У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Права та обовязки чатового

Права та обовязки чатового

План

1. порядок приймання та здачі поста.

2. доповідь про прийом та здачу поста.

3. обов’язки чатового на гауптвахті, порядок застосування їм зброї.

4. за що відповідає вивідний, його обов’язки.

5. що заборонено вивідному.

Вступ

Несення вартової служби є виконанням бойового за­вдання і вимагає від особового складу точного дотримання всіх положень, визначених цим Статутом, високої пильнос­ті, непохитної рішучості та розумної ініціативи. Для несення вартової служби від наряджуються вар­ти. Вартою називають озброєний підрозділ, від наряджений для виконання бойового завдання з метою охорони та оборо­ни військових об'єктів, бойових прапорів та осіб, яких три­мають на гауптвахті й у дисциплінарній частині (батальйоні). Варти бувають гарнізонні і внутрішні (корабельні), вони можуть бути постійними або тимчасовими.

Гарнізонні варти призначаються для охорони та оборони об'єктів центрального, оперативного та корпусного підпо­рядкування, які не мають своїх підрозділів охорони, а та­кож для охорони осіб, що тримаються на гарнізонній гаупт­вахті.

Внутрішня (корабельна) варта призначається для охоро­ни та оборони об'єктів однієї військової частини (корабля).

Постійні варти передбачаються розкладом варт, тимчасові варти в розклад варт не включаються, вони признача­ються наказом начальника гарнізону або командира війсь­кової частини для охорони та оборони військового майна під час завантаження (розвантаження), тимчасового скла­дування, супроводу вантажів, які перевозяться різними ви­дами транспорту, а також для охорони заарештованих.

Гарнізонні варти підпорядковуються начальникові гарнізону, військовому комендантові гарнізону, черговому варт та його помічникові. Варта на гарнізонній гауптвахті, крім того,підпорядковується начальникові гауптвахти.

Внутрішні (корабельні) варти підпорядковуються ко­мандирові військової частини (командирові корабля), чер­говому частини (корабля) та його помічникові, якщо поміч­ник чергового військової частини (корабля) за військовим званням рівний з начальником варти або старший від нього.

Варти переходять у підпорядкування цим особам із мо­менту подання під час розводу команди «Струнко» для зу­стрічі чергового варт (військової частини, корабля), а вихо­дять із їх підпорядкування з моменту подачі начальником варти команди «Кроком руш» для руху в свою військову частину (підрозділ) після зміни.

До складу варт призначаються: начальник варти, вартові за кількістю постів і змін, розвідні, у разі потреби помічник начальника варти, помічник начальника варти з технічних засобів охорони або оператор з технічних засобів охорони, помічник начальника варти із служби вартових собак, водії транспортних засобів, а у варти при гауптвахті вивідні й конвойні.

У варти з охорони штабів (пунктів управління) від бригади і вище, а також з охорони установ, крім перелічених осіб, мо­жуть призначатися вартові контрольно-пропускних пунктів.

Мета курсової роботи полягає в тому, щоб дослідити які є права та обов’язки чатового.

Предметом дослідження – статути збройних сил України.

Об’єктом дослідження – права та обов’язки чатового.

Завдання курсової роботи:

1. розглянути загальне положення вартової служби;

2. визначити правильне несення вартової служби;

3. з’ясувати порядок приймання та здачі поста, обов’язки чатового та вивідного, а також порядок застосування зброї чатового та вивідного;

Отже, дана курсова робота дає чітко зрозуміти які права та обов’язки чатового й вивідного при носіння служби.

Порядок приймання та здачі поста

Зміна чатових проводиться через 2 години, у парні або непарні години. За температури повітря - 20 °С і нижче (під час вітру - і при меншому морозі) зміна чатових зов­нішніх постів, а також внутрішніх постів, що перебувають в неопалюваних приміщеннях, проводиться через годину. За температури повітря +30 °С І вище (в затінку) чатові змінюються також через годину. Вказівку про зміну чато­вих через годину в цих випадках дає черговий варт (війсь­кової частини).

