У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків

Сторінка 17

аналізувавши кошторис видатків спеціального фонду по ПТУ-33 на 2002 рік і річний звіт про видатки спецфонду, можна зробити висновок: хоч фактичні видатки перевищують касові на 4514 гривень, а це свідчить про існування кредиторської заборгованості в даній сумі. Проте ми бачимо, що ПТУ-33 має економію видатків спецфонду в розмірі 4541 гривень, які воно може використати на погашення заборгованостей, які виникли по видатках загального фонду в наступному періоді.

Висновок

Для написання своєї дипломної роботи я обрала тему “ Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно кошторису доходів та видатків”. Чому саме ця тема? На це запитання я можу відповісти в двосторонньому порядку.

По-перше, тому, що бюджетна сфера народного господарства нашої країни найменш захищена , як із законодавчого так із фінансової сторони, оскільки вона знаходиться на державному забезпеченні, тому що не може одержувати доходи , які б профінансували її діяльність. Вона потребує значного реформування та збільшення фінансування її діяльності.

По-друге, ще навчаючись Івано-Франківському Вищому професійному училищі № 21 я проходила виробничу приктику у бюджетній установі і захистила дипломну роботу на цю ж тему.

Зараз я вирішила продовжити роботу на даною темою та написала більш вдосконалену роботу, яка містить аудиторську перевірку в області витрат з аудиторськими висновками та глибокий аналіз кошторису у видатковій частині.

Об’єкт дослідження – облік видатків Отинійського ПТУ-33 в розрізі 2002-2003 років.

При пройденні мною практики у Професійно-технічному училищі № 33 смт. Отинії, яке є бюджетною установою, я ознайомилася з обліковим процесом, який ведеться в бухгалтерії установи. Облік у ПТУ-33 ведеться на основі нового Плану рахунків і порядку його застосування, затверджених наказом ГУ ДКУ від 10.12.1999 року, а також нової бюджетної класифікації видатків та Інструкції з бухгалтерського обліку № 61. використовується меморіально-ордерна форма обліку, якій притаманні 13 ордерів. Облік ведеться без застосування комп’ютерної техніки. Комп’ютер використовують тільки в цілях роздрукування платіжних документів. Впровадження бухгалтерських програм в облік установи значно скоротив би обсяг виконуваних робіт, сприяв зменшенню втрат сил та енергії бухгалтерів.

Підбираючи документальний матеріал для написання своєї роботи на задану тему я опрацювала два кошториси за 2002 та 2003 роки, річний звіт за 2002 рік та документацію за перший квартал 2003 року. Аналізуючи річний звіт, виявила що ПТУ-33 через недостатнє фінансування видатків по кодах 1162 1165, 1300, 2000 має кредиторську заборгованість на суму 35848 гривень. Проте паротягом першого кварталу 2003 року установа погасила, взв’зку з надходженням фінансування, всю свою заборгованість, крім заборгованості перед отинійською теплокотельнею в сумі 4098 гривень. Як бачимо сума не є великою, проте на адресу училища надходили три попередження, в останньому з яких вказано погасити заборгованість до 1-го липня 2003 року. В іншому випадку сума заборгованості буде стягнена в судовому порядку, оскільки вона фіксується в балансі уже протягом трьох років. Судова тяганина є небажаним аспектом в діяльності установи, оскільки привела б тільки до додаткових витрат та втрат сил та енергії її матеріально-відповідальних осіб.

З метою уникнення судової справи, установа погасила вище вказану заборгованість в повному обсязі, за рахунок коштів спеціального фонду, тобто за рахунок власно зароблених коштів, здійснюючи таку операцію, керівник установи керувався листом ДКУ від 02. 08. 2000 року “Про направлення коштів спеціального фонду Державного бюджету на бюджетні видатки та їх відшкодування”, згідно якого розпорядникам бюджетних коштів надано право використовувати тимчасово вільні кошти спеціального фонду на видатки, що повинні фінансуватися за рахунок загального фонду Державного бюджету, з подальшим їх відшкодуванням, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами МФУ та ДКУ. Це рішення розпорядник бюджетних коштів приймає самостійно і оформляє наказом по бюджетній установі про що письмово повідомляє відповідний орган ДКУ.

