У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Пільги для працівників, які навчаються у професійно-технічних закладах освіти

Пільги для працівників, які навчаються у професійно-технічних закладах освіти

Професійно-технічна освіта — це система підготовки кваліфікованих робочих кадрів для галузей народного гос­подарства в професійно-технічних закладах освіти, тобто здо­буття громадянами професій відповідно до їх здібностей, інтересів. Основною ланкою системи професійно-технічної освіти є професійно-технічні училища. Уперше вони з'яви­лися в 1959 p. і ведуть підготовку кваліфікованих праців­ників для різних галузей народного господарства на базі повної загальної середньої освіти і базової загальної серед­ньої освіти. До професійно-технічних закладів освіти нале­жать: професійно-художні училища, вищі професійно-технічні училища та інші види закладів. На виконання ст. 26 Закону України "Про професійно-технічну освіту" Мінпраці з Мін­освіти України розроблено і затверджено спільним наказом від 31 грудня 1998 p. №201/469 Положення про поря­док кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту. Чинність Положення поширено на професійно-технічні та інші навчаль­ні заклади, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та підпорядкування і на фізичних осіб, які здобувають у них професійно-технічну освіту. Воно визначає єдиний порядок організації і проведення кваліфікаційної ате­стації та присвоєння кваліфікації особам, що запобігає появі на ринку праці робітників, підготовка яких не відповідає вимогам державних стандартів.

Особам, які завершили повний курс первинної професій­ної підготовки й успішно пройшли кваліфікаційну атеста­цію, за рішенням кваліфікаційної комісії присвоюється ква­ліфікація "кваліфікований робітник" з набутої професії, спе­ціальності, спеціалізації відповідного розряду (класу, кате­горії) і видається диплом встановленого зразка. Кваліфі­каційні розряди (класи, категорії) з набутих професій, що присвоєні особам за результатами кваліфікаційної атестації, є обов'язковими для всіх підприємств, установ, організацій.

Особам, які завершили повний курс навчання в акреди­тованому вищому професійному училищі, іншому професійно-навчальному закладі III атестаційного рівня й успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, за рішенням кваліфіка­ційної комісії може присвоюватися кваліфікація "молодший спеціаліст" і видаватися диплом встановленого зразка (Поло­ження про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998р. №65).

Наявність вечірніх відділень професійно-технічних закла­дів освіти дозволяє працівникам поєднувати роботу з на­вчанням.

1.1. Встановлення скороченого робочого часу Для даної категорії працівників встановлюється скоро­чений робочий тиждень або скорочена тривалість щоденної роботи зі збереженням заробітної плати у встановленому порядку.

1.2. Надання додаткової оплачуваної відпустки Працівникам, котрі успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних закладів освіти, надаєть­ся додаткова оплачувана відпустка для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів про­тягом року. На час додаткової відпустки у зв'язку з навчан­ням, за працівником зберігається середня заробітна плата за основним місцем роботи. Необхідно підкреслити, що раніше така відпустка була тривалістю до 30 робочих днів протягом року зі збереженням за працівником 50% середньої заробіт­ної плати за основним місцем роботи, але не нижче встанов­леного мінімального розміру заробітної плати. Законом Украї­ни від 18 вересня 1998 p. кількість пільг збільшено.

1.3. Обмеження надурочних робіт

Надурочна робота — це робота понад установлену три­валість робочого часу. Забороняється залучати до надуроч­них робіт у дні занять працівників, що навчаються без відри­ву від виробництва в професійно-технічних закладах освіти. Стосовно працівників, які навчаються без відриву від вироб­ництва у вищих навчальних закладах, то правило про забо­рону залучати їх до надурочних робіт у дні занять може бути передбачено колективним договором.

1.4. Час надання щорічних відпусток

Працівникам, котрі навчаються без відриву від вироб­ництва в закладах освіти, щорічні відпустки можуть, за їх бажанням, приєднуватися до часу настановчих занять, вико­нання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки та захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою. Право вимагати при­єднання щорічної відпустки до сесії мають працівники і в тих випадках, коли вони не мають доказів про те, що успіш­но навчаються.

Крім того, право на щорічну відпустку, яка буде приєдна­на до часу настановчих занять, складання заліків та іспитів тощо, повною тривалістю за перший рік роботи виникає до настання 6-місячного терміну безперервної роботи на дано­му підприємстві, в установі, організації. У цьому випадку право на щорічну відпустку мають тільки ті працівники, котрі успішно навчаються, та тільки за умови її приєднання до часу проведення навчальних заходів.

Назва реферату: Пільги для працівників, які навчаються у професійно-технічних закладах освіти
Розділ: Законодавство і право
Опубліковано: 2012-11-13 15:05:57
Прочитано: 46 раз

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com