У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви

Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аналіз закону України \"Про підприємства\"

Аналіз закону України \"Про підприємства\"

ВСТУП.

В даній науковій роботі я хотів би розглянути та проаналізувати закон України „Про підприємства”. Адже як нам всім відомо даний закон був спрямований на реалізацію Декларації про державний суверенітет України. Саме в цьому законі закладено основи організаційно правового статусу підприємств в Україні. Адже з проголошенням незалежності нашої країни постала необхідність організації та ведення нових видів господарської діяльності які до того часу за рядом обставин неможливо було використовувати. Цей закон визначає види і організаційні форми підприємств, правила їх створення, реєстрації, реорганізації і ліквідації,організаційний механізм здійснення ними підприємницької діяльностів умовах переходу до ринкової економіки що є надзвичайно актуально для України в даний час. Закон створює рівні правові умови для діяльності підприємствнезалежно від форм власності на майно та організаційної формипідприємства. Цей закон спрямований на забезпечення самостійності підприємств,визначає їх права і відповідальність у здійсненні господарськоїдіяльності, регулює відносини підприємств з іншими підприємствамиі організаціями, Радами народних депутатів, органами державногоуправління. Та всеж таки держава бореться і з монопольн7им становищем окремих підприємств. Монопольним вважається таке становище підприємця, коли його частка на ринку певного товару перевищує 35 відсотків і він має змогу самостійно або разом з інши­ми підприємцями обмежувати тут конкуренцію. Законом України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної кон­куренції у підприємницькій діяльності", прийнятим у березні 1992 p., змінами до нього та прийнятим у червні 1996 р. на його розвиток Законом України "Про захист від недобросовісної конкуренції" караються всі дії підприємця, які спрямовані на створення пере­шкод доступу на ринок іншим та на встановлення дискримінацій­них цін на свої товари. Щоб не допустити зловживання монополь­ним становищем на ринку, створюються компетентні державні органи, які повинні контролювати угоди, що укладаються між під­приємцями, а також між підприємцями та органами влади й управ­ління. До їхніх функцій входить також контроль за веденням під­приємцями конкуренції з метою запобігання недобросовісним формам і методам її.

Даний закон важливий ще й тим що він дає змогу реалізовувати особам свої права у відповідності до норм конституції. А саме до норм 42, 43, 44 статті в яких зазначено що кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускається зловживання монопольним становищем на ринку. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Саме прочитавши ці статті конституції можна зробити висновок наскільки важливими для громадян є економічні права і на скільки вони чітко вписані в конституції та у законі про підприємства в Україні.

Окрім того всім нам відомо наскільки важливою є економіка для будь-якої держави яка намагається будувати забезпечене майбутнє для свого населення. Але чесно кажучи Україні потрібно модернізувати економічне законодавство аби вона на рівних правах могла вступити в Європейське співтовариство. Тому подальше в своїй роботі я намагатимусь вказати на недоліки законодавства та на шляхи їх подолання.

1. Основні відомості про закон України „Про підприємства”.

