У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Формування облікової та аналітичної політики наявності, руху та технічного стану основних засобів

Сторінка 8

Рекомендуючи в МР № 561 правила обліку амортизації основних засобів, Мінфін практично повністю повторив норми П(С)БО 7. На жаль, завжди актуальне питання, як заздалегідь визначити суму витрат, пов’язаних із продажем основних засобів, що ліквідовуються, залишилося без відповіді. Адже сума таких витрат впливає на величину ліквідаційної вартості, а отже, на величину вартості, що амортизується.

В п. 26 МР № 561, в якому є згадка про те, що розрахунок амортизаційних відрахувань додається до регістрів бухгалтерського обліку. Звичайно, що такі розрахунки необхідно десь фіксувати, - такий підхід на користь бухгалтера підприємства [80].

Розділ “6. Облік ремонту і поліпшення основних засобів” МР № 561 показує в розгорнутому вигляді, як Мінфін розуміє норми п. 15 П(С)БО 7. Загалом і в цілому цей розділ містить відомі підходи, однак звернемо увагу на методологію Мінфіну стосовно витрат на поліпшення і ремонт основних засобів: коли такі витрати капіталізуються, а коли визначаються витратами звітного періоду. Під капіталізацією мається на увазі віднесення відповідних витрат на балансову вартість об’єкта основних засобів.

В п. 29 МР № 561 Мінфін стверджує, що рішення про те, як відобразити витрати на ремонт і поліпшення – капіталізувати чи списати на витрати звітного періоду, - має прийматися керівником підприємства. Приймаючи таке рішення, керівник має керуватися такими критеріями: результатами аналізу ситуації, що склалася, та істотністю таких витрат. У середині минулого року Мінфін висловив свою думку про застосування критеріїв істотності в листі від 29.07.2003 р № 04230-04108, в якому ще раз нагадав, що згідно з П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” істотність установлюється або П(С)БО, або керівником підприємства.

До речі, у листі № 04230 немає ні слова про застосування істотності щодо класифікації витрат, пов’язаних із поліпшенням або ремонтом основних засобів. Однак можна зауважити, що капіталізація пов’язана зі збільшенням вартості об’єкта основних засобів, а для застосування істотності до різного роду змін вартості (переоцінка чи зменшення корисності) основних засобів Мінфін запропонував такі критерії: або 1 % чистого прибутку (збитку) підприємства, або якщо залишкова вартість відхиляється від справедливої більше ніж на 10 %. Такий підхід може бути підказкою керівництву підприємства.

Тому як виняток, що ґрунтується на рекомендаціях Мінфіну, можна прийняти рішення про капіталізацію витрат на ремонт (приблизно так само, як у податковому обліку). Отже, суми витрат на ремонт включатимуться до фінансових результатів не у складі витрат звітного періоду, а у складі амортизаційних відрахувань, оскільки на суму таких витрат було збільшено амортизовану вартість.

У пп. 38 і 46 МР № 561 Мінфін рекомендує в разі вибуття основних засобів, щодо яких провадилися відповідні операції (переоцінка, зменшення корисності), списувати суми такого додаткового капіталу на нерозподілений прибуток. Відповідно додатковий капітал списується записом Дебет 423 – Кредит 441.

З погляду методології зауважимо, що запропонована Мінфіном методика списання відповідного додаткового капіталу, по суті, означає, що переоцінка основних засобів провадиться з метою достовірної оцінки їх вартості, а не з метою формування най достовірніших результатів діяльності підприємства. Методика, запропонована Мінфіном, по суті, наближає результати від вибуття переоціненого об’єкта основних засобів у бухгалтерському обліку до аналітичних результатів у податковому обліку.

Рекомендації щодо обліку незавершених капітальних інвестицій не містять чогось невідомого. Аналогічні таким рекомендаціям норми, що містяться в Інструкції № 291 для субрахунка 201 “Сировина і матеріали” і субрахунка 205 “Будівельні матеріали”, складено чітко. Від цього залежить, наскільки правильно ведеться облік у забудовників та підрядчиків.

