У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧОСТІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО НА УРОКАХ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧОСТІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО НА УРОКАХ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Творча спадщина відомого українського педаго­га, нашого земляка Василя Сухомлинського ба­гатогранна. Цей цінний доробок учитель-сло­весник може використати на кожному уроці мови й лі­тератури.

Багато висловів педагога містять глибокий зміст і стали дійсно крилатими.

Пропоновані речення і невеликі тексти, взяті з тво­рів Сухомлинського, сприяють формуванню високих моральних рис, працелюбності, героїзму, любові до Батьківщини, матері, розвивають поетичність у поглядах на природу. Матеріали використовуються також для мовно-граматичних завдань і призначені для роботи з синтаксису і стилістики в 11-му класі.

Прочитайте текст. Поясніть значення виділеного вислову. Визначте головні члени речень та синтаксичну роль тире.

Виховуй у собі людину — ось що головне. Інжене­ром можна стати за п'ять років, вчитися на людину треба все життя.

Найголовніше в душі — це краса. Краса в широко­му розумінні — це мистецтво і музика, і сердечні сто­сунки з людьми («Листи до сина»).

•Прочитайте текст. Поясніть, як ви розумієте зміст ви­діленого речення. Яке слово в кожному абзаці несе основне смислове навантаження? Поясніть вживання розділових зна­ків.

Той, хто по-справжньому любить Батьківщину, у всіх відношеннях справжня людина.

Наша Батьківщина — це могутнє тисячолітнє дере­во. Тож нехай кожен /з нас буде не сухою, безплід­ною колючкою на цьому дереві, а живою гілкою. Пам'ятай, що наша Батьківщина ніколи не підкорялася ні одному завойовнику. Знай, що справжнього патріота нашої Батьківщини можна убити, спалити, закопати жи­вим у землю, як це робили звірі фашисти, але підкори­ти не можна («Листи до сина»).

•Який зміст вкладає автор у текст? Встановіть у складних реченнях незалежну, головну частину і синтаксично залежну, підпорядковану головній частині. Визначте види під­рядних речень.

Батьківщина — це ласкава і вимоглива мати. Бать­ківщині, як рідній матері, боляче, коли ти не станеш справжньою людиною. Живи і працюй так, щоб Бать­ківщина гордилась тобою.

•За поданим початком продовжте думку автора свої­ми роздумами. Поясніть вживання розділових знаків.

Людина повинна працювати не тільки для того, щоб добувати собі хліб і одежу, побудувати житло, але і для того, щоб поряд з її будинком завжди цвіли квіти, да­вали радість їй і людям.

•Дайте заголовок поданому уривку. Які різновиди ре­чень переважають у тексті — прості чи складні? Визначте бу­дову першого складнопідрядного речення. Назвіть значеннєві відношення між частинами всіх складнопідрядних речень.

Радість праці й гордість за наслідки праці приходять лише до тих, хто матеріальні наслідки добув нелегкими зусиллями, хто землю зросив потом, пережив незрів­нянне почуття духовної єдності.

В першу весну свого шкільного життя діти посадили «Сад матерів» — 31 яблуню і стільки ж кущів виногра­ду. Адже мама — найдорожча і найближча людина. Че­рез 3 роки яблука і виноград принесуть перші плоди. Перше яблуко, перший виноград матері — це і буде наш подарунок. Найсвятіше і найпрекрасніше в житті людини — це мати. І тепер кожну осінь, коли наш сад давав плоди, ми святкували осіннє свято мами. Кожна дитина дарувала матері те, що виростила своїми рука­ми («Серце віддаю дітям»).

•Прочитайте текст. Одним-двома реченнями сформу­люйте основну думку. Зробіть синтаксичний розбір кожного речення. Які засоби використовуються для об'єднання речень у складне синтаксичне ціле?

Радість праці — це передусім радість подолання труднощів, горде усвідомлення і переживання того, що ось ми, напружуючи фізичні і духовні сили, вийшли пе­реможцями; піднялись на вершину, до якої довго праг­нули. Шлях до радості праці нелегкий, його можна по­рівняти із напруженням і подвигом альпініста: мало при­ємного і принадного в ходінні по скелях і бескидах, але все це необхідне для того, щоб досягти вершини, утвер­дити свою честь, гідність.

Радість праці — в гордому поступі до вершини, в досягненні перемоги над силами природи.

•Прочитайте. Які мовні засоби є показниками емоцій­ного забарвлення тексту? Виділіть речення, значення яких мо­же бути розкрите лише в зв'язному тексті, в поєднанні з інши-•ми реченнями.

