У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Формування облікової та аналітичної політики наявності, руху та технічного стану основних засобів

Сторінка 20

- рух основних засобів, пов’язаний із здійсненням господарських операцій з надходження, вибуття, внутрішнього переміщення основних засобів оформляється типовими формами первинної облікової документації, затвердженими наказом Мінстату України;

- надходження основних засобів на птахофабрику здійснюється кількома способами:

а) безоплатне одержання,

б) придбання за плату (купівля),

в) будівництво (спорудження) власними силами,

г) одержання як внеску до статутного капіталу,

д) інші випадки зарахування на баланс.

За 2005 рік на підприємство надйшло основних засобів на 26426тис.грн.; за 2006 рік - на 31929 тис.грн;

- вибуття основних засобів здійснюється за такими способами:

а) реалізація,

б) списання,

в) передача іншим організаціям безплатно або як внесок до статутного капіталу,

г) обмін на інші матеріальні цінності.

За 2005 – 2006 роки на ЗАТ «Птахофабрика «Снятинська Нова» основні засоби не вибували;

- під впливом часу,сил природи, та в процесі експлуатації основні засоби поступово зношуються, втрачають свої первинні фізичні якості, і в результаті зменшується їхня балансова вартість, під впливом НТП вони старіють морально. Свою вартість вони переносять на вартість виготовленої продукції по частинах по мірі їх зносу у вигляді амортизаційних відрахувань.Станом на 01.01.2007 року нараховано зносу в сумі 7350 тис.грн, в тому числі за 2006 рік – 3821 тис.грн., за 2005 рік - 2200 тис.грн, амортизація нарахована із застосуванням прямолінійного методу ;

- автоматизоване ведення обліку основних засобів за допомогою програми «1 С «Предприятие» значно полегшує роботу працівників бухгалтерії ЗАТ «Птахофабрика «Снятинська Нова», але було б доцільніше вести облік основних засобів за допомогою програми «Акцент 7.0»,яка є одним з найкращих на сьогодні програмних засобів розв’язування задач з бухгалтерського обліку, в тому числі і обліку основних засобів;

- бурхливий розвиток комп’ютерної техніки та сучасних інформаційних технологій зумовлює необхідність визначення шляхів створення ефективної організації обліку і аналізу наявності, руху і технічного стану основних засобів в середовищі електронної обробки даних. Експертні системи та бази знань є найбільш раціональною формою організації обліку і аналізу наявності, руху і технічного стану основних засобів в середовищі ЕОД, але їх розробка і впровадження вимагають значних трудових, матеріальних та інтелектуальних затрат.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 24.12.2002 р. № 249-IV”.// Урядовий кур’єр. – 2003 р. - № 12. – С. 1-13.

2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства” від 28.12.94 р. № 334/94-ВР, у редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР, зі змінами і доповненнями.

3. Закону України „Про податок на додану вартість” від 03.04.97 р. № 168/97-ВР

4. Закону України від 16.07.99 р. № 996-XIV “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

5. Інструкція з бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів, затверджена Наказом Мінфіну від 24.07.97 р. № 159.

6. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджено Наказом Міністерства фінансів Укра\ни від 30.11.99 р. № 291. // Все про бухгалтерський облік. – 2003 р. - № 26. – с. 11-57.

7. Податкове роз’яснення про застосування підпункту 4.1.1 пункту 4.1 ст. 4 підпунктів 5.2.14 підпункту 5.2 ст. 5 і підпункту 8.2.1. пункту 8.2. ст. 8 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” при здійсненні платниками податку на прибуток операцій із земельними ділянками та об’єктами незавершеного будівництва.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 „Доходи”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. за № 27/4248.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 „Об'єднання підприємств”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.07.99 р. № 163.

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 „Вплив змін валютних курсів”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 10.07.2000 р. № 193.

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 із змінами та доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 30.11.2000 р. № 304, від 25.11.2002 р. № 989 // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. - № 12. – С. 33-36.

14. Лист від 12.01.2001 р. № 286/7/15-1117 // Податки та бухгалтерський облік. – 2001 р. – № 9.

15. Н. В. Чабанова, Ю. А. Василенко. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К.:- Видавничий центр «Академія», 2002 р. – 672 с.

16. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні : навчальний практичний посібник за ред С. В. Голова – Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс Клуб», 2000 р., 768 с.

17. Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча Організація і методика аудиту. К: «Каравела » 2004 р., 568 с.

18. Лист від 29.07.2003 р. № 04230-04108. // Податки та бухгалтерський облік. – 2003 р. - № 71.

19. Лист ДПА «Про амортизацію основних засобів, внесених до статутного фонду» від 06.03.2001 р. № 1087/ 6/15-1116.

20. Анализ й диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. / Под. ред. П.П. Табурчака, В.М. Тушина, М.С. Саприкина. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 352 с.

21. Бабій В. Роль основних засобів у процесі виробництва // Наукові записки . – серія: економіка. – 2002 р. - № 10. – с. 200-202.

22. Балабайченко Е., Муштоватый И. Компьютер для бухгалтера. – Ростов-н/Д «Феникс». – 2003 г. – 319 с.

23. Барр Р. Политическая економия: в 2-х т. – М.: Международниэ отношения, 1995. – Т.1. – 592 с.

24. Барышников Н.П. Организация й методика проведення общего аудита. – М.: Филин, 1996. – 134 с.

25. Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпритация / Пер. с англ.; Научн. ред. перевода чл. – корр. РАН И.И. Елисеева – М., 1996. – 624 с.

26. Бєлоусов А. Особливості обліку витрат на поліпшення і ремонт основних засобів. // Вісник податкової служби України. – 2002 р. - № 4. – С. 48-53.

27. Бібліотека „Фактора”. Бухгалтерський облік: нормативна база / Уклад. І.С. Ільяшенко. – Х.: Фактор, 2001. – 252 с.

28. Большой бухгалтерский словарь: 1000 терминов / Под. ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Ин-т новой економики, 1999. – 1510 с.

29. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для спеціальності „Облік і аудит” вищих навчальних закладів. – 2 - ге вид, перероб. та доп. – Житомир: ЖІТІ: ПП І „Рута”, 2002. – 672 с.

30. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. – Вид. 3-є, перероб. і доп. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 672 с.

31. Бутинець Ф.Ф. Горська Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навчальний посібник. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 560 с.

32. Бутинець Ф.Ф., Усач Б. Ф. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. – Навчальний посібник. – Житомир: ПП „Рута”, 2001 р. – 411 с.

33. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2001 р.

34. В.М. Серединська, О.М. Загородна, Р.В. Федорович. Теорія економічного аналізу: Підручник / За ред. Р.В. Федоровича. – Тернопіль: „УКрмедкнига”, 2002. – 324 с.

35. Велш Глен А., Шорт Даніел Гю Основи фінансового обліку / Пар. з англ. О.Мінін, О.Ткач. – К., 1997. – 943 с.

36. Дьяконов О. Навіщо перепродавати основні засоби. // Податки та бухгалтерський облік. – 2003 р. - № 32 (590). – С. 45.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com