У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Значення і функції конкуренції в соціальному ринковому господарстві

Сторінка 3

2. Етап панування досконалої конкуренції, який починається од­ночасно з розповсюдженням капіталістичних відносин і триває до 1870-х років. На цьому етапі конкуренція не має всіх ознак досконалої, які сформульовані сучасною економічною теорією.

3. Етап монополістичної конкуренції. З кінця 1870-х років розпо­чинається процес формування монополій.

4. Етап сучасної конкуренції, який розпочався приблизно після дру­гої світової війни і триває до теперішнього часу. Сучасна конкуренція має більшу соціальну спрямованість, ніж раніше. Вона підтримується державою шляхом регулювання за допомогою антимонопольного зако­нодавства. Крім того, їй властиві такі специфічні риси: вона має інтерна­ціональний характер; розвиток науково-технічного прогресу призвів до ускладнення технологій і розширення номенклатури виробництва, от­же, і до розширення конкуренції; змінився характер конкурентних пере­ваг — вони більше не базуються тільки на основі виробничих факторів.

Таким чином, очевидно, що розвиток конкуренції відбувається за Г .Гегелем, тобто, має три стадії: теза (етап досконалої конкуренції) — антитеза (процес монополізації) — синтез (сучасний етап конкуренції, коли підприємство намагається стати монополістом і одночасно поси­лює конкурентну боротьбу).

На постсоціалістичному просторі перехід від соціалістичного зма­гання до конкуренції обумовив трансформацію суб'єктно-об'єктної структури сучасних конкурентних відносин. Зміни можна простежити за такими напрямками:

1. Кількісні зміни — збільшення числа суб'єктів конкуренції, хоча подібне зростання спостерігається не в усіх галузях сучасної українсь­кої економіки.

2. Якісні зміни — відбувається заміна об'єктів і суб'єктів конкурент­ них відносин. Суб'єктами конкуренції тепер є як споживачі, так і ви­робники. Об'єктами все частіше стають переваги покупців, кращі умо­ви виробництва і збуту.

Але вцілому основною особливістю формування конкурентного середовища в Україні (до речі, як і в Росії) залишається те, що, по-пер­ше, розвиток конкуренції має інверсійний, тобто зворотний характер (від монополії до конкуренції), а отже, по-друге, сучасні ринки явля­ють собою суміш елементів залишкового монополізму і атомізованих малих фірм. Тобто ринки територіально і економічно роздроблені, а конкурентні відносини формуються в основному у великих містах, не зачіпаючи периферію, і далеко не у всіх галузях. Відомо, що А. Маршалл поділяв конкуренцію на творчу і руйнівну. В Україні, на жаль, із самого початку реформ отримала розвиток та, що веде до руйнації, а не до створення ринкової рівноваги.

Функції конкуренції на макро- і мікрорівні.

Залежно від охоплення економічного простору функції конкуренції в ринковій економіці можна розподілити на макроекономічні: І) регулююча; 2) контролюю­ча; 3) об'єднувальна; 4) функція соціалізації прогресу та прибутку; і мікроекономічні: 1) стимулююча; 2) інноваційна; 3) адаптивна. Розпо­дільча і селективна існують на макро- і мікрорівнях.

Основною функцією продуктивної конкуренції у перехідний період є функція трансформації економічної системи, проявами якої є встановлення оптимального співвідношення між заробітною платою і цінами; трансформація податкової системи, надання конкуренцією як процедури відкриття можливості реалізації наявного потенціалу національної економіки, в першу чергу, наукового.

Регулююча функція — конкуренція діє як регулятор ринкової еконо­міки — потрібний товар опиняється в потрібному місці; механізм кон­куренції спрямовує ресурси туди, де їх не вистачає відповідно до сус­пільних потреб.

Розподільча функція — полягає в оптимальному розподілі ресурсів, тобто виробничі ресурси використовуються з максимальною ефектив­ністю. Крім того, здійснюється розподіл доходів.

Контролююча функція — здійснюється контроль над виробниками і споживачами товарів та послуг з метою обмеження їх впливу на ціну товарів, а, отже, і контроль над перерозподілом суспільного багатства.

Об'єднувальна функція — підприємства функціонують не ізольова­но, а взаємодіють між собою, об'єднуються у співтовариство компаній, які конкурують між собою.

Функція соціалізації прогресу та прибутку — як результат конкурен­ції удосконалення в будь-якій галузі стають суспільним надбанням, ос­кільки конкуренції властивий примусовий характер.