Отож, бачимо що в даній установі, як і в усій сфері існує проблема недостатнього фінансування, необхідного для нормальної діяльності установи.

Збереження і розвиток установ бюджетної сфери вимагають підвищення віддачі фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, що використовуються в цих установах, більш тісного зв'язку виді­лених з бюджету коштів з результатами їх використання. У той же час, враховуючи напруженість бюджету, для зменшення дефіциту коштів для утримання бюджетних установ необхідно активніше запроваджувати комерційні відносини в системі бюджетних уста­нов (в розумних межах).

Поєднання бюджетного фінансування і комерційної діяльності сприяє більш раціональному використан­ню не лише бюджетних асигнувань, але й коштів інших джерел фінансування, що надходять на потреби установ невиробничої сфе­ри. За допомогою коштів, отриманих від комерційної діяльності, з'являється можливість покращити якісні показники роботи цих установ, оптимізувати норми витрат, удосконалити систему опла­ти праці працівників невиробничої сфери, зміцнити матеріальну базу бюджетних установ, розширити сферу їхньої діяльності. З цією метою бюджетні установи поряд з основною діяльністю можуть займатися і підприємницькою (комерційною, бізнесовою) діяльні­стю у дозволених законодавством межах.

Необхідно зауважити, що касові видатки бюджетних установ, які фінансуються через органи Державного казначейства, обліко­вуються два рази: один раз в органі казначейства (при списанні коштів з реєстраційного рахунка установи) і другий раз — в самій установі (при отриманні виписки органу казначейства з реєстрацій­ного рахунка). Тому можна сподіватись, що в майбутньому (при повному впровадженні в бюджетну сферу фінансування через орга­ни казначейства) необхідність обліку касових видатків безпосеред­ньо в бюджетних установах відпаде, а відтак значно зменшиться обсяг звітних показників про виконання кошторису видатків. Порівняльний же аналіз касових і фактичних видатків та фінансуван­ня можна буде здійснювати у відповідні строки шляхом порівнян­ня даних органів казначейства про касові видатки та звітності ус­танови про фактичні видатки між собою та із затвердженим кош­торисом. Такі перспективи стають досить реальними при впровад­женні в бюджетних установах автоматизованого обліку видатків з використанням персональних ЕОМ.

Незважаючи на значні успіхи в організації обліку в установах невиробничої сфери, що спостерігаються в останні роки (цьому сприяла нормотворча діяльність ДКУ, введення відповідних курсів у навчальні плани підготовки бухгалтерських кадрів у вузах, техні­кумах і коледжах, систематичні публікації з бюджетного обліку у професійних періодичних виданнях), є ряд теоретичних, методоло­гічних та організаційних проблем, що вимагають термінового ви­рішення:

1)у процесі економічної реформи відбувається переформування джерел фінансування установ невиробничої сфери — із загальнодержавного у місцеве;

2)зростає частка позабюджетних коштів у складі джерел фінансування бюджетних установ;

3)галузева специфіка окремих установ вимагає специфічного підходу до обліку їхньої діяльності;

4)подальше впровадження ЕОМ в обліковий процес не завжди науково й методологічно обґрунтоване;

5)поєднання в одній установі бюджетної і комерційної діяльності та її відображення в єдиній системі обліку.

Вирішення вище перелічених проблем в майбутньому приведе до ефективної діяльності бюджетної сфери.

Список використаних джерел

1. Бюджетний кодекс України від 21.06.01 р. №2542-111 //Відомості ВРУ. – 2001. - №37-38,ст. 189.

2. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІУ// Баланс. - 13.09.1999.— № 73.-- С. 5-9.

3. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.93р. №125-12/зі змінами і доповненнями/.

4. Лист ДКУ від 02. 08. 2000 року “Про направлення коштів спеціального фонду Державного бюджету на бюджетні видатки та їх відшкодування”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2021 textreferat.com