У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків

Сторінка 6

1.6.2. Економічна класифікація видатків та її роль в бюджетному обліку.

Для бухгалтера важливе значення має економічна класифікація видатків, за кодами якої організовується аналітичний облік фактичних видатків бюджетної установи.

Економічна класифікація видатків бюджету забезпе­чує чітке розмежування видатків за економічними оз­наками з детальним розподілом коштів за їх предмет­ними ознаками (заробітна плата, нарахування, всі види господарської діяльності, виплати населенню, що іме­нуються як трансферти населенню, та інші категорії). Такий розподіл дає можливість виділити захищені статті бюджету та забезпечити єдиний підхід до всіх отриму­вачів з точки зору виконання бюджету.

Під видатками розуміють державні платежі, які не підлягають поверненню. Вони бувають відплатними, тобто здійсненими в обмін на товар чи послугу, або не­відплатними (односторонніми). Категорія видатків не включає платежі в рахунок погашення державного бор­гу, які класифікуються як фінансування. Видатки бюд­жету за економічною класифікацією групуються в єдині блоки і поділяються на поточні і капітальні.

Видатки на проведення тендерів по закупівлі то­варів, робіт та послуг (а саме: видатки на розробку і розсилання тендерної документації, запрошення до участі у процедурах закупівель та підготовці засідань тендерного комітету по закупівлі товарів та послуг тощо) здійснюються за відповідними кодами еконо­мічної класифікації видатків залежно від економічної суті платежу.

Оплата податку на додану вартість, який включений до ціни товару, робіт, послуг, здійснюється за тим ко­дом економічної класифікації видатків, за яким здійснюється основний платіж. Крім того, за відповід­ними кодами економічної класифікації видатків сплачуються податки та збори, що згідно із зако­нодавством перераховуються відповідно до укла­дених цивільно-правових договорів (угод).

Оплата донарахованих платежів (крім штрафів і пені), визначених контролюючими органами відповідно до чинного законодавства, та відсотків річних від про­строченої суми договору проводиться за тим кодом, за яким має бути проведений основний платіж.

Економічна класифікація відповідає класифікації доходів і складається з: · поточних видатків, які пов’язані з оплатою товарів і послуг, субсидій і поточних трансфертів; · капітальних видатків, пов’язаних з придбанням основного капіталу (придбанням предметів і обладнання терміном служби більше року, капітальне будівництво і капітальний ремонт), створенням державних запасів і резервів, придбанням землі і нематеріальних активів, капітальних трансфертів.

Допоточних видатків відносять:

1. Видатки на товари і послуги (код 1100), утому числі:

- код 1110 - оплата праці працівників бюджетних установ (заробітна плата, грошове утримання військовослужбовців, виплати по тимчасовій непрацездатності);

- код1120 - нарахування на заробітну плату;

- код 1130 - придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки:

- код 1131 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар;

- код 1132 - медикаменти та перев’язувальні матеріали;

- код 1133 - продукти харчування;

- код 1134 - м’який інвентар та обмундирування;

- код 1135 - оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів;

- код 1136 - оренда;

- код 1137 - поточний ремонт обладнання, інвентарю, будівель, технічне обслуговування обладнання;

- код 1138 - послуги зв'язку;

- код 1139 - оплата інших послуг та інші видатки.

- код 1140 - видатки на відрядження;

- код 1150 - матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення;

- код 1160 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв:

- код 1161 - оплата теплопостачання;

- код 1162 – оплата водопостачання і водовідведення;

- код 1163 - оплата електроенергії;

- код 1164 – оплата природного газу;

- код 1165 – оплата інших комунальних та експлуатаційних послуг;

- код 1166 – оплата інших енергоносіїв;

- код 1170 - дослідження і розробки, видатки державного значення

- код 1171 - дослідження і розробки, окремі заходи розвитку та реалізації держпрограм.

- код 1172 - окремі заходи по реалізації держпрограм, не віднесених до заходів розвитку

2. Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями ( код 1200);

3. Субсидії і поточні трансферти ( код 1300:

-код 1310 - субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям);

-код 1320 - поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

- код 1340 - поточні трансферти населенню

- 1341 - виплата пенсій і допомоги;

- 1342 - виплата стипендії;

- 1343 - інші поточні трансферти;

- 1350 - поточні трансферти за кордон.

До капітальних видатків належать:

1. Придбання основного капіталу ( код 2100):

- код 2110 - придбання устаткування і предметів довгострокового користування;

- код 2120 - капітальне будівництво (придбання):

- 2121 - будівництво (придбання) житла;

- 2122- будівництво (придбання) адміністративних об'єктів;

- 2123- інше будівництво (придбання);

- код 2130 - капітальний ремонт:

-2131 - капітальний ремонт житлового фонду;

-2132 - капітальний ремонт адміністративних об'єктів;

- 2133 - капітальний ремонт інших об'єктів;

-код 2140 – реконструкція та реставрація:

-2141 - реконструкція житлового фонду;

- 2142 - реконструкція адміністративних об'єктів;

- 2143 - реконструкція інших об'єктів;

- 2144 - реставрація пам'яток культури, історії та архітектури.

2. Створення державних запасів і резервів (код 2200);

3. Придбання землі і нематеріальних активів (код 2300);

4. Капітальні трансферти ( код 2400) :

- код 2410 - капітальні трансферти підприємствам, установам, організаціям;

- код 2420 - капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів;

- код 2430 - капітальні трансферти населенню;

- код 2440 - капітальні трансферти за кордон;

- код 2450 - капітальні трансферти до бюджету розвитку.

5. Нерозподілені видатки (код 3000) .

1.7. Нормативно-правова база бюджетного обліку

Основним законодавчим актом, що регулює процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів та розгляду звітів про їх виконання, є Бюджетний кодекс України, основні положення якого набули чинності з 25 липня 2001 року,

З метою забезпечення єдиних методологічних основ органі­зації і ведення бухгалтерського обліку та звітності на всій території України в умовах різних форм власності та розвитку ринкових відносин Верховна Рада України прийняла Закон України № 996-XIV від 16.07.1999 р. «Про бухгалтерський облік і фінансову звіт­ність в Україні». Цей документ передбачає єдині засади організації обліку і звітності для всіх підприємств, установ і організацій, що є юридичними особами за законами України. Згідно з п. 4 статті 6 цього Закону «порядок ведення бухгалтерського обліку і складан­ня фінансової звітності про виконання бюджетів і госпрозрахунко­вих операцій бюджетних установ встановлюється Державним каз­начейством України відповідно до законодавства».

Новий плану рахунків розроблений на підставі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і призначений для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій бюджетних установ та операцій з виконання сільських, селищних і міських бюджетів [затверджений наказом Державного казначейства України від 10.12.99р. за №114 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.12.99р. за №890\4183 із змінами і доповненнями].

Крім того ДКУ розробило Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ [затверджений наказом Державного казначейства України від 10.12.99р. за №114 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.12.99р. за №890\4183 із змінами і доповненнями], а вже 27.07.2000 року наказом № 67 затвердило перші зміни та доповнення до цих документів.

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2021 textreferat.com