Ураховуючи, що бухгалтерам іноді потрібні корисні інструкції, зауважимо, що фахівці Мінфіну могли б підійти до розроблення МР № 561 ретельніше .

1.3. Мета, завдання та основні показники фінансово-господарської діяльності ЗАТ “Птахофабрика” “Снятинська Нова”

Управління основними засобами тісно пов'язане з управлінням інвестуванням (капітальними вкладеннями), яке відіграє у менеджменті важливу роль. Успішне розв'язання завдань управління основними засобами та обґрунтування інвестиційної політики щодо них потребує ефективного обліку та різностороннього використання інформації, що надається.

Головними завданнями обліку основних засобів є :

— правильне і своєчасне відображення надходження, вибуття й переміщення основних засобів ;

— контроль за їхньою наявністю та збереженням у місцях експлуатації;

— своєчасне й точне обчислення зношення (амортизації) 03 і правильне відображення його в обліку;

— визначення витрат на ремонт, а також контроль за раціональним використанням коштів, виділених з цією метою;

— виявлення об'єктів, які не використовуються;

— контроль за ефективністю використання, пошуки резервів підвищення ефективності роботи машин, обладнання та ін.;

— оперативне забезпечення керівництва підприємства необхідною інформацією про стан основних засобів через автоматизацію обліково-обчислювальних робіт на базі сучасних засобів обчислювальної техніки [15, c. 266]:.

Закрите акціонерне товариство “Птахофабрика” “Снятинська Нова” зареєстроване рішенням виконкому міської ради 03.04.2002 року.

ЗАТ “Птахофабрика” “Снятинська Нова” має Державно корпоративну форму власності.

Дане товариство організовує свою діяльність на принципах повного господарського розрахунку і самофінансування. Для цього дане підприємство наділяється певними основними фондами і оборотними засобами, котрі необхідні для нормальної діяльності і має адміністративно-господарську самостійність.

ЗАТ “Птахофабрика “ “Снятинська Нова” входить до ВАТ “Миронівський” “Хлібопрдукт”.

Метою діяльності даного товариства є розведення птиці.

Предметом діяльності Птахофабрики є :

­ виробництво та реалізація гусячого м’са та жирної гусячої печінки;

­ здійснення посередницької та торгівельної діяльності ;

­ надання послуг населенню ;

­ здійснення ЗЕД у встановленому законодавством порядку за напрямками діяльності товариства.

ЗАТ “Птахофабрика” “Снятинська Нова”є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має самостійний баланс , розрахунковий, валютний та інші рахунки банку, печатку з власним найменуванням, може мати інші печатки та штампи, фірмовий знак, товарний знак, зареєстровані у встановленому законом порядку.

В склад товариства на даний час входять такі цехи та дільниці:

Кабельний цех.

Механо – складальний цех ( вентилятори ).

Метало- посудний цех ( посуд оцинкований, відра 7,10,12,15 л, тази, ванни).

Ремонтно – інструментальний цех ( штампи , пресформи ).

Дільниця товарів народного споживання ( електропаяльники, ел. радіатори, ел. продовжувачі ).

Механо – енергетичний цех ( ремонт і монтаж ).

Дільниця по виготовленню виробів із пластмаси ( відро, таз, совок ).

Майно ЗАТ “Птахофабрика” “Снятинська Нова” складається з основних фондів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в його балансі .

Джерелами формування майна ЗАТ “Птахофабрика” “Снятинська Нова”є :

­ гроші та матеріальні внески засновників ;

­ доходи, одержані від реалізації продукції ;

­ доходи від господарської діяльності ;

­ кредити банків та інших кредиторів .

Роботу ЗАТ “Птахофабрика” “Снятинська Нова” очолює директор . Він керує підприємством на основі прийнятих Законів України , постанов та рішень КМУ, Указів Президента України з питань економіки, управління тощо. Директор виступає від імені ЗАТ “Птахофабрика” “Снятинська Нова”, представляє її в усіх органах, розпоряджається у відповідності із законним майном і засобами підприємства, заключає договори, приймає рішення про стимулювання, накладає стягнення.

Директор даного товариства вирішує основні і найбільш важливі питання, котрі пов’язані з роботою товариства.

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com