У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Біржова торгівля на валютному ринку

Біржова торгівля на валютному ринку

Залежно від рівня організації валютного ринку розрізняють біржовий та позабіржовий валютні ринки. Біржовий ринок представляють ва­лютні біржі, а позабіржовий, який ще називають міжбанківський, - бан­ки, фінансові установи, підприємства та організації.

Функції біржового ринку полягають, насамперед, у визначенні попиту та пропозиції валюти, встановленні валютних курсів, прогнозі їх динамі­ки, визначенні довідкових курсів валют, а також у формуванні певної стратегії та тактики центрального банку країни відносно фінансово-кре­дитної політики та системи валютного регулювання. За деяких обставин валютні біржі стають головною ланкою міжбанківських операцій.

* Валютна біржа - це організований ринок, дещо схожий з рин­ком цінних паперів (фондів - фондова біржа) чи товарів (товарна біржа).

На валютних біржах здійснюють наступні види операцій:

* Ф'ючерсні валютні операції - це страхові угоди на біржах, що являють собою купівлю-продаж золота, валюти, фінансових та кредитних інструментів за фіксованою в момент укладання кон­тракту ціною, з виконанням операцій через певний проміжок часу (більше від трьох днів і до двох-трьох років).

Розрахунки здійснюються через клірингову палату, яка виступає по­середником між продавцем та покупцем і гарантує виконання сторонами своїх зобов'язань. Особливостями ф'ючерсних операцій на валютному ринку є:

•=> умови виконання ф'ючерсних контрактів прив'язані до певних дат роботи біржі (наприклад, перший понеділок кожного тре­тього місяця), тобто стандартизовані за термінами, обсягами та умовами поставки;

•=> ф'ючсрсні операції на 95% закінчуються укладанням зворот­ньої (офсетної) угоди, за якої не здійснюється реальна постав­ка валюти, а учасники цієї операції одержують лише різницю між початковою ціною укладання контракту і ціною, що існує на день здійснення зворотної (офсетної) угоди;

•=> ф'ючсрсні валютні операції здійснюються з обмеженим набо­ром, як правило, резервних валют - долара США, японської сни, англійського фунта стерлінгів, євро.

* Валютний опціон - це договірне зобов'язання, що дає право (для покупця) і зобов'язання (для продавця) купити або продати певну кількість однієї валюти в обмін на іншу за фіксованим у мо­мент укладання угоди курсом на наперед узгоджену дату або про­тягом узгодженого періоду.

В обмін на одержання такого права покупець опціону сплачує продав­цю певну суму, яку називають премією. Ризик покупця опціону обмеже­ний розміром цієї премії, а ризик продавця опціону знижується на вели­чину одержаної премії. Виділяють такі види опціоиів:

•=> опціон пут - право продавати валюту для захисту від п потен­ційного знецінення або в розрахунку на її потенційне знецінен­ня ;

•=> опціон кол ~ право купити валюту для захисту від потенційного її подорожчання або в розрахунку на потенційне підвищення Ті курсу. Розрізняють:

• європейські валютні опціопи - опціопи, які можуть бути реалі­зовані тільки в день закінчення терміну дії контракту;

• американські валютні опціопи, які дають право купити чи продати базовий актив у будь-який час від дня закінчення тер­міну дії контракту.

• Особливою формою валютних операцій виступає валютний арбіт­раж - це операції з валютами з метою одержання прибутку через вико­ристання у визначений момент часу існуючих на фінансових ринках розривів між курсами і відсотковими ставками за касовими і строко­вими операціями. Основний принцип валютного арбітражу - купити той чи інший фінансовий актив дешевше і продати його дорожче. Розрізня­ють:

• часовий валютний арбітраж - це валютна операція з метою одержання прибутку від різниці валютних курсів у часі;

• просторовий (локальний, валютний арбітраж, передбачає одер­жання доходу за рахунок різниці курсу валют на двох різних те­риторіальна віддалених ринках.

В Україні страхові валютні операції в основному здійснюють на Ук­раїнській міжбапківській валютній біржі (УМВБ) та Кримській міжбанківській валютній біржі (КМВБ).

У МВБ проводить такі основні операції:

•=> організовує торги та укладає угоди з купівлі та продажу інозем­ної валюти з членами У МВБ;

•=> організовує та проводить розрахунки в іноземній валюті і в гривнях за укладеними на У МВБ угодами;

•=> визначає поточний курс іноземних валют до гривні за угодами на У МВБ.

Право участі в торгах УМВБ мають тільки засновники УМВБ, НБУ та установи, прийняті в члени УМВБ.

Біржові торги відбуваються не рідше, ніж один раз на