У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Формування облікової та аналітичної політики наявності, руху та технічного стану основних засобів

Сторінка 5

Відпускні ціни встановлюються з урахуванням витрат вироб­ництва, а деякі економісти не враховують ці обставини і вважа­ють, що зменшення балансової вартості основних засобів і нара­хування амортизації не з первісної, а з відновлювальної вартості не впливає на зміну результатів господарської діяльності підпри­ємства, зменшення розміру амортизаційних відрахувань взаємно компенсується збільшенням прибутку і національного доходу.

В більшості країн світу базою для нарахування амортизації є первісна вартість.

Необхідність приведення первісної вартості до відновленої виникає в умовах інфляції. При цьому застосовують різні методи, в основному методи перевідних коефіцієнтів, для чого розробля­ються таблиці порівняльної вартості основних засобів, які при­дбані в різні періоди.

Наприклад, у Великобританії для нарахування амортизації ви­користовується первісна вартість, або оціночна, і дозволяється на період освоєння основного капіталу проводити капіталізацію по­зикових коштів. У Франції відображаються матеріальні активи за вартістю придбання або за собівартістю виробництва, де ще до вартості придбання додають витрати на транспортування, обслу­говування і зберігання, страхування, а також митні збори. Ці за­соби можуть бути переоцінені, що дозволить знизити вплив явищ інфляції. Компанії доведеться платити додаткові високі податки якщо такої оцінки не робити в рамках спеціального податкового закону.

В Швейцарії основний капітал в звичайних умовах не обліко­вується за вартістю, яка перевищує його собівартість. Дозволя­ється здійснювати його переоцінку на основі закону про бухгал­терську справу, це дає змогу взаємно погасити списання інших статей основного капіталу, коли для такого зустрічного погашен­ня є підстави.

В Італії первісна вартість основних засобів включає основні витрати і витрати по встановленню основних засобів для їх пода­льшої експлуатації. Також застосовуються коефіцієнти переоцін­ки відповідно до поточних цін при переоцінці основних засобів.

Таблиця 1.1.

Класифікація основних засобів

Країна

Загальні моменти оцінки основних засобів

Естонія

Приймаються на облік за вартістю придбання, яка складається з витрат на придбання платежів, що не відшкодовуються, та інших прямих витрат, пов’язаних з підготовкою майна до використання.

Німеч-чина

Відображаються в бухгалтерському обліку за вартістю придбання або створення за вирахуванням систематично нарахованого зносу

Польща

Обліковуються за ціною придбання або за фактичними витратами на придбання та приведенням до готовності. Не використовується поняття можливої ціни реалізації.

Франція

Приймаються на облік:

- за ціною придбання у випадку купівлі за грошові кошти з урахуванням додаткових витрат на доставку та установку.

- за ринковою вартістю для об’єктів, придбаних за особливих обставин (наприклад, безоплатна передача).

- за виробничою собівартістю для об’єктів, вироблених власними силами, виходячи з витрат на сировину і матеріали, наприклад витрат, пов’язаних з виробництвом.

За МСФЗ (як і в Україні) подальші витрати на основні засоби визнаються як активи тільки тоді, коли вони покращують стан активу, підвищуючи оцінений спочатку рівень його продуктивності.

Відповідно до міжнародних стандартів визнані витрати, пов’язані з об’єктом основних засобів, повинні додаватися до балансової вартості цього активу, якщо є ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, які перевищують первісно оцінений рівень продуктивності існуючого активу надходитимуть до підприємства. Всі інші подальші витрати слід визначити як витрати періоду, в якому вони були понесені.

В США витрати на утримання основних засобів визнаються та відносяться на вартість основних засобів, якщо виконується одна з трьох умов:

1) збільшується термін корисного використання основних засобів;

2) збільшується потужність та кількість одиниць продукції, що випускаються даним об’єктом основних засобів;

3) покращується якість продукції, що виробляється даним основним засобом.

В Португалії у випадку, якщо необоротний актив має обмежений строк використання та протягом цього строку його ринкова ціна залишалася нижче балансової, а така втрата “цінності” передбачається постійною, її списують на рахунок прибутків та збитків. Якщо ринкова ситуація зміниться, така операція може бути здійснена і в протилежному напрямку.

В іспанських компаніях по основних засобах взагалі не виникають курсові різниці, і тому їх вартість не коригується, за виключенням довгострокового фінансового придбання основних засобів.

Суттєвою особливістю оцінки основних засобів відповідно до МСФЗ є той факт, що балансова вартість основних засобів може бути зменшена відповідними державними грантами. Порядок цього зменшення розкривається в МСФЗ 20 “Облік державних гарантів і розкриття інформації про державну допомогу”. Зокрема, в розділі щодо подання в звітах інформації про гарант, які пов’язані з активами вказаного стандарту, зазначено: “Державні гаранти, пов’язані з активами, включають не грошові гранти за справедливою вартістю, відображаються в балансі або шляхом визначення гранту як відстроченого доходу, або шляхом вирахування гранту з метою отримання балансової вартості активу. За іншим методом, грант вираховується для одержання балансової вартості активу. Грант визнається як дохід протягом строку експлуатації активу, що амортизується, шляхом зменшення амортизаційних відрахувань”.

В Україні у зв'язку з тривалим функціонуванням та поступо­вим спрацюванням засобів праці, постійною зміною умов їхнього відтворення існує кілька видів оцінки основних засобів. Основні засоби підприємства оцінюються залежно від моменту проведен­ня оцінки — за первісною (початковою) чи відновленою вартіс­тю; залежно від стану основних засобів — за повною або залиш­ковою вартістю.

Визначення первісної вартості об'єкта основних засобів (одини­ця обліку) залежить від способу їх надходження на підприємство:

1) придбання або створення;

2) безоплатне отримання;

3) внески до статутного;

4) обмін на подібні або неподібні активи.

Первісна вартість об'єкта основних засобів відповідно до п.8 ПБО 7 включає:

— суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків) ;

— реєстраційні збори, державний збір і аналогічні платежі, здійснювані в зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;

— суми ввізного мита;

— суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створен­ням) основних засобів (якщо не відшкодовуються підприємству);

— витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;

— витрати на установку, монтаж, налагодження основних за­собів;

— інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням осно­вних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Таким чином, облік за первісною вартістю дозволяє, з однієї сторони, знати величину відшкодування капіталу, а з іншої — величину амортизації. Останню необхідно знати, щоб проводити накопичення вартісних засобів для наступного повного або част­кового відтворення основних виробничих засобів. Поряд із цим потрібно мати на увазі, що оцінка засобів по первісній вартості (фактичні витрати на їх утримання і установку) на час інвентари­зації не відображає дійсну вартість основних засобів.

Це пояснюється рядом обставин :

— інфляцією, яка відповідає всім економічним системам;

— незіставність основних виробничих засобів із-за їх різно­часового придбання і введення в експлуатацію;

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com