У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Формування облікової та аналітичної політики наявності, руху та технічного стану основних засобів

Формування облікової та аналітичної політики наявності, руху та технічного стану основних засобів

ЗМІСТ

стор.

Вступ -------------------------------------------------------------------------------- 3

Розділ I. Теоретичні основи організації обліку основних засобів ----- 8

1.1. Основні засоби як об’єкт наукового дослідження з обліку і аналізу .

Методи оцінки основних засобів ----------------------------------------------------- 8

1.2. Особливості нормативно-правової бази з організації обліку та

аналізу основ-них засобів -------------------------------------------------------------------- 26

1.3. Мета, завдання та основні показники фінансово-господарсь-

кої діяльності ЗАТ “Птахофабрика” “Снятинська Нова”--------------------------- 33

Розділ II. Організація обліку наявності, руху і технічного стану основ-

них засобів -------------------------------------------------------------------------------- 40

2.1. Документування господарських операцій з обліку основних

засобів -------------------------------------------------------------------------------------- 40

2.2. Облік руху основних засобів ---------------------------------------------- 46

2.3. Облік амортизації (зносу) основних засобів ---------------------------- 55

2.4. Автоматизоване ведення обліку основних засобів -------------------- 62

Розділ III. Особливості аналізу наявності руху і технічного стану основних засобів---------------------------------------------------------------------------- 66

3.1. Методика і організація аналізу наявності , руху та технічного

стану основних засобів на ЗАТ “Птахофабрика” “Снятинська Нова” ---------------- 66

3.2. Удосконалення обліку і аналізу наявності, руху і

технічного стану основних засобів --------------------------------------------------- 75

Висновки --------------------------------------------------------------------------- 80

Список використаної літератури ---------------------------------------------- 83

Додатки ----------------------------------------------------------------------------- 91

ВСТУП

Зміни в соціально-економічній ситуації і в системі господарського управління України, вимагають радикальних перетворень щодо організації і методології обліку і аналізу.

Важливою підсистемою в системі обліково-економічної інформації підприємства є облік основних засобів і контроль за їх збереженістю і використанням.

Основні засоби, що перебувають у підприємства на правах власності і володіння – це сукупність матеріально-предметних цінностей як засобів праці, що експлуатуються у виробничій і невиробничій сферах протягом тривалого періоду з метою отримання економічних вигод шляхом реалізації продукції, створеної внаслідок їх прямої експлуатації, а також шляхом реалізації послуг з надання цих засобів в оренду іншим суб’єктам, і вартість яких поступово переноситься на всі нові вартості, створені підприємством протягом усього терміну експлуатації.

Першочергові питання, які характеризують порядок організації обліку та аналізу основних засобів детально розглядались багатьма економістами, і це відтворено ними у статтях, навчально-методичній літературі. Однак окремі питання дослідженні недостатньо і потребують ретельного дослідження та науково обґрунтованих рекомендацій, оскільки значно змінилася методика бухгалтерського обліку в цілому та, зокрема, основних засобів.

Реформування системи бухгалтерського обліку продиктоване не лише причинами методологічного характеру, а й суто прикладними аспектами діяльності підприємств, і тому повинно базуватися на логічному комплексному підході.

Щоб відповідати сучасним вимогам організація і методологія обліку повинна відповідати повсякденним запитам управління, бути надійними економічними інструментами управління підприємством. Але на практиці ще є багато ситуацій, коли це положення не виконується. Це повною мірою стосується обліку основних засобів.

Таким чином, на сучасному етапі започатковано принципово новий етап розвитку вітчизняної системи обліку.

Актуальність теми. Економічні перетворення, які здійснюються в Україні протягом останніх років спрямовані на реформування господарського механізму адекватного ринковій економіці. Особливе місце в цьому займає організація обліку і аналізу наявності, руху і технічного стану основних засобів. Крім того, окремі аспекти їх обліку і аналізу за національними стандартами безпосередньо на підприємствах галузі недостатньо висвітлені в економічній літературі. Отже, дослідження обліку і аналізу наявності, руху і технічного стану основних засобів на окремо взятому підприємстві є актуальним.

Мета і задачі дослідження полягають у розробці певних пропозицій, щодо удосконалення методики обліку і аналізу основних засобів з врахуванням національних стандартів.

Виходячи з вищесказаного в дипломній роботі поставлені і вирішені такі задачі:

- вивчити і проаналізувати наукову літературу з даної теми;

- зробити порівняння практики обліку наявності, руху і технічного стану в ЗАТ «Птахофабрика «Снятинська Нова» з вимогами положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»;

- провести аналіз організації обліку основних засобів;

- сформувати конкретні висновки і пропозиції, впровадження яких в ЗАТ «Птахофабрика «Снятинська Нова» м.Снятин забезпечить дотримання методики обліку у відповідності з вимогами П(С)БО.

Об`єктом дослідження є ЗАТ «Птахофабрика «Снятинська Нова», яка займається розведенням гусей. Продукція розведення гусей- м’ясо, печінка та пір’я є продукцією загального вживання, а український ринок є дефіцитним в даній галузі. Даним видом діяльності в усьому світі займається тільки Франція, Польща та Угорщина, а на теренах СНД цю роботу взагалі ніхто не практикує.

На даному підприємстві наявні можливості повного і всестороннього висвітлення досліджуваних у роботі питань, щодо організації обліку і аналізу наявності, руху і технічного стану основних засобів з використанням практичних матеріалів.

Предметом дослідження є методичні аспекти обліку і аналізу наявності, руху і технічного стану основних засобів в умовах ринкових відносин з урахуванням галузевої специфіки ЗАТ «Птахофабрика «Снятинська Нова».

Методи дослідження .У дипломній роботі використовувались такі методи дослідження як системний аналіз - для деталізації і розчленування об’єкта дослідження на окремі важливі складові елементи; синтез – для узагальнення різних аспектів обліку і аналізу основних засобів; інформаційне моделювання – для забезпечення дослідження нормативно-довідковими матеріалами; абстрагування – для формування узагальнених висновків на основі системного аналізу і синтезу теорій і практики організації системи забезпечення обліку ОЗ; конкретизація – для обгрунтування змісту форм облікового забезпечення; дослідження документів та реєстрів обліку за формою і змістом – для виявлення їхньої відповідності щодо інформаційної ємності адекватного вимогам стандартів; опитування, фактична перевірка, порівняння, перерахунок, документальна перевірка; статистичні і аналітичні розрахунки; порівняння – для зіставлення даних у динаміці; групування – для визначення залежності показників одне від одного; середніх і відносних величин та прийоми елімінування при аналізі основних засобів; конструктивний – для групування пропозицій щодо обліку основних засобів; графічний – для наочного зображення результатів дослідження.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в дипломній роботі узагальнено і проаналізовано наукову і методичну літературу з обраної теми дослідження, обґрунтовано методику обліку і аналізу наявності, руху і технічного стану ОЗ із врахуванням вимог національних стандартів.

Практичне значення отриманих результатів визначається тим, що запропонована методика апробована в ЗАТ «Птахофабрика «Снятинська Нова» м. Снятин, отже є реальною, і може бути застосована на інших підприємствах галузі. Практичне значення отриманих результатів засвідчує довідка про впровадження окремих із них в ЗАТ «Птахофабрика «Снятинська Нова» м. Снятин.

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com