У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Продуктивність праці робітників торговельного підприємства: методи оцінки та резерви зростання

Продуктивність праці робітників торговельного підприємства: методи оцінки та резерви зростання

Найбільш загальним та універсальним показником, який відо­бражає ефективність використання трудових ресурсів (персоналу) підприємства є продуктивність праці робітників.

В загальному розумінні продуктивність праці характеризує її результативність (плідність), тобто оцінює результат праці, отриманий на одиницю витрат, пов'язаних з використанням трудових ресурсів підприємства. У вузькому розумінні рівень продуктивності праці ви­значається кількістю продукції (обсягом робіт чи послуг), що вироб­ляються одним працівником за одиницю робочого часу (годину, змі­ну, добу, місяць, квартал, рік) або кількістю робочого часу, що витрачається на виробництво одиниці продукції (виконання робіт чи послуг).

Різноманітність підходів до визначення результату праці в торгів­лі та оцінки розмірів використаних трудових ресурсів обумовила формування системи показників продуктивності праці, відображеної на рис.

Рис. 2.3.1. Методи вимірювання та показники продуктивності праці робітників торговельного підприємства.

Найбільш розповсюдженим показником продуктивності праці ро­бітників торговельного підприємства є виробок, який визначається середнім розміром товарообігу на одного працівника підприємства:

,

де П - середня виробка на одного працівника, грн;

Т - розмір товарообігу за період у фактичних цінах, грн;

n - середньоспискова чисельність робітників підприємства, чол.

Цей показник характеризує обсяг товарообігу, реалізованого од­ним робітником підприємства торгівлі за певний проміжок часу.

Незважаючи на широке використання та простоту розрахунку, рі­вень та динаміка цього показника не дозволяє повною мірою відтво­рити рівень продуктивності праці та його зміну, провести порівняль­ний аналіз.

Він не враховує трудомісткості реалізації окремих товарних груп, зрушень в структурі товарообігу та змін в трудомісткості продажу то­варів. Крім того, в умовах інфляції зростання обсягу товарообігу від­бувається не в результаті зростання фізичної маси товарів, що реалі­зуються, а в зв'язку зі зміною рівня цін на товари.

З метою нейтралізації означених недоліків для дослідження ди­наміки продуктивності праці доцільно додатково використовувати на­ступні показники:

1. Продуктивність праці в порівняльних цінах:

,

де Пп - середній виробіток на одного працівника у порівняльних цінах, грн;

Т - товарооборот у фактичних цінах, грн;

п - середньоспискова чисельність робітників підприємства, осіб;

Іц - індекс зміни цін даного періоду порівняно з базовим періо­дом.

Розрахунок цього показника дозволяє нейтралізувати вплив фак­тору зміни цін на значення показника продуктивності праці.

2. Продуктивність праці в порівняльних цінах на один людино-день:

,

де Пп - обсяг товарообороту в порівняльних цінах на один відпрацьований людино-день, грн;

Т - обсяг товарообороту у фактичних цінах, грн;

ІЦ - індекс зміни цін даного періоду порівняно з базовим періодом;

n - середньоспискова чисельність робітників підприємства, осіб;

t - фонд відпрацьованого часу одним робітником, дн;

(nt) - загальні трудові витрати за період, люд. дн.

Цей показник дозволяє отримати розмір обсягу товарообороту, що виробив у середньому один працівник торговельного підприємства за один день. Продуктивність праці на один відпрацьований людино-день, як і попередній показник, враховує дію цінового фактора впро­довж періоду, а також вплив зміни режиму роботи торговельного під­приємства (кількості робочих днів у періоді).

Значення цього показника зростає при необхідності порівняння рівня продуктивності праці за періоди, протягом яких торговельне підприємство працювало різну кількість робочих днів та годин (в зв'язку з ремонтом, вимушеним закриттям, реорганізацією тощо).

3. Продуктивність праці в порівняльних цінах та структурі това­рообігу:

де Птр - обсяг товарообороту у порівняльних цінах на одного робіт­ника, скоригований на коефіцієнт трудомісткості реалізації товарів, грн;

Т, - обсяг товарообороту у фактичних цінах, отриманий від продажу і-ї групи товарів або і-м відділом магазину, грн;

Іц - індекс росту цін цього періоду порівняно з базовим періо­дом;

n - середньоспискова чисельність робітників торговельного підприємства, чол;

КТі - коефіцієнт трудомісткості реалізації і-ї товарної групи або трудомісткість реалізації товарів і-м відділом магазину;

Коефіцієнт трудомісткості розраховується за формулою:

де tі - час на реалізацію і-ї товарної групи вартістю одна грн. або на реалізацію і-м відділом магазину товарів на одну грн.;

t - середній розмір часу на реалізацію магазином товарів вар­тістю одну грн., сек.

Розрахунок продуктивності праці на базі оцінки трудомісткості реалізації окремих товарних груп дозволяє порівнювати рівень про­дуктивності праці при зміні в структурі товарообігу, по товарних від­ділах одного підприємства та кількох підприємств аналогічного про­філю. Незважаючи на певну неточність розрахунку трудомісткості, практичне використання даного показника дозволяє отримати певне уявлення про вплив структурного фактора та його значення.

4. Продуктивність праці по реалізації одиниці товару:

де Кі - кількість натуральних або умовно-натуральних одиниць реалізації і-го товару;

ni - чисельність робітників підприємства, зайнятих реалізацією і-го товару;

t - фонд відпрацьованого часу одним робітником (днів або годин);

Цей показник продуктивності є натуральним, оцінює продуктив­ність не в грошовому вимірі, а як кількість одиниць товару, яку реа­лізує один працівник за період оцінки.

У торгівлі використання цього показника продуктивності доціль­не в підприємствах та товарних відділах, що реалізують складні по­бутові, мірні або штучні товари (тканини, бакалія, хліб та інше) при наявності відповідного інформаційного забезпечення.

5. Продуктивність праці в порівняльних цінах на одиницю торгово-оперативного персоналу:

де nоп - чисельність торгово-оперативного персоналу;

ПВоп - питома вага торгово-оперативного персоналу, в долях одиниці.

Застосування цього показника дозволяє врахувати вплив на рівень продуктивності праці змін в складі персоналу підприємства.

Усі розглянуті вище показники продуктивності праці в якості ре­зультату праці використовують обсяг реалізації товарів у вартісному або натуральному вимірі. Витрати праці оцінюються кількістю робіт­ників чи обсягом відпрацьованих людино-годин.

При оцінці результатів та затрат праці можуть використовуватися й інші показники.

Для визначення рівня продуктивності праці окремих категорій працівників можуть використовуватися також: кількість покупців, тонно-кілометраж перевезень, обсяг фасування, кількість оброблених або перевірених документів, об'єм вивезення сміття тощо.

Затрати праці на реалізацію продукції можуть характеризуватися не лише кількістю робітників та числом відпрацьованого часу, а й:

- обсягом коштів на оплату праці та стимулювання персоналу;

- обсягом загальних витрат на утримання трудових ресурсів.

Розглянуті показники також можуть застосовуватися при оцінці рівня продуктивності праці.

В плануванні та аналізі продуктивності праці використовуються також обернені показники продуктивності праці, які характеризують трудомісткість діяльності - трудовитрати на досягнення одиниці ре­зультату (товарообігу). Вони можуть обчислюватися як обернена ве­личина в усіх формулах, що були розглянуті.

[1] 2 3

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com