У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Формування облікової та аналітичної політики наявності, руху та технічного стану основних засобів

Сторінка 9

ЗАТ “Птахофабрика” “Снятинська Нова” самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробництва і соціального розвитку . Будує своївідносини із замовниками, постачальниками та іншими юридичними і фізичними особами переважно на договірній основі.

Даним товариством керує апарат управління, котрий організовує всю роботу лісокомбінату, координує і контролює діяльність її внутрішніх ланок, здійснює планування, веде бухгалтерський, оперативний та статистичний облік.

В склад апарату управління ЗАТ “Птахофабрика” “Снятинська Нова” входить обліковий апарат -бухгалтерія, котру очолює головний бухгалтер. Бухгалтерія здійснює облік і контроль за станом і рухом основних і грошових засобів, розрахунків. Головний бухгалтер організовує облік всіх господарських операцій, які здійснюються на комбінаті, контролює законність витрат грошових засобів, матеріальних цінностей, фонду оплати праці. Для покращення роботи бухгалтерії в ній створені функціональні групи.

Розрахунковий відділ проводить розрахунки з робітниками і службовцями по заробітній платі і соціальному страхуванні, здійснює розрахунки з фінансовими органами, ощадними касами, депонентами, складає звітність по праці та заробітній платі, здійснює контроль за використанням фонду оплати праці.

Група з обліку матеріалів веде облік надходження, збереження і використання матеріальних цінностей та розрахунків з постачальниками.

Група з обліку виробництва і калькуляції продукції веде облік витрат на виробництво, калькулює фактичну собівартість продукції, складає звітність по виконанню плану, по випуску продукції і її собівартості.

Відділ з обліку реалізованої продукції організовує облік готової продукції на складі, її реалізації і розрахунки з покупцями.

Загальна група обліковує грошові засоби, фонди економічного стимулювання, складає узагальнюючі документи, звітність по основній діяльності, організовує бухгалтерський архів.

Головний бухгалтер обліковує основні засоби, аналізує фінансовий стан підприємства, його прибуток, керує роботою всього апарату бухгалтерії і загальним відділом. Решту відділів очолюють чотири заступники головного бухгалтера.

Плановий відділ підприємства організовує роботу по складанню річного плану, встановлює планові завдання для цехів і дільниць, контролює виконання плану випуску продукції, збирає і аналізує оперативно-статистичну звітність, визначає економію від раціоналізаторських пропозицій і винаходів, розробляють ліміти потреб для цехів, сировини, матеріалів. Планово-економічний відділ здійснює аналіз господарської діяльності, основних її показників, розробляє пропозиції по кращому використанню внутрішньовиробничих резервів, по покращенню методів планування.

Відділ праці та заробітної плати займається визначенням і використанням резервів збільшення продуктивності праці, веде роботу по організації і нормуванню праці та заробітної плати, слідкує за дотриманням встановленої чисельності робочої сили, підготовлює матеріал для заключення колективних договорів.

Основні функції відділу кадрів - це підбір, вивчення, підготовка та перепідготовка кадрів - робітників та службовців. Працівники цього відділу приділяють увагу розробці заходів по зменшенню плинності кадрів. Важливе завдання відділу кадрів - це контроль за трудовою діяльністю.

Прибуток ЗАТ “Птахофабрика” “Снятинська Нова” утворюється з надходжень від господарської діяльності після оплати матеріальних та грошових витрат і є власністю підприємства. В прибуток входять доходи :

- від реалізації готової продукції ;

- результат від іншої реалізації ;

- від здачі майна в оренду ;

- банківського % ;

- курсової різниці по валюті .

За 2005 рік прибуток становив :

Виручка від реалізації продукції – 12850 тис.грн., ПДВ – 2142 тис.грн.

Затрати на виробництво та реалізацію продукції –9338тис. грн

12850–2142 – 9338 =1370 тис.грн прибуток від реалізації

За 2006 рік випуск товарної продукції в діючих цінах склав –

28345 тис. грн., а в 2005 13635 році – тис. грн , темп росту промислового виробництва 207,9 % .

Підприємство працювало в основному на закупівельній сировині та бартерних умовах , обігових коштів вистачає і поступлення на розрахунковий рахунок були значними . Внаслідок цього станом на 1 .01 .06 р . заборгованість бюджету склала 123,0 тис. грн.

Заборгованості по позабюджетних платежах відсутня фо заборгованість

по пенсійному фонду - 13 тис. грн. .

Заборгованість по зарплаті - 345 тис. грн.

Загальний прибуток по підприємству склали за 2006 рік 6547 тис. грн

Рентабельність реалізованої продукції становить 24 % . В результаті проведення індексації балансової вартості основних фондів величина статутного фонду збільшилась з 58147 тис. грн. до 86547 тис. грн.

Сума до оцінки товарно – матеріальних цінностей за рік склала 100 тис. грн. Частка бартерних операцій в загальному обсязі реалізованої продукції склала 63,6 %.

Формування облікової політики досліджуваного підприємства.

Для складання фінансової звітності у відповідності до діючих нормативних актів та надання її користувачам керівництво підприємства формує облікову політику: обирає принципи, методи і процедури обліку таким чином, щоб достовірно відобразити фінансовий стан і результати діяльності підприємства та забезпечити зіставність показників фінансових звітів.

Облікова політика підприємства згідно з п.п. 25.1 П(С)БО 1 розкривається у примітках до фінансової звітності, де підприємство висвітлює обрану облікову політику шляхом опису: а) принципів оцінки статей звітності; б) методів обліку за окремими статтями звітності.

Вона розробляється на багато років і може змінюватись лише в тому, випадку, якщо: змінюються статутні вимоги; змінюються вимоги органу, що затверджує положення (стандарти) бухгалтерського обліку; зміни забезпечать більш достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства.

РОЗДІЛ II

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НЯВНОСТІ РУХУ І ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

2.1. Організація первинного обліку основних засобів на підприємстві

У будь-якому господарстві обліковий процес як технологічна сукупність складається з трьох етапів: первинного, поточного, підсумкового.

На кожному етапі є такі основні об’єкти організації облікового процесу: облікові номенклатури; носії облікової інформації, рух носіїв, технологія забезпечення облікового процесу.

Мета первинного обліку основних засобів – збирання та обробка даних про факти господарської діяльності, їх подальше перетворення на інформацію, яка дає можливість апарату управління розробляти та ухвалювати рішення і уникати економічних прорахунків.

Змістом первинного обліку є первинне спостереження та сприйняття господарського факту (явища або процесу), вимірювання в натуральному та вартісному вираженні, фіксування в носіях облікової інформації – документах.

Сприйняття та вимірювання можливе лише тоді, коли об’єкти обліку конкретизовані у вигляді облікових номенклатур. Тому першим об’єктом організації первинного обліку є облікова номенклатура. Організація облікових номенклатур включає два види робіт: вибір (або формування) та складання переліку.

Облікова номенклатура – це перелік господарських фактів про форми функціонування майна – засобів господарства, капіталу – джерела утворення зазначених засобів, про господарські операції, а також результати господарської діяльності, які мають знайти відображення у бухгалтерському обліку .

Сукупність об’єктів бухгалтерського обліку визначається змістом господарської діяльності конкретного господарства, вимогами управління і потребами в інформації, контролі та оцінюванні діяльності на підставі аналізу.

1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com