У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Обслуговування обладнання

Обслуговування обладнання

На кожному постійному робочому місці повинні бути вироб­ ничі і посадові інструкції та інструкції з охорони праці в обсязі, що є обо­ в'язковим для даної посади або професії.

Перед початком проведення робіт необхідно перевірити вико­ нання вимог підрозділу 5.4 цих Правил, що стосуються наступної роботи. У разі невиконання цих вимог і незабезпечення працівників необхідним спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, працівники не мають права розпочинати роботу — незалежно від того, хто дав їм вка­ зівку на її виконання.

У разі появи у процесі проведення роботи будь-якої небезпеки пра­цівники повинні припинити роботу і повідомити про це керівника робіт. Продовжувати роботу дозволяється тільки після усунення виявлених по­рушень.

Обходити та оглядати обладнання дозволяється тільки після отримання дозволу від оперативних працівників, які ведуть режим роботи цього обладнання.

Перебування працівників поблизу люків, лазів, водовказівних стекол, а також біля запірної, регулювальної та запобіжної арматури і флан­ цевих з'єднань трубопроводів, що перебувають під тиском, дозволяється тільки у разі виробничої необхідності.

Не дозволяється ходити по трубопроводах, а також по конст­ рукціях і перекриттях, що не призначені для проходу по них, а також спи­ ратись і ставати на огородження площадок.

Під час пуску, обпресування та випробовування обладнання і трубопроводів під тиском поблизу них дозволяється перебувати тільки працівникам, які безпосередньо проводять ці роботи.

.Під час проведення гідравлічного випробування обладнання у разі підвищення тиску до випробувального перебування працівників на цьому обладнанні заборонено.

Дозволяється проводити огляд зварних швів випробовуваних трубо­проводів і обладнання тільки після зниження випробувального тиску до робочого — без простукування зварних швів.

Працівники, які не беруть участі у проведенні розшлаковування та обдування котла, продування нижніх точок, а також у разі несталих та аварійних режимів повинні бути виведені у безпечне місце.

Працівники будь-якого цеху у разі виявлення свищів у паропро­ водах, камерах, колекторах та трубах котла, що не обігріваються, живиль­ них трубопроводах і корпусах арматури тощо повинні негайно повідоми­ ти про це начальника зміни цеху (блока, району) і керівника (виконавця) робіт — для вжиття необхідних заходів.

Небезпечну зону слід обгородити і вивісити застережні знаки безпеки "Обережно! Небезпечна зона", а біля входу до Неї — заборонний знак без­пеки "Вхід (прохід) заборонено".

Заборонено проводити пуск, випробування і короткочасну ро­ боту механізмів або пристроїв за відсутності огороджень або у разі їхньо­ го несправного стану. Заборонено також прибирати поблизу механізмів, які не мають запобіжних огороджень.

Під час чищення, прибирання і змащування обертових або ру­ хомих частин механізмів не дозволяється перелазити через огородження або просовувати за них руки; не дозволяється також намотувати на руку або пальці обтиральний матеріал — під час обтирання зовнішньої поверхні працюючих механізмів.

Як обтиральні матеріали слід використовувати бавовняні або лляні ганчірки.

Надягати і знімати рушійні паси, а також підсипати каніфоль та інші матеріали дід паси і стрічки конвеєрів дозволяється тільки після повного зупинення обладнання.

В газонебезпечних зонах металеві частини механізмів з пасовими при­водами, де можлива поява статичної електрики, повинні бути заземлені.

Поправляти на ходу рушійні паси, зупиняти вручну обертові і рухомі механізми заборонено.

Перед кожним пусковим пристроєм (крім пристроїв дистанцій­ ного керування) електродвигунів напругою більше 1000 В, а також електро­ двигунів напругою до 1000 В, якщо вони установлені в приміщеннях з підви­ щеною небезпекою або особливо небезпечних, повинні бути діелектричні килими, а у сирих приміщеннях — ізолювальні підставки.

Брати в руки, торкатись обірваних, завислих, оголених, з по­ шкодженою ізоляцією проводів або струмопровідних предметів (дротів, труб, тросів, мокрих вірьовок тощо), що стикаються з цими проводами, а також наступати на проводи, що лежать на землі чи підлозі, заборонено.