Селективна функція — в конкурентній боротьбі одні виживають, а інші банкрутіють.

Стимулююча функція — конкурентна боротьба стимулює зниження собівартості і споживчих цін, удосконалення якості продукції та ство­рення її нових типів.

Інноваційна функція — конкуренція створює стимули до удоскона­лення, прогресу, відкриття нового.

Адаптивна функція — ті, хто вижив у конкурентній боротьбі, повин­ні постійно стежити за діями конкурентів, споживацькими уподобан­нями, економічною політикою та іншими параметрами.

Особливості сучасної конкуренції.

Отже, розвиток і стан конкуренції в умовах переходу до ринкової економіки взагалі і в Україні, зокрема, має свою специфіку і особливості. Вони полягають в наступному:

- одночасність конкуренції, яка охоплює кілька сфер, найважливі­шими з яких є витрати, якість, строки, «ноу-хау», створення ринкових бар'єрів, зміцнення фінансового становища;

- багатоаспектність характеру конкуренції — підприємства мають брати до уваги, що вона може відбуватися на різних рівнях і на різних ринках;

- динамізм конкуренції — позиції конкурентів І розподіл сил на рин­ку змінюються з наростаючою швидкістю;

- агресивність учасників ринкового суперництва. Мета такої агресії полягає у порушенні рівноваги сил конкурентів |5, 504\.

Заслуговують на увагу дослідження нової конкурентної ситуації вітчизняними науковцями. Так, С. Єрохін називає її гіперконкуренцією і аналізує основні рушійні сили, що викликали до життя цей ринковий феномен, серед яких:

- глобалізація, яка йде у двох зустрічних напрямках: глобалізація конкуренції у сфері пропозиції, що виражається в інтеграції плануван­ня і співробітництві підприємств на світовому ринку, щоб протистояти іншим глобальним конкурентам; і глобалізація конкуренції шляхом го­могенізації попиту, що проявляється в безперервному зростанні кіль­кості глобально діючих споживачів і збутових посередників, які підви­щують попит на уніфіковану і стандартну продукцію;

- поляризація ринків, яка виражається в тому, що споживачі дедалі більше віддають перевагу якісній і дорогій продукції або найдешевшій, ігноруючи продукцію середньої вартості;

- процес розмивання галузевих меж, який також іде у двох напрям­ках. По-перше, стираються межі між різними галузями, відбувається їх зрощення (наприклад, банківського і страхового секторів). По-друге, зникають внутрішньогалузеві межі, що особливо наочно спостерігаєть­ся в автомобілебудуванні, де компанії прагнуть розширити асортимент автомобілів, що випускаються;

- зростання технізації у формі швидкого поширення інформацій­ної та комунікаційної технологій, їх використання дозволяє створюва­ти потужні інформаційно-комунікаційні системи, за допомогою яких усі процеси між підприємствами, торговцями, постачальниками і клі­єнтами можуть бути організовані і реалізовані швидше й ефективніше. Приклад глобальної комунікації — система Інтернет;

- дерегулювання ринків. З кінця 80-х — початку 90-х рр. заходи щодо лібералізації призвели до значних змін у різних галузях економіки і сферах суспільного життя. Так, в результаті лібералізації автомобільно­го вантажного транспорту відбулася корінна реструктуризація і скла­лася нова розстановка сил у сфері логістики. Дерегулювання ринків стимулюється також приватизацією державних установ (наприклад, пошти або залізниць), ліквідацією монополій (наприклад, в галузі телекомунікацій або електропостачання).

В економічній літературі все частіше можна зустріти твердження, що на глобальних ринках утверджується нова форма конкуренції: група проти групи. На мою думку, це підтверджується тим, що у світовій економіці в умовах загострення міжнародної технологічної конкурен­ції все ширшого розповсюдження набувають процеси кооперації і спів­робітництва. Як підкреслює Ш. Майталь, «не конкуренція, а кооперація та співробітництво - ось фундаментальне джерело прибутку ком­паній та економічного добробуту суспільства». Він вважає, що саме через концепцію конкуренції на основі співробітництва потрібно розглядати та оцінювати стратегії бізнесу. Перетворення конкуренції на координацію та далі на кооперування відображає сучасні процеси інформатизації суспільства. Інтенсивна конкуренція на внутрішньому ринку може призвести до зменшення інвестиційного потенціалу окремих фірм і, внаслідок цього, до зниження міжнародної конкурентоспроможності країни.

1 2 [3] 4

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com