В усякій фізичній праці є можливість для творчості. В останні роки перебування в школі, крім праці в майстер­ні, в полі чи на тваринницькій фермі, в життя юнаків та дівчат надійно входить улюблена праця, праця «до душі», що приносить естетичну насолоду. У юнаків — це виро­щування плодових дерев і винограду, різьба по дереву, випилювання і випалювання, радіотехніка; у дівчат — ви­шивання, доглядання квітів. Майстерність, виявлена в цій праці, схожа на художню творчість («Серце віддаю ді­тям»).

•Прочитайте. Визначте, яку синтаксичну роль викону­ють однорідні члени речення та узагальнюючі слова при них. Сформулюйте правила про вживання розділових знаків у ре­ченнях з однорідними членами й узагальнюючими словами.

Людина живе не самою лише працею. Радощі праці відкриваються перед нею тільки тоді, коли їй доступні і дорогі радощі, культурні цінності й духовні блага — ху­дожня література, музика, живопис, спорт, подорожі («Серце віддаю дітям»).

•Прочитайте речення. Передайте своїми словами ро­зуміння його змісту. Зробіть синтаксичний розбір речення.

Життя повинне переконувати, що лінощі й недбальс­тво зачиняють двері для того, що доступне працьовито­му й старанному.

•Прочитайте. Визначте стиль. Які засоби виразності, емоційності використані у тексті? Поясніть розділові знаки.

Тонке відчуття краси природи, захоплення нею — джерело радості буття і розуміння цінності життя. Кра­са природи — мати доброти і сердечності. Замилуван­ня кущем шипшини, на якому палають червоні ягоди, стрункою яблунькою, на якій залишилось кілька пожов­клих листків, кущем помідорів, обпалених диханням першого заморозку, — все це пробуджує в людини ла­гідне, дбайливе ставлення до живого, прекрасного («Серце віддаю дітям»).

•Прочитайте текст. Визначте, до якого стилю він на­лежить. Назвіть характерні ознаки цього стилю. Поясніть ужи­вання розділових знаків.

Юні мої друзі, щадіть серце і виховуйте почуття. Пам'ятайте, що в наш час людина з кожним роком усе більше відчуває вплив навколишнього середовища. В ідеї — людина людині друг, товариш і брат — закла­дено глибокий зміст. Бути другом — це значить утвер­джувати в собі людяність.

У тебе будуть діти, пам'ятай: від того, як маленька дитина ставиться до птахів, квітів, дерев, залежить її ставлення до людей («Серце віддаю дітям»).

•Перепишіть, поставивши розділові знаки. Визначте мовні засоби, що об'єднують речення в зв'язний текст. До якого типу мовлення належить цей уривок?

Пам'ятай, що двадцять мільйонів кращих синів нашої Батьківщини загинули, оберігаючи тебе. Мільйони мате­рів не знають, де поховані їхні діти. В щасливий день свого життя прийди на могилу героїв. Схили голову, поклади квіти.

Пам'ятай, що у кожного народу є своя святиня — герої, які віддали життя за щастя людства («Листи до сина»).

•Прокоментуйте погляди В.Сухомлинського на речі, про які говориться в тексті. Зробіть синтаксичний розбір кож­ного речення.

Мене дуже хвилює споживацьке ставлення деякої частини нашої молоді до духовних цінностей, особливо до музики. Не хочуть вчитися грати на скрипці або на кобзі, не хочуть співати. Насолоджуються музикою, за­писаною на плівці. Натиснув на кнопку — і музика є, не треба вчитися, не треба думати. Так легко дійти до пов­ного отупіння («Листи до сина»).

•Прочитайте текст, визначте, до якого стилю він нале­жить. Поясніть розділові знаки в тексті. Розберіть за будовою виділені слова.

Якщо людину з дитинства виховують на красі, на хо­роших книгах, якщо у неї розвивається схильність до переживань, захоплення красою, то навряд чи вона ста­не людиною розбещеною, безсердечною.

Краса, а над усе художні цінності, виховують витон­чену натуру, а чим витонченіша натура, тим гостріше людина сприймає світ і тим більше може дати світу («Листи до сина»).

•Прочитайте текст. Замисліться над змістом прочита­ного. Які, на вашу думку, були стосунки В.Сухомлинського із його сином. Визначте стиль тексту й тип мовлення. Зробіть (усно) пунктуаційний аналіз,

[1] 2

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com