У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Пільги для працівників, які навчаються у вищих закладах освіти та аспірантурі

Пільги для працівників, які навчаються у вищих закладах освіти та аспірантурі

Вища освіта — це рівень знань, що набувається у вищих закладах освіти на базі повної загальної середньої освіти і необхідний фахівцям вищої кваліфікації в різних галузях народного господарства, науки і культури. Згідно із Зако­ном України "Про освіту", підготовка фахівців у вищих за­кладах освіти може здійснюватися без відриву від вироб­ництва. Працюючим надана можливість її набуття — через широко розвинену мережу вечірнього та заочного навчання. Той, хто в основному віддає перевагу самостійній роботі, на­вчається заочно. На допомогу заочникам організуються лекції та практичні заняття, проводяться консультації. Контроль за навчанням при заочній формі здійснюється шляхом рецен­зування письмових завдань, передбачених навчальним пла­ном та прийомом іспитів. Екзаменаційні сесії проводяться в терміни, визначені закладом освіти. Інший порядок навчання встановлений для вечірньої форми навчання. Відвідування занять є обов'язковим для студентів.

Аспірантура — основна форма підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів у вищих закладах освіти та НДІ, яка передбачена для підготовки аспірантів, пошукувачів кан­дидатської дисертації за відповідною галуззю знань.

Основні пільги, що надаються для даної категорії праців­ників.

1.1. Надання відпустки без збереження заробітної плати

Працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі за­клади освіти, надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця знаходження закладу осві­ти і зворотно. Ця відпустка надається незалежно від рівня акредитації закладу освіти. Підставою для її надання є заява абітурієнта та повідомлення закладу освіти про допуск до вступних іспитів. Витрати на проїзд несе працівник.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробницт­ва на підготовчих відділеннях при вищих закладах освіти, в період навчального року, за їх бажанням, може надаватися один вільний від роботи день у тиждень без збереження заробітної плати. Для складання випускних іспитів їм на­дається додаткова відпустка без збереження заробітної пла­ти тривалістю 15 календарних днів (ст. 214 КЗпП).

1.2. Надання додаткової оплачуваної відпустки

Працівникам, які успішно навчаються без відриву від ви­робництва у вищих закладах освіти з вечірньою і заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані від­пустки:

а) на період настановчих занять, виконання лаборатор­них робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчаєть­ся на 1-му і 2-му курсах у вищих закладах освіти:

— І і II рівнів акредитації із вечірньою формою навчання

— 10 календарних днів щорічно;

— III і IV рівнів акредитації із вечірньою формою на­вчання — 20 календарних днів щорічно;

— незалежно від рівня акредитації із заочною формою навчання — 30 календарних днів щорічно;

б) на період настановчих занять, виконання лаборатор­них робіт, складання заліків та іспитів для студентів на 3-му і наступних курсах у вищих закладах освіти:

— II і II рівнів акредитації із вечірньою формою навчан­ня — 20 календарних днів щорічно;

— III і IV рівнів акредитації із вечірньою формою на­вчання — 30 календарних днів щорічно;

— незалежно від рівня акредитації із заочною формою навчання — 40 календарних днів щорічно;

в) на період складання державних іспитів у вищих закла­дах освіти незалежно від рівня акредитації — ЗО календар­них днів;

г) на період підготовки і захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих закладах осві­ти із вечірньою і заочною формами навчання І і II рівнів акредитації — 2 місяці, а у вищих закладах освіти III і IV рівнів акредитації — 4 місяці.

Підставою для надання додаткової відпустки є довідка

— виклик закладу освіти на сесію із зазначенням часу її проведення.

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календар­них днів на кожний іспит. Особам, які вступають до аспіран­тури з одним або кількома складеними кандидатськими іспи­тами, надається додаткова оплачувана відпустка для складання вступних іспитів, що залишились, із розрахунку 10 днів на кожний іспит. Особи, які склали всі кандидатські іспити, правом на додаткову відпустку для складання вступних іспитів до аспірантури за місцем роботи не користуються.

До відпустки не включається час проїзду від місця ро­боти вступника до аспірантури до місця знаходження ви­щого навчального закладу, наукової установи і назад. Витрати на проїзд та проживання несе вступник. Документом, який засвідчує право вступника до аспірантури на додаткову опла­чувану відпустку, є повідомлення приймальної комісії за підписом керівника вищого навчального закладу, наукової установи про його допуск до складання вступних іспитів (п. 38 Положення про підготовку науково-педагогічних і нау­кових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 p. №309).

Працівникам, які навчаються без відриву від виробницт­ва в аспірантурі і таким, що успішно виконують індивідуаль­ний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпуст­ка тривалістю ЗО календарних днів (ст. 216 КЗпП, ст. 15 Зако­ну України "Про відпустки"). До щорічної відпустки не включається час проїзду від місця роботи аспіранта до місця знаходження вищого навчального закладу, наукової устано­ви і назад. Витрати на проїзд несе аспірант (п. 42 Положен­ня про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів).

На час відпусток у зв'язку з навчанням за працівником за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата (ст. 217 КЗпП).

1.3. Надання вільних від роботи днів Надання вільного від роботи часу має цільову спрямо­ваність — створення кращих умов для навчання та підготов­ки працівників, які поєднують роботу з навчанням у вищих закладах освіти. Працівникам, які навчаються на останніх курсах вищих закладів освіти, протягом 10 навчальних місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів надається щотижня при 6-ден-ному робочому тижні один вільний від роботи день для підго­товки до занять з оплатою його в розмірі 50% одержуваної заробітної плати, але не нижче мінімального розміру заро­бітної плати. При 5-денному робочому тижні кількість віль­них від роботи днів змінюється залежно від тривалості робо­чої зміни за умови збереження кількості вільних від роботи годин, а також, за їх бажанням, можуть бути додатково на­дані ще 1—2 вільних від роботи дні на тиждень без збереження заробітної плати. Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, за їх бажанням протя­гом 4 років навчання надається один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50% середньої заробітної плати. Крім того, працівникам, що навчаються в аспірантурі, за їх бажанням надається ще один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати (ст.218КЗпП).

1.4. Встановлення іншої тривалості відпусток у зв'язку з навчанням

Для працівників, які навчаються у вищих закладах осві­ти з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, законодавством може бути вста­новлена інша тривалість відпусток у зв'язку з навчанням (ст. 15 Закону України "Про відпустки"). Так, постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 p. №634 за­тверджений "Порядок, тривалість та умови надання щоріч­них відпусток працівникам, які навчаються у вищих закла­дах освіти з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості".

Для працівників, які успішно навчаються у вищих закла­дах освіти, за нижченаведеними напрямками підготовки, де навчальний процес має свої особливості, крім відпусток, перед­бачених ст. 15 Закону України "Про відпуски", надаються:

а) культура (народна художня творчість), музичне мис­тецтво — щорічно 10 календарних днів із збереженням за­робітної плати та 10 календарних днів без збереження заро­бітної плати;

[1] 2 3

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com