Обладнання, що експлуатується, повинно бути справним і не мати несправних або вимкнених пристроїв аварійного вимикання, блоку­ вань, захистів та сигналізації.

У разі виникнення у роботі обладнання режиму, який може спричини­ти нещасний випадок (гідроудари, несталий топковий режим, неприпус­тимо високу вібрацію, свищі тощо) слід ужити заходів щодо створення безпечних умов праці працівників згідно з вимогами виробничих та проти-аварійних інструкцій.

Обладнання дозволяється ремонтувати тільки за умови вико­ нання технічних заходів, що унеможливлюють його помилкове введення в дію (пуск двигуна, подавання пари або води тощо), а також самочинне переміщування або рух.

Після закінчення очищення або ремонту обладнання слід перекона­тись у тому, що в ньому не залишились працівники і будь-які сторонні пред­мети.

Капітальні й середні ремонти обладнання слід проводити за проектом проведення робіт (далі — ППР) або технологічною документа-

цією (технологічними картами, інструкціями та технічними умовами на ремонт), що містять конкретні вимоги безпеки праці під час підготовки до роботи та у процесі її проведення.

У ППР повинні бути визначені такі вимоги:

- забезпечення монтажної технологічності конструкцій та обладнання;

- безпечне розміщування машин і механізмів;

- місця і засоби кріплення страхувальних канатів і запобіжних поясів під час проведення робіт на висоті;

- забезпечення засобами контейнеризації і тари для переміщування поштучних і сипких матеріалів;

- забезпечення вантажозахватними пристроями (вантажними стропа­ ми, траверсами, монтажними захватами) з урахуванням маси й габаритів вантажу, що переміщується, умов стропування і монтажу;

- забезпечення засобами тимчасового закріплення елементів, що роз­ бираються, під час проведення демонтажу конструкцій;

- необхідність улаштування захисних перекриттів або козирків під час проведення суміщених робіт по одній вертикалі.

Крім того, в ППР повинні зазначатись:

- номенклатура пристроїв, приладів і засобів індивідуального і колек­ тивного захисту працівників;

- засоби підмощування, що призначені для виконання даного виду робіт або даної операції;

- шляхи й засоби піднімання працівників на робочі місця.

У виробничих приміщеннях допустима найвища температура повітря у робочій зоні в теплу пору року не повинна перевищувати:

а) на постійних робочих місцях:

- плюс 28 °С — у разі виконання легких робіт;

- плюс 27 °С — у разі виконання робіт середньої важкості;

б) на тимчасових робочих місцях:

- плюс ЗО °С — у разі виконання легких робіт;

- плюс 29 °С — у разі виконання робіт середньої важкості.

За необхідності виконання робіт поблизу гарячих частин об­ ладнання і неможливості забезпечення зазначених у пункті 4.4.18 цих Пра­ вил граничних температур, працівники повинні бути захищені від можли­ вого перегрівання шляхом застосування таких запобіжних заходів, як: по­ вітряне душування, примусова вентиляція, місцеве кондиціонування по­ вітря, використання термозахисних костюмів та інших засобів індивіду­ ального захисту, а також регламентація часу роботи та відпочинку.

Під час проведення ремонтних робіт, пов'язаних з монтажем або демонтажем обладнання та трубопроводів, а також із заміною елементів обладнання, слід виконувати передбачену ППР або технологічною кар­ тою послідовність операцій щодо забезпечення стійкості елементів облад­ нання, що залишились або щойно установлюються, і запобігання падінню його демонтованих частин.

Збіг болтових отворів під час збирання фланцевих з'єднань слід перевіряти за допомогою ломів або оправок.

Для відмивання і знежирювання деталей і обладнання слід ви­ користовувати пожежобезпечні технічні мийні засоби. Ці роботи заборо­ няється виконувати із застосуванням легкозаймистих речовин (гасу, бен­ зину, бензолу, ацетону тощо), а також хлорпохідних вуглеводнів (трихло- ретилену, дихлоретану тощо).

[1] 2 3 4 5 6

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com