У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Формування облікової та аналітичної політики наявності, руху та технічного стану основних засобів

Сторінка 19

Прикладне програмне забезпечення (ППП)

ППП загаль-ного призна-чення  

ППП цільового призначення

Бухгал-терські програми

Програми

економічного

аналізу

Системне програмне

забезпечення

Операційна

система  

Обслуговуючі

програми

Мал .3.3. Склад програмного забезпечення що використовують в обліку аудиті і аналізі основних засобів.

Головними завданнями організації обліку і аналізу основних засобів в умовах функціонування ЕОД є:

1) розробка ефективної методики обліку і аналізу наявності, руху і технічного стану ОЗ з урахуванням особливостей вітчизняної нормативної бази, діючої практики бухгалтерського обліку та інших факторів;

2) розробка комп’ютерних засобів, які мають спеціальне технічне, математичне, програмне, інформаційне та лінгвістичне забезпечення.

Більшість бухгалтерських програм дають змогу створювати нові реєстри, відомості та інші документи з обліку основних засобів за допомогою власних команд формальної мови опису алгоритмів.Файли, які містять діючі алгоритми та змінні параметри повинні бути надійно захищеними від несанкціонованого доступу, оскільки будь-яка неточність у них призводить до виникнення систематичних помилок у документах і звітах.

Особливе значення мають технології фіксації на паперових чи машинних носіях контрольних даних не тільки про надзвичайні ситуації (системні та програмні збої, помилки в структурі файлів тощо), а й про основні характеристики облікового процесу основних засобів.Це дуже важливо для оперативної локалізації та виявлення помилок, а також для дослідження причин їх виникнення. На жаль, досвід використання багатьох бухгалтерських програм засвідчує, що контрольна діагностика дуже обмежена і не адекватна вимогам ефективності і надійності комп’ютерного контролю. Це питання є актуальним не тільки в нашій країні, а й за кордоном.Проблема полягає в тому, що контрольні записи часто існують недовго і тільки у машиночитній формі.

Перспективним шляхом удосконалення обліку і аналізу наявності, руху і технічного стану основних засобів у середовищі ЕОД є застосування комп’ютерних експертних систем та бази знань, яка відображає правила аналізу господарських операцій з обліку основних засобів і дає змогу організувати дедуктивний метод отримання нових знань.Такі системи практично можуть бути побудовані за умови, що правила аналізу орієнтовані на цілком визначене коло підприємств і організацій, які займаються певними видами господарської діяльності та застосовують однакові принципи побудови бухгалтерського обліку основних засобів.

Експертні системи та бази знань є найбільш раціональною формою організації обліку і аналізу наявності, руху і технічного стану основних засобів в середовищі ЕОД, але їх розробка і впровадження вимагають значних трудових, матеріальних та інтелектуальних затрат.

Вирішення проблеми ефективності основних засобів означає підвищення віддачі створе­ного виробничого потенціалу, збільшення виробництва необхідної суспільству продукції і зни­ження її собівартості, зростання рентабельності виробництва і нагромаджень підприємства. Більш повне використання основних засобів приводить також до зменшення потреб у введенні нових виробничих потужностей при зміні обсягу виробництва, а отже, до кращого використання прибутку підприємства.

Поліпшення використання основних засобів означає також прискорення їхньої оборотнос­ті, що сприяє вирішенню проблеми скорочення розриву в термінах фізичного і морального зносу, прискорення темпів відновлення основних засобів. Успішне функціонування основних засобів залежить від повноти реалізації екстенсивних й інтенсивних фак­торів, поліпшення їхнього використання .

Екстенсивне поліпшення використання основних засобів означає, що, з одного боку, бу­де збільшений час роботи діючих технічних засобів в календарний період, а з іншого, - підвище­на питома вага цих засобів в складі всіх засобів, що має підприємство. Найважливішими напрямками збільшення часу роботи технічних засобів є скорочення і ліквідація їх внутрішньозмінних прос­тоїв шляхом: підвищення якості їх ремонтного обслуговування, своєчасного забезпечення осно­вного виробництва робочою силою, сировиною, матеріалами, паливом, тощо.

Інтенсивне поліпшення використання основних засобів означає підвищення ступеня за­вантаження виробничих потужностей в одиницю часу. Останнє може бути досягнуте при модер­нізації діючих машин і механізмів, встановленні оптимального режиму їхньої роботи. Робота при оптимальному режимі технологічного процесу забезпечує збільшення випуску продукції без змі­ни складу основних засобів, без росту чисельності працюючих і при зниженні витрати матеріа­льних ресурсів на одиницю продукції. Інтенсивність використання основних засобів підвищуєть­ся також шляхом технічного удосконалювання знарядь праці, шляхом ліквідації „вузьких місць” у виробничому процесі, скорочення термінів досягнення проектної продуктивності техніки, підви­щення кваліфікації і професійної майстерності робітників. Істотним напрямком підвищення ефе­ктивності використання основних засобів є удосконалення їхньої структури.

Великий резерв підвищення фондовіддачі - швидке освоєння нових потужностей. З ці­єю метою капітальні вкладення повинні виділятися під запланований приріст продукції з ураху­ванням заходів по поліпшенню використання діючих потужностей, а також їхнього технічного переозброєння і реконструкції.

Таким чином, для підвищення ефективності використання основних фондів необхідно ви­переджальними темпами проводити реконструкцію виробництва, створювати умови для інтен­сивних інвестицій, витримувати курс на динамічну структурну перебудову, швидко замінюючи застарілі технології новими, конкурентноздатними.

ВИСНОВКИ

Проведені в дипломній роботі дослідження були спрямовані на розробку певних пропозицій, щодо вдосконалення організації обліку і аналізу наявності, руху і технічного стану основних засобів на «ЗАТ «Птахофабрика «Снятинська Нова».

Вивчивши і проаналізувавши наукові публікації щодо організації облікуу і аналізу основних засобів на даному підприємстві з вимогами П(С)БО 7 «Основні засоби», а також провівши аналіз організації обліку наявності,руху і технічного стану основних засобів можна сформувати наступні висновки і пропозиції:

- для здійснення статутної діяльності підприємству необхідні засоби праці, тобто річ або комплекс речей, за допомогою яких працівник здійснює вплив на предмети праці і до яких відносять будівлі,машини, обладнання,інструменти,тощо, тобто основні засоби підприємства;

- управління основними засобами тісно пов’язане з управлінням, інвестуванням (капітальними вкладеннями), яке відіграє в менеджменті важливу роль.Успішне розв’язання задач управління основними засобами та обґрунтування інвестиційної політики щодо них потребує ефективного обліку та різностороннього використання інформації, що надається;

- в організації правильного обліку основних засобів у ЗАТ «Птахофабрика «Снятинська Нова» головною є науково обґрунтована їх класифікація (групування) за найважливішими економічними і технічними характеристиками;

- із введенням П(С)БО 7 «Основні засоби» відбулося розмежування бухгалтерського і податкового обліку, що змушує ЗАТ «Птахофабрика «Снятинська Нова» вести окремо податковий облік основних засобів, призначений для встановлення бази оподаткування прибутку і бухгалтерський облік для надання користувачам інформації про наявність, рух і технічний стан основних засобів;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com