У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків

Сторінка 10

Інші доходи — це інші кошти спеціального фонду бюджету, включені до кошторису установи, крім інших власних надходжень.

Крім коштів спеціального фонду, окремим бюджетним уста­новам можуть надходити кошти, що їм не належать і які необхідно перерахувати за призначенням при настанні відповідних умов. Це так звані депозитні суми. Вони не належать до коштів спеціально­го фонду і в кошторисі не плануються.

Розпорядниками коштів спеціального фонду є керівники бюд­жетних установ, яким надано право розпоряджатися бюджетними асигнуваннями. Планування доходів і видатків спеціального фон­ду здійснюється в тому ж кошторисі, що й бюджетних коштів за­гального фонду, а їх облік ведеться за єдиним планом рахунків і на єдиному балансі. Операції з коштами спеціального фонду оформ­ляються тими ж первинними документами; щодо них діє та ж сама класифікація видатків, що й для коштів загального фонду бюдже­ту. Але облік операцій з коштами спеціального фонду ведуть у бюджетних установах на окремих, спеціально призначених для цьо­го рахунках.

Для зберігання коштів спеціального фонду і проведення опе­рацій з ними бюджетним установам відкриваються поточні рахун­ки в уповноважених установах банків, в яких їм відкрито поточні бюджетні рахунки, або спеціальні реєстраційні рахунки у відповід­них органах ДКУ. При цьому в органах ДКУ для установи може бути відкрито не більше чотирьох спеціальних реєстраційних ра­хунків за всіма видами позабюджетних коштів.

У сучасних умовах питома вага спеціальних коштів у кошто­рисі доходів і видатків окремих установ значна, тому важливого значення набуває правильно організований облік цих коштів, зав­дання якого такі:

—контроль за повним і своєчасним надходженням та оприбуткуванням коштів спеціального фонду;

—облік і контроль витрачання коштів спеціального фонду суворо за призначенням відповідно до з кошторисних передбачень;

—своєчасне складання і подання звітності про надходження і використання коштів спеціального фонду для забезпечення вірогідною інформацією всіх рівнів управління.

Зважаючи на важливість раціональної організації обліку коштів спеціального фонду та контролю за їх використанням ГУ ДКУ наказом від 11.08.1998 р. № 63 затвердило «Інструкцію про порядок використання і обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та звітності про них» (деякі положення якої на сьогоднішній день, на жаль, уже застаріли), а наказом від 25.03.1999 р. № 27 «Поря­док казначейського обслуговування позабюджетних коштів уста­нов і організацій, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету» (з подальшими змінами і доповненнями) визначило поря­док відкриття спеціальних реєстраційних рахунків бюджетних ус­танов в органах ДКУ та відображення на них руху позабюджетних коштів. Крім того, видано ряд положень та вказівок з обліку окре­мих видів позабюджетних коштів (гуманітарної допомоги тощо).

Для обліку видатків спеціального фонду призначений активний рахунок № 81 “ Видатки спеціального фонду ”, який розподілений на субрахунки.

На субрахунку 811 “Видатки за спеціальними коштами” обліковують фактичні видатки за кошторисом видатків у частині спеціальних коштів. На ньому також можуть облікувати, за рішенням головного бухгалтера, видатки підсобних господарств.

На субрахунку 812 “Видатки за іншими власними надходженнями” обліковують фактичні видатки спецфонду за кошторисом видатків у частині інші власні надходження установ.

Особливість цього рахунку в тому, що в бухгалтерії ПТУ-33 він ведеться в меморіальному ордері № 3а, тобто окремо від інших спеціальних коштів.

В цьому меморіальному ордері облікують різного роду спонсорські допомоги. Згідно даних ордеру за серпень 2002 року ПТУ-33 отримало спонсорської допомоги на суму 307 гривень 12 копійок.

На субрахунку 813 “Видатки за іншими коштами” обліковують фактичні видатки спецфонду за кошторисом видатків у частині інших коштів.

При здійсненні фактичних видатків дебетуються рахунки 811, 812, 813 і кредитуються різні субрахунки залежно від роду здійснюванних фактичних витрат.

В кінці року всі накопичені фактичні витрати з наростаючим підсумком з початку року списуються в дебет субрахунку 682 ”Внутрішні розрахунки за спеціальним фондом ”, 711 ”Доходи за спеціальними коштами”, 712 ” Доходи за іншими власними надходженнями”, 713 “Доходи за іншими коштами”. Субрахунок 682 “Внутрішні розрахунки за спеціальним фондом” залежно від того, у розпорядника коштів якого ступеня він застосовується, може бути активним, пасивним і активно-пасивним.

