У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Формування облікової та аналітичної політики наявності, руху та технічного стану основних засобів

Сторінка 18

У процесі аналізу встановимо кількість різних груп устаткування з різними періодами експлуатації та її питому вагу, розробляють заходи щодо оновлення і приведення у відповідність.

Для оцінювання технічного рівня засобів праці визначають також частку прогресивного устаткування у загальній кількості. Розрахунок проводять за кожною групою машин і устаткування.

Під час аналізу технічного стану основних фондів необхідно розглянути організацію ремонту і модернізації засобів праці та виконання ремонтних робіт. При цьому звертають увагу на виконання ремонтних робіт вчасно, високу якість ремонту, його економічність.

Економічна ефективність функціонування основних виробничих фондів є складовою результату використання всіх виробничих ресурсів підприємства. При визначенні економічної ефективності основних фондів використовують систему натуральних та вартісних показників, а також співвідносні оцінки темпів зростання випуску продукції і темпів зростання обсягу основних фондів; фондоозброєності праці, та її продуктивності.

До натуральних показників належать: екстенсивне й інтенсивне використання основного устаткування; фондовіддача, визначена в натуральному чи умовно-натуральному виразі; використання виробничої потужності й ступінь її освоєння.

Вартісними показниками є фондовіддача, розрахована за вартісними показниками, і фондомісткість.

Найбільш узагальнювальним показником ефективності використання основних виробничих фондів є виробництво товарної продукції у розрахунку на 1 грн. їх середньорічної вартості, тобто фондовіддача.

Поки що в економічній літературі нема єдиної думки стосовно вартісного оцінювання продукції, прийнятого в розрахунок показника фондовіддачі. Найреальніша фондовіддача розрахована у натуральному виразі. Однак галузь застосування натуральних показників обмежена.

Фондомісткість - обернений до фондовіддачі показник, який характеризує вартість основних виробничих фондів, що припадає на одиницю вартості виробленої продукції.

Фондоозброєністьі визначають як співвідношення середньорічної вартості основних виробничих фондів (за первісною оцінкою) до числа робітників у найбільшій зміні. Вона характеризує ступінь забезпечення робітників основними виробничими фондами.

Між показниками фондовіддачі, фондоозброєності і продуктивності праці існує тісний зв'язок (див. форм. 3.1), який можна прослідкувати при перетворенні формули фондовіддачі [36]:

(3.1)

де F— фондовіддача основних виробничих фондів, грн.; П - обсяг виробництва товарної продукції, грн.; Ф - середньорічна вартість основних виробничих фондів, грн.; ЧР - чисельність робітників, чол.; ПП - виробіток одного робітника, грн./особу; ФО- фондоозброєність праці одного робітника, грн./особу.

Для аналізу ефективності використання основних фондів у частині виробничого устаткування використовують показники використання наявного устаткування і його завантаження в часі роботи.

При аналізі фондовіддачі фактичний показник фондовіддачі порівнюють з розрахунковим, з даними попередніх періодів, проектними показниками, фондовіддачею інших підприємств даної галузі. На рівень фондовіддачі впливають різні чинники, пов'язані як зі зміною обсягу продукції, так і з ефективністю використання основних виробничих фондів, особливо їх активної частини.

Всі чинники можна поділити на дві групи: ті, що не залежать від ступеня використання основних фондів; ті, що залежать від ступеня використання основних фондів.

До першої групичинників належать: розвиток кооперованих зв'язків і зміна матеріаломісткості та трудомісткості продукції; зміна цін на сировину, матеріали, готову продукцію та ін. Зростання кооперованих поставок, матеріаломісткості веде до зростання фондовіддачі.

До другої групи чинників належать: зміна питомої ваги машин і устаткування в складі основних фондів, підвищення змінності роботи устаткування; зменшення внутрішньозмінних простоїв; зміна рівня внутрішньозаводської спеціалізації та ін [36].

Аналіз фондовіддачі проводять у двох напрямках. Перший з них є визначення впливу фондовіддачі на обсяг виробництва.

Проаналізуємо вплив на рівень фондовіддачі таких чинників, як: продуктивність устаткування; коефіцієнт змінності вартості одиниці устаткування; питома вага машин і устаткування у загальній вартості фондів.

Щоб розрахувати вплив даних чинників, формулу фондовіддачі подають у такому вигляді [36]:

(3.2)

де, Пбм - обсяг продукції без урахування матеріальних витрат, грн.; Оме - кількість машино-змін роботи устаткування, од.; Ооб- кількість встановленого устаткування, од.; Фоб- вартість машин і устаткування, грн.; Ф - середньорічна вартість основних виробничих фондів, грн.

Слід зауважити, що фондовіддача, коефіцієнт матеріальних затрат, продуктивність устаткування, коефіцієнт змінності роботи устаткування, питома вага машин і устаткування у загальній вартості фондів перебувають у прямій залежності, а залежність фондовіддачі від вартості одиниці устаткування є оберненою, тому формула фондовіддачі має вигляд:

(3.3)

де Км - коефіцієнт матеріальних затрат (співвідношення вартості продукції до її вартості без матеріальних затрат); Прус- продуктивність устаткування, грн./од.; Кзм - коефіцієнт змінності роботи устаткування; Сус - вартість одиниці устаткування, грн.; Уд - питома вага машин і устаткування у загальній вартості фондів.

3.2. Удосконалення обліку і аналізу наявності,руху і технічного стану основних засобів

Бурхливий розвиток комп’ютерної техніки та сучасних інформаційних технологій зумовлює необхідність визначення шляхів створення ефективної організації обліку і аналізу наявності, руху і технічного стану основних засобів в середовищі електронної обробки даних.

Сучасний розвиток комп’ютерної техніки та програмного забезпечення дає змогу значно розширити сферу застосування електронно-обчислювальних машин у процесі організації обліку і аналізу основних засобів, залучити комп’ютер до виконання будь-яких логічних, аналітичних, розрахункових чи інших процедур.

Використання комп’ютерів впливає на організацію фінансового і управлінського обліку, а також на методику і техніку аналізу основних засобів.

Комп’ютерні засоби (КЗ) – це спеціальне технічне, математичне, програмне та інформаційне забезпечення для здійснення обліку і аналізу наявності, руху і технічного стану основних засобів в середовищі електронної обробки даних. Комп’ютерні засоби є універсальним інструментарієм, який може використовуватись залежно від стану і характеристик конкретних об’єктів обліку і аналізу основних засобів.

До складу основного і найважливішого елементу комп’ютерних засобів, такого як програмне забезпечення (див. мал. 3.3), можуть належати :

- пакети прикладних программ загального призначення, які використовуються для обробки даних, зчитування і вибірки інформації з файлів, розрахунків фінансово-економічних показників, формування і друкування звітів;

- спеціальні (цільові) програми, що складаються для вирішення конкретних задач.Їх можуть підготовити підприємство або сторонній експерт-програміст.В деяких випадках програми клієнта, що містять потужні засоби контролю можна використовувати в стандартному або модефікованому вигляді, оскільки цей спосіб може бути ефективніший,ніж створення спеціальних незалежних програм;

- облікові та інші програми, які не містять спеціальних засобів зовнішнього контролю, але можуть використовуватись для вирішення деяких інформаційно-аналітичних завдань.

Складові частини програмного забезпечення, що використовують в обліку, аудиті і аналізі основних засобів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com