У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Структура і завдання єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру

Структура і завдання єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру

Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (ЄДС ) - це державна система, яка включає центральні органи виконавчої влади, P M Автономної Республіки Крим, державні адміністрації областей, міст Києва і Севастополя та районів, виконавчі органи Рад, державні під­приємства, установи та організації з відповідними силами і за­собами, які здійснюють нагляд за забезпеченням техногенної та природної безпеки, організовують проведення роботи із запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного походження і реагування у разі їх виникнення з метою захисту населення і довкілля, зменшення матеріальних втрат.

Головною метою ЄДС НС є забезпечення реалізації державної політики па всій території України у сфері запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту населення і територій від наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха,

Основними завданнями ЄДС НС є:

o забезпечення запобігання виникненню НС;

o забезпечення готовності органів управління, сил і засобів;

o проведення рятувальних і невідкладних аварійна відновлювальних робіт та організація життєзабезпечення потерпілого населення;

o розробка нормативно правових актів, державних норм і стандартів;

o здійснення цільових та науково технічних програм;

o забезпечення сталості функціонування об'єктів економіки;

o збирання і опрацювання інформації про НС;

o визначення потреби у силах, матеріальних і фінансових ресурсах;

o здійснення державного нагляду, експертизи і контролю;

o створення та раціональне використання матеріально технічних ресурсів;

o своєчасне та достовірне інформування населення про обстановку та вжиті заходи;

o оповіщення населення про загрозу та виникнення НС;

o соціальний захист потерпілого населення;

o захист населення у надзвичайних ситуаціях;

o міжнародне співробітництво у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій,

Правовою основою створення ЄДС НС є Закони України "Про надзвичайний стан", "Про цивільну оборону України", Про війська ЦО", доповнення та зміни до них, інші законодавчі акти, укази Президента України про створення структур Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (ЄДС НС) будується з урахуванням рівнів (загальнодержавного, територіального, місцевого і об'єктового) і класифікації надзвичайних ситуацій (техногенного, природного і соціально-політичного характеру), стандартів безпеки і термінології, сил, засобів та резервів територій і галузей.

Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (ЄДС НС) включає: □ органи управління (центральні, територіальні, галузеві, місцеві і об'єктові), □ системи забезпечення (територіальні і функціо­нальні підсистеми), □ сили і засоби (військові, спеціальні і спеціалізовані цивільні підрозділи з їх оснащенням, наглядові органи та інформаційні бази підсистем єдиної державної системи, які призначені для виконання завдань щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації).

• Територіальна підсистема ЄДС НС - це складова ча­стина єдиної державної системи (ЄДС), яка включає місцеві органи виконавчої влади, виконавчі органи Рад, державні підпри­ємства, установи та організації з відповідними силами і засобами, які здійснюють нагляд за забезпеченням техногенної та при радної безпеки, організовують проведення роботи з запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру і реагування у разі їх виникнення з метою захисту населення і довкілля Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, зменшення матеріальних втрат.

• Функціональна підсистема ЄДС НС - це складова частина єдиної державної системи (ЄДС), що створюється на базі міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, включає їх регіональні та місцеві структурні підрозділи, підпорядковані державні підприємства, установи та організації з відповідними силами і засобами, які здійснюють в межах своєї компетенції нагляд за забезпеченням техногенної і природної безпеки, організовують проведення роботи з запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру і реагування у разі їх виникнення з метою захисту населення і довкілля, зменшення матеріальних втрат.

• Органи управління ЄДС НС - це органи виконавчої влади або їх структурні підрозділи, які призначені для безпосереднього керівництва діяльністю щодо запобігання і реагування па надзвичайні ситуації в межах своєї компетенції.

Органи управління ЄДС НС діляться на координуючі (дер­жавна комісія з ТЕБ і НС, Національна рада безпеки життєді­яльності, постійні комісії з ТЕБ і НС, об'єктові комісії з НС), постійні (КМУ, МИС України, органи з НС міністерств і ві­домств, державні територіальні і місцеві виконавчі органи, уп­равління (відділи) з питань НС та ЦЗН, органи з 11C регіональ­них, міських і районних служб, управління об'єктів економіки, служби з НС), повсякденні (оперативно-чергові служби МЫС України, управлінь (відділів) з питань НС та ЦЗН, суб'єктів господарської діяльності).

Системи забезпечення включають: • фінансові (резервний фонд КМУ, резервні фонди територіальних і місцевих органів вико­навчої влади у розмірі 1% від зведеного річного бюджету), • ма­теріальні (ресурси Держкомрезерву, МИС, окремих міністерств і відомств, територіальних органів виконавчої влади, суб'єктів господарської діяльності), • транспортні (МО, Мінтрансу, МВС та інших транспортних підприємств, суб'єктів господарської діяльності), •оповіщення і зв'язку (МНС, МВС, МО, Держкомзв'язку, Мінтрансу, Мінагропрому та інших, а також їх тери­торіальних органів, суб'єктів господарської діяльності).

Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичай­ні ситуації (ЄДС НС) може функціонувати у наступних режимах:

• повсякденної діяльності (ведення спостереження і здійснення контролю за станом довкілля, обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах і прилеглій до них території; розроблення і виконання цільових і науково-технічних програм і заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення безпеки і захисту населення, зменшення можливих матеріальних втрат, забезпечення сталого функціонування об'єктів економіки та збереження національної культурної спадщини у разі виникнення надзвичайної ситуації), підвищеної готовності (формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки безпосередньо в районі можливого виникнення НС; прогнозування можливості виникнення НС та її масштабів; підготовка пропозицій щодо нормалізації обстановки в районі надзвичайної ситуації; проведення заходів щодо запобігання виникненню НС; розроблення комплексних заходів щодо захисту населення і територій, забезпечення стійкого функціону­вання об'єктів економіки; приведення в стан підвищеної готовності наявних сил і засобів), діяльності при НС (здійснення керівництва функціонуванням підсистем і структурних підрозділів ЄДС НС; організація захисту населення і територій; організація роботи, пов'язаної з локалізацією або ліквідацією НС; визначення межі території, на якій виникла НС; забезпечення сталого функціону­вання об'єктів економіки та першочергового життєзабезпечення населення; здійснення постійного контролю за станом довкілля, інформування вищих органів управління щодо рівня НС та вжитих заходів, пов'язаних з реагуванням, захистом і оповіщенням насе­лення та наданням йому необхідних рекомендацій щодо поведінки в умовах НС) та •діяльності при надзвичайному стані.

Головними етапами діяльності ЄДС НС є: • запобіган­ня виникненню надзвичайних ситуацій (підготовка та реалізація комплексу правових, соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, спря­мованих па регулювання техногенної та природної безпеки, про­ведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення НС на основі даних моніторингу, експертизи, дос­ліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у НС або пом'якшення її можливих наслідків); • реагування на НС (скоординовані дії підрозділів єдиної державної системи щодо реалізації планів дій (планів лік­відації MC); • уточнених в умовах конкретного виду та рівня ІІС з метою надання невідкладної допомоги потерпілим; • усу­нення загрози життю та здоров'ю людей, зменшення матері­альної шкоди і фінансових витрат; • ліквідація наслідків ІІС; • гострий період ліквідації НС; • плановий і програмний періоди ліквідації НС.

[1] 2

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com