У ПТУ-33, яке є нижчим розпорядником коштів третього рівня, тобто таким, що не має підвідомчих установ, субрахунок 681 “Внутрішні розрахунки за спеціальним фондом” пасивний і використовується для обліку сум спеціального фонду, отриманих від вищого розпорядника коштів.

Сальдо наростаючим підсумком протягом року показує отримані суми спеціального фонду, а сальдо на кінець року – суму невикористаних коштів спеціального фонду. Закривається рахунок Дт.432- Кт.81.

В загальному підсумку за даними головної книги за серпень 2002 року видатки із спеціального фонду по ПТУ-33 становили 5356 гривень 93 копійки.

2.3. Облік витрат виробничих майстерень у бюджетних установах

Бюджетні установи можуть одержувати доходи від реалізації продукції (робіт, послуг), виготовленої у власних виробничих (навчальних) майстернях. Як правило, такі підрозділи у бюджетних навчальних закладах створюють для практичної підготовки учнів та студентів за відповідною спеціальністю. Статутна діяльність виробничих (навчальних) майстерень з практичної підготовки учнів та студентів фінансується за рахунок бюджетних коштів у межах кошторису. Але одночасно з навчальною роботою такі майстерні мо­жуть виконувати роботи, виготовляти вироби, надавати послуги на замовлення населення або інших юридичних осіб. Частину та­ких виробів виробничі (навчальних) майстерні можуть використо­вувати у власній діяльності бюджетної установи, а частину — реа­лізувати на сторону.

Для обліку операцій з виготовлення і реалізації продукції ви­робничих (навчальних) майстерень у плані рахунків бюджетних установ передбачено субрахунки:

241 «Вироби виробничих (навчальних) майстерень»;

721 «Реалізація виробів виробничих (навчальних) майсте­рень»;

821 «Витрати виробничих (навчальних) майстерень».

Витрати на виготовлення продукції, виконання робіт, надан­ня послуг виробничими (навчальними) майстернями обліковують за дебетом субрахунка 821. До таких витрат зараховують вартість витрачених матеріалів, нараховану зарплату, обов'язкові нараху­вання на суму зарплати та ін. За кредитом субрахунка 821 обліко­вують одержану продукцію та списують суми витрат на виконані і прийняті замовниками роботи (послуги). Продукцію (вироби) май­стерень прибуткують на дебет субрахунка 241 за фактичними ви­тратами на її виготовлення (фактичною собівартістю). На суб­рахунку 821 на кінець року може бути дебетове сальдо при наяв­ності незавершеного виробництва або незакінчених і не переданих замовникам робіт.

Субрахунок 721 використовують для обліку реалізації продукції, робіт і послуг виробничих (навчальних) майстерень. На де­беті цього субрахунка відображають фактичну собівартість реалізо­ваних виробів, виконаних робіт, наданих послуг стороннім органі­заціям та особам за плату, а на кредиті — виручку за реалізовану продукцію (роботи, послуги). Різниця між дебетовим і кредитовим оборотами цього субрахунка показує суму прибутку або збитку від реалізації виробів виробничих (навчальних) майстерень, яка спи­сується у кінці звітного періоду на субрахунок 432 «Результати ви­конання кошторису за спеціальним фондом».

У бухгалтерському обліку операцій з виготовлення продукції у виробничих (навчальних) майстернях та її реалізації відобража­ють такими записами:

Таблиця №2.3.5.

“Основні господарські операції з обліку витрат виробничих (навчальних) майстерень”.

П.п.

Зміст господарських операцій

Дт.

Кт.

1.

2.

3.

4.

1.

Списані матеріали, видані зі складу на виробництво продукції (робіт, послуг) майстерням

821

201,203,231,234, 235, 238,239

2.

Повернені на склад не використані в майстернях матеріали

201,203,231,234, 235, 238,239

821

3.

Віднесені прямі витрати на виробництво продукції

821

301,313,323, 362,635

4.

Нарахована зарплата за виготовлення продукції (з нарахуванням на соцпотреби)

821

661,651,652,653,654

5.

Продовження таблиці 2.3.5.

Оприбуткована готова продукція

241

821

1.

2.

3.

4.

6.

Вироби майстерні передані для використання у статутній діяльності:

А. як господарські, навчальні та інші матеріали;

Б. як МШП:

На фактичну собівартість

На створення фонду

В. як ОЗ або інші необоротні активи:

На фактичну собівартість

На створення фонду

231,234,236,238,239

221

801,802,811,813

106,109,113

80, 81

241

241

411

241

401

7.

Реалізована готова продукція майстерень

721

241

8.

Фінансовий результат зараховується на результати виконання кошторису:

Прибуток

збиток

721

432

432

721

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2021 textreferat.com