП “Котельно-зварювальний завод)

ПЛАН

Вступ

I. Теоретичні аспекти обліку матеріалів

1.1 Поняття матеріали, їх загальна характеристика та значення

1.2 Критерії визнання та оцінки матеріалів

II. Методика обліку матеріалів на складі та в бухгалтерії

2.1 Облік матеріалів на складі:

2.1.1 Облік надходження матеріалів на склад

2.1.2. Оцінка та облік матеріалів при їх відпуску у виробництво

2.2. Документальне оформлення надходження та відпуску матеріалів зі складу

2.3. Організація аналітичного обліку наявності та руху матеріалів на складі

2.4. Взаємозв’язок обліку матеріалів на складі з обліком у бухгалтерії

2.5. Інвентаризація матеріалів на складі та відображення її результатів в обліку.

Висновок

Список використаної літератури

Додатки (супровідні документи постачальників (накладна, ТТН, податкова накладна); карточка складського обліку матеріалів, копія аркушу інвентарної книги; лімітно-забірні картки; накладна-вимога, довіреність, ); журнал 5, відомість аналітичного обліку виробничих запасів; аркуш Головної книги по рахунку 20; Баланс)

Розрахункова частина

Вступ

Бухгалтерський облік на підприємствах України різних галузей і форм власності ґрунтується на єдиних засадах, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», який визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності і здійснюється відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» затверджено 25 Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, склад фінансової звітності з примітками до неї, План рахунків та реєстри бухгалтерського обліку, спрощену фінансову звітність і План рахунків для суб’єктів малого бізнесу.

Методику ведення фінансового обліку регулюють також нормативні акти (положення, інструкції, вказівки), які конкретизують особливості обліку коштів, основних і оборотних засобів, розрахункових операцій витрат виробництва, готової продукції, результатів фінансово – господарської діяльності, оподаткування.

Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» ведення бухгалтерського обліку та складання звітності ґрунтується на таких принципах: автономності, безперервності, єдиного грошового вимірника, історичної (фактичної) собівартості, обачності, нарахування та відповідності доходів і витрат, періодичності, повного висвітлення, послідовності, превалювання сутності над формою.

Однією з обов'язкових умов здійснення процесу виробництва є забезпечення його виробничими запасами - сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, комплектуючими виробами тощо, з яких або за допомогою яких здійснюється виробництво продукції. Відмітною особливістю їх є одноразове використання в процесі виробництва, перенесення всієї вартості на собівартість виготовленої продукції (виконаних робіт, послуг). Тому контроль за збереженням матеріальних ресурсів, раціональним використанням їх у виробництві має велике значення. Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».

Запаси визнаються активом, якщо існує вірогідність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, і їх вартість може бути достовірно визначена. Важливою передумовою раціональної організації обліку виробничих запасів є економічно обгрунтована їх класифікація. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх назва або однорідна група (вид). Тому в подальшій класифікації групи запасів поділяються на підгрупи, а всередині них - на види, сорти, марки, типорозміри тощо.

Метою даної курсової роботи є: аналіз ведення обліку матеріалів у складах і в бухгалтерії; документальне оформлення при надходженні і відпуску матеріалів; вивчення процесу проведення інвентаризації та відображення її результатів.

Об’єктом дослідження є Державне Підприємство Міністерства Оборони України «63 Котельно – Зварювальний завод» (ДП МОУ «63 КЗЗ»), яке було створене у 1948 році. Галузь до якої належить підприємство - це виробництво виробів загальномашинобудівельного застосування. Протягом років органом державного управління є Міністерство Оборони України.

З 1996 року основним видом економічної діяльності ДП МОУ «63 Котельно – Зварювального заводу» є виробництво і реалізація нагрівальних котлів.

Для нормального функціонування процесу виробництва ДП МОУ «63 КЗЗ» забезпечений відповідними запасами сировини і основних матеріалів, допоміжних матеріалів, палива, запасних частин для ремонту, малоцінних і швидкозношуваних предметів та іншим. У процесі виробництва матеріальні цінності використовуються порізному. Одні з них повністю переходять у новостворений продукт (сировина і матеріали), другі змінюють свою початкову форму і розмір (мастильні матеріали, фарби), треті входять у засоби праці без будь – яких змін (запасні частини), четверті тільки сприяють виготовленню виробу, не входячи при цьому в його склад (малоцінні та швидкозношувані предмети).

Для правильної організації обліку виробничих запасів важливу роль відіграє їх типова класифікація (згрупування) за призначенням.

Слід зазначити, що для правильної організації обліку матеріалів на досліджуваному ДП МОУ «63 КЗЗЗ» складські приміщення мають відповідне обладнання, пристосування (стелажі, полиці, ящики) , вимірювальні прилади (міри, ваги). Матеріали розміщенні за секціями складів, а в середині їх за окремими групами і типами, сортами і розмірами матеріалів (на полицях, у штабелях, стелажах, засіках тощо).

Облік на складі здійснюється за допомогою карток складського обліку, які відкриваються в бухгалтерії і віддаються під розписку матеріально-відповідальним особам.

Складський і бухгалтерський облік на ДП МОУ «63 Котельно – Зварювальному заводі» здійснюється на базі сучасних засобів обчислювальної техніки, яка сама співставляє одержаний залишок за нормою запису і може готувати дані для подальшого замовлення матеріальних цінностей, забезпечує автоматизоване виконання функцій бухгалтерського обліку.

Суть аналітичного обліку матеріалів полягає в тому, що на окремий вид матеріалів відкривається номенклатурний номер, а він і є аналітичним рахунком. Дані аналітичного обліку узагальнюються в оборотних відомостях. Введення електронно – обчислювальної техніки для обліку матеріалів дає можливість організувати облік не дублюючи багато разів кількісних і якісних даних.

I.Теоретичні аспекти обліку матеріалів

1.1 Поняття матеріали, їх загальна характеристика та значения

Оскільки матеріали є складовою частиною запасів, то розгляд даного питання доцільно розпочати з їх економічної сутності.

Запаси - є оборотними активами підприємства, які викорис­товуються переважно в одному операційному циклі діяльності підприємств або в період до одного року. Виробничі запаси складають основу виготовлюваної продукції (сировина і основні матеріа­ли), сприяють процесу її виготовлення або покращують влас­тивості готової продукції.

Методологічні засади формування інформації про виз­нання, оцінку запасів, їх розкриття у фінансовій звітності виз­начено у П(С)БО 9 "Запаси".

За П(С) БО 9 запаси - це активи, які:

· утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності (товари, готова продукція);

· перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва (незавершене виробництво);

· утримуються для споживання під час виробництва продукції та надання послуг, а також для управління підприємством (сировина, основні і допоміжні матеріали, малоцінні ташвидкозношувані предмети).

До окремих груп запасів підприємства відносять:

- виробничі запаси - сировина і основні матеріали, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування та адміністративних потреб;

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com