Якщо зміна чатових проводиться через годину, то на­чальник варти робить у постовій відомості запис про те, що чатові з такої-то години змінювалися через годину, а з такої-то години, під час заступання такої-то зміни, - через 2 години.

Зміна чатових біля входу до вартового приміщення про­водиться через кожні 30 хвилин начальником варти або йо­го помічником.

Під час приймання поста біля камер із заарештованими вартовий, крім того, зобов'язаний перевірити кількість за­арештованих, які в них перебувають.

У разі потреби вартовий, який заступає на пост, за до­помогою розвідного одягає постовий одяг.

Під час заступання першої зміни чатових обидва розвідні стежать за тим, щоб чатовий, якого змінюють, пра­вильно здав пост вартовому, який заступає, ознайомив його з межами та підступами до поста, сигналізацією і з усіма особливостями поста; під час приймання постового одягу перевіряють, щоб він був цілий.

Якщо під час приймання та здавання поста буде ви­явлено неполадки (пошкодження огорожі, шнурів, дверей, вікон) або невідповідність печаток (пломб) зліпкам (відтис­кам), кількості, зазначеній у табелі постів, а також невідпо­відність кількості бойової техніки, яка перебуває під охороною, розвідний зупиняє передачу поста й викликає на­чальника варти; у разі, коли пост приймає нова варта, ви­кликаються начальники попередньої та нової варт.

У разі розташування постів з обох боків від вартового приміщення розвідний спочатку змінює чатових на постах, розташованих з одного боку вартового приміщення, а по­тім, залишивши вартових, яких змінив у вартовому примі­щенні, вишиковує інших вартових цієї зміни та веде їх на пости.

Після повернення зміни з постів і розряджання зброї розвідний наказує вартовим поставити зброю в ставницю.

Шикування другої й наступних змін нової варти для відправлення їх на пости та зміни чатових, а також заря­джання та розряджання зброї проводиться так, як зазначено для першої зміни.

Виставлення чатових на нові пости, а також зняття чатових із ліквідованих постів проводиться начальником варти на підставі письмового припису начальника гарнізо­ну (командира військової частини) в присутності чергового

варт (чергового військової частини) й начальника об'єкта, який охороняють.

Про виставлення (зняття) чатових робиться запис у пос­товій відомості.

положення зброї у чатового на посту

Доповідь про прийом та здачу поста

Закінчивши здавання та прийняття поста, чатовий і вар­товий, який заступає на пост, стають обличчям у бік, про­тилежний об'єктові, що мають охороняти, й по черзі допо­відають, наприклад: «Товаришу (пане) сержанте. Рядовий Чмихун пост номер такий-то здав»; «Товаришу (пане) сер­жанте. Рядовий Шалига пост номер такий-то прийняв». Пі­сля доповіді та одержання вказівок від розвідного чатовий бере зброю, як визначено в статті 234 цього Статуту, та приступає до виконання своїх обов'язків на посту.

Коли зміна наближається до чатового на відстань 10 -15 кроків, розвідний нової варти командує: «Зміна - СТІЙ» і наказує одному з вартових спостерігати (у випадку пря­мування зміни на машині - зарядити зброю і спостерігати) за постом і підступами до нього.

Чатовий під час наближення зміни стає обличчям до неї і самостійно бере автомат у положення «на ремінь» (карабін - «до ноги»). Розвідний попередньої варти підходить до чатового, опитує його про все помічене під час перебування на посту, потім командує йому: «СТРУНКО». За командою розвідного нової варти, наприклад: «Рядовий Онищенко, на пост кроком - РУШ», чатовий робить крок вправо, варто­вий підходить до чатового й стає на його місце обличчям у протилежний бік (з карабіном біля ноги).

[1] 2

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com