У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків

Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………….4

Розділ 1 Теоретичні основи про видатки бюджетної установи…………….7

1.1. Загальна характеристика установи…………………………………………….7

1.2.Основні принципи та порядок фінансування бюджетних установ………… .9

1.3.Система розпорядників бюджетних коштів………………………… .…… .11

1.4.Порядок фінансування за відомчою структурою і через органи ДКУ з елементами порівняння……………………………………………………….……13

1.5. Кошторис, як індивідуальний фінансово-правовий акт……….……………20

1.6. Поняття бюджетної класифікації та її структура……………………….… .23

1.6.1. Склад і класифікація видатків………………………………………… .….23

1.6.2. Економічна класифікація та її роль в бюджетному обліку………… .… 28

1.7.Нормативно-правова база бюджетного обліку………………………….……32

Розділ 2 Облік видатків у бюджетній сфері………………… …………… 34

2.1. Видатки загального фонду…………………………………………………….34

2.1.1.Облік касових видатків………………………………………………………34

2.1.2.Облік фактичних видатків………………………………………………… .38

2.1.3.Розподіл та взаємозв’язок касових та фактичних видатків……………… 41

2.2. Облік видатків спеціального фонду………………………………………….45

2.3. Облік витрат виробничих майстерень у бюджетних установах……………49

2.4.Контроль за рухом та формуванням видатків………………………… 52

2.5Аудит видатків бюджетних установ з елементами власних досліджень……54

2.5.1.Загальна характеристика аудиту в бюджетній сфері………………… .….54

2.5.2.Аукдиторська перевірка та її результати………………………………… .59

Розділ 3 Аналіз видаткової частини кошторису доходів та видатків

ПТУ-33…… .………………………………………………………………………64

3.1.Аналіз видатків загального фонду…………………………………………….64

3.2.Аналіз видатків спецфонду……………………………………………………74

3.3.Порівняльний аналіз виконання кошторису видатків спецфонду………….78

Висновок……………………………………………………………………………80

Список використаних джерел… …………………………………….……… 84

Додатки………………………………………………………………….……… .86

ВСТУП

Поняття обліку є досить широким і багатогранним, оскільки він пов'яза­ний з господарською діяльністю людей. Необхідність обліку виникла в гли­боку давнину в процесі матеріального виробництва, а господарська діяльність сприяла його поширенню.

Облік — це процес, який складається з операцій спостереження, сприйня­ття, вимірювання та реєстрації фактів, явищ природи чи суспільного життя. Якщо процес обліку здійснюється над господарськими об'єктами, то такий об­лік називається господарським, однією із складових якого є бухгалтерський облік.

Бухгалтерський облік — це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність бюджетної установи зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рі­шень.

Бухгалтерський облік в бюджетних установах повинен забезпечити си­стематичний контроль за виконанням кошторисів доходів та видатків установ, станом розрахунків з підприємствами, організаціями і працівниками цих уста­нов, використанням матеріальних і грошових ресурсів та їх збереженням, має сприяти поліпшенню фінансово-господарської діяльності та розвитку соціаль­ної сфери установ.

Бюджетні установи (установи чи організації, визначені або створені згідно з Конституцією України, а також установи чи організації, що створені вста­новленим порядком органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України чи місцевих бюджетів) [ Бюджетний Кодекс України, стаття 2 ] викори­стовують виділені з бюджетів усіх рівнів державні кошти за цільовим призна­ченням у процесі виконання покладених на них функцій та здійснення заходів, передбачених кошторисами.

Облікова політика бюджетної установи – це сукупність визначених в межах чинного законодавства принципів, методів і процедур, що використовуються бюджетною установою для складання і подання звітності. Вона базується на основних принципах бухгалтерського обліку. Принципи бухгалтерського обліку в бюджетних установах — це основні нормативні вимоги, з дотриманням яких здійснюються функції бюджетних установ.

У різних країнах принципи бухгалтерського обліку мають певні відмінності, бо сформувалися вони залежно від національних особливостей їх еконо­мічного і суспільного розвитку, форм власності капіталу, способів господарювання і політичного ладу. Тому ці принципи для кожної держави історично обумовлені. Водночас інтеграція національних економік у світовому господарстві, інтернаціоналізація економіки сприяють формуванню міжнародних стандартів бухгалтерського обліку діяльності, в тому числі і бюджетних установ.

В Україні ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах та складання звітності грунтуються на використанні наступних принципів: законність, достовірність, повнота бухгалтерського обліку, дата операції, прийнятність вхідного балансу, превалювання сутності над формою, суттєвість, доречність, відкритість, сталість, правильність, обережність, незалежність, співставність, безперервність, окреме відображення активів і пасивів.

Незважаючи на те, що із моменту запровадження нових принципів у веденні бухгалтерського обліку та складання звітності в бюджетній сфері минуло чимало часу, зацікавленість до цього питання не зменшується, а навпаки, з можним днем зростає. Така зацікавленість, в першу чергу, спричинена реформуванням бухгалтерського обліку в бюджетній сфері, наявністю змін у самих принципах ведення бухгалтерського обліку, наближення їх до міжнародних стандартів та нових умов господарювання, які застосовують в бюджетній установі, а виходячи з цього, є необхідність адаптування бухгалтерсько-економічних служб бюджетних установ до сучасних облікових вимог.

По-друге, на сьогодні, на жаль, при наявності в Україні понад 40 тис. бюджетних установ, які самостійно ведуть бухгалтерський облік, відсутні спеціалізованні періодичні видання, які б повно і своєчасно доводили вимоги бюджетного законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, давали б фахові консультації та прислухались до думки головних бухгалтерів і впливали на формування принципів ведення обліку і складання звітності.

По-третє, в умовах широкого спектру діяльності бюджетних установ фахівець бухгалтерсько-скономічного апарату має не тільки здійснювати обліковий процес, але й в повній і достатній мірі впливати на зміцнення фінансово-економічного стану уста­нови, своїми діями уникати ймовірних недоліків та ризиків, що призводять до пору­шень і втрат фінансових ресурсів. Все це вказує на необхідність досконалого знання вимог законодавства, яке можна досягнути за умов постійного отримання потрібної і повної інформації.

На онові вище вказаного я сформулювала мету своєї роботи, яка полягає в тому, щоб всебічно вивчити видатки бюджетної установи, які здійснюються згідно кошторису, провести їх аналіз в динаміці та структурі і зробити відповідний висновок у сфері даного питання.

Основними завданнямидипломної роботи є:

– ознайомлення з обліком бюджетної установи на прикладі Отинійського ПТУ-33;

– поглиблення та узагальнення теоретико-методичних засад видатків бюджетної установи;

– проаналізувати кошторис бюджетної установи в динаміці і його структуру;

– зробити відповідні висновки, в яких наголосити на проблемах бюджетного обліку з даного питання;

Об‘єктом дослідження моєї роботи є видатки Отинійського ПТУ-33, які воно здійснює згідно, затвердженого Державним казначейством, кошторисом.

В процесі написання роботи я використала всі методи бухгалтерського бюджетного обліку, базуючись на основних, вище вказаних принципах.

Розділ №1. Теоретичні основи про видатки бюджетної установи

1.1. Загальна характеристика установи

Професійне технічне училище №33 засноване в жовтні 1954 року в місті Коломиї під №4, тобто носило назву Коломийське ПТУ №4. На той час училище вело підготовку кадрів для сфери побуту Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької областей. Тодішній контингент учнів училища становив 170-200 чоловік.

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2021 textreferat.com