З самого початку роботи потрібно дати визначення терміну підприємство аби мати змогу краще розібратися з основними поняттями закону. Тому підприємство - основна організаційна ланка народногогосподарства України. Або щоб більш повніше пояснити дане поняття використаю інше визначення в якому сказано що підприємство - самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метоюодержання відповідного прибутку (доходу). Окрім цього потрібно зауважити що підприємство має самостійний баланс, поточні та вкладні(депозитні) рахунки в установах банків, печатку зі своїмнайменуванням, а також знак для товарів і послуг. Підприємство має право здійснювати будь-які види господарськоїдіяльності, якщо вони не заборонені законодавством України івідповідають цілям, передбаченим статутом підприємства. Відрадним фактом в законі є те що у статті 1 пункті 3 вказано що в разі збиткової діяльності підприємств держава, якщо вона визнає продукцію цих підприємств суспільно необхідною, може надавати таким підприємствам дотацію, інші пільги. Адже в історії економіки трапляються випадки коли підприємство що виробляє продукцію яка має низький попит але яка є надзвичайно важливою для держави загалом може бути захищена державою та її механізмами. Окрім того потрібно зауважити що до складу однієї юридичної особи ні в якому разі не може і не повинна входити інша юридична особа саме ця норма закріплена в законі про підприємства і вона є якщо так можна сказати основоположною. В розділі першому даного закону міститься поняття види підприємств яке є не менш важливим навіть ніж саме поняття підприємство.І в ньому говориться що в Україні можуть діяти підприємства таких видів: - приватне підприємство, засноване на власності фізичної особи; - колективне підприємство, засноване на власності трудовогоколективу підприємства; - господарське товариство;підприємство, яке засноване на власності об'єднання громадян; - комунальне підприємство, засноване на власності відповідноїтериторіальної громади; - державне підприємство, засноване на державній власності, втому числі казенне підприємство. Особливості створення,ліквідації, реорганізації, управління та діяльності казенногопідприємства визначаються розділом 8 даного закону.Даний закон визначає такі види підприємств в залежності від чисельності його працівників ( незалежно від форми власності ) до категорії малих може бути віднесене те підприємство яке є новоствореним або діючим: - у промисловості та будівництві - з чисельністю працюючих до200 чоловік; - в інших галузях виробничої сфери - з чисельністю працюючихдо 50 чоловік; - у науці і науковому обслуговуванні - з чисельністю працюючихдо 100 чоловік; - у галузях невиробничої сфери - з чисельністю працюючих до 25чоловік; - у роздрібній торгівлі - з чисельністю працюючих до 15чоловік. Особливості створення і діяльності малих підприємстввстановлюються законодавством України. В нашій країні можуть діяти й інші види підприємств а саме орендні, створення яких не суперечить законодавчим актам України. В тому випадку коли суб’єкти підприємницької діяльності хочуть досягнути якихось визначених цілей, але власних ресурсів їм не вистачає то вони за Українським законодавством мають право на добровільних засадах об'єднувати свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності для досягнення поставлених перед собою цілей, якщо інше не передбачено законодавством України. Підприємства можуть об'єднуватись в: асоціації - договірні об'єднання, створені з метою постійноїкоординації господарської діяльності. Асоціація не має прававтручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-кого з їїучасників; корпорації - договірні об'єднання, створені на основіпоєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів, зделегуванням окремих повноважень централізованого регулюваннядіяльності кожного з учасників; консорціуми - тимчасові статутні об'єднання промислового ібанківського капіталу для досягнення спільної мети; концерни - статутні об'єднання підприємств промисловості,наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основіповної фінансової залежності від одного або групи підприємців; інші об'єднання за галузевим, територіальним та іншимипринципами. Об'єднання діють на основі договору або статуту, якийзатверджується їх засновниками або власниками. Підприємства, яківходять до складу зазначених організаційних структур, зберігаютьправа юридичної особи, і на них поширюється дія Закону. Рішення про створення об'єднання (установчий договір) істатут цього об'єднання погоджуються з Антимонопольним комітетомУкраїни в порядку, визначеному чинним законодавством. Про економічну свободу надану суб’єктам підприємницької діяльності свідчить той факт що в об'єднання підприємств, зареєстроване в Україні, можуть входити підприємства інших держав. А українські підприємства можуть входити в об'єднання що зареєстровані в інших державах. Порядок вступу в об'єднання у зазначених випадках здійснюється відповідно до законодавства України про зовнішньо економічну діяльність. Також потрібно зазначити що таке об'єднання є юридичною особою і може мати самостійний та зведений баланси, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банків та печатку зі своїм найменуванням. Реєстрація об'єднання провадиться в порядку, встановленомуданим Законом про підприємства. А загалом можна відзначити що даний закон є основоположним в галузі економіки та господарського права. Адже на нього посилаються в законі про власність та в законі про господарські товариства а також безпосередньо в цивільному кодексі. Так розглядаючи в цивільному праві право власності ми посилаємося на закон про власність та на закон про підприємства. В якому безпосередньо вказано що право власності на доходи громадян від підприємницької діяльності виникає лише у осіб які є суб’єктами підприємницької діяльності. А у відповідності до закону про підприємства ними можуть бути: громадяни України, інших держав, необмежені законом у правоздатності та дієздатності; юридичні особи всіх форм власності. Отже з цього можна зробити висновок що даний закон є основоположним в сфері державного життя. 2. Будова та структура закону про підприємництво.

[1] 2 3 4 5

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини
Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2018 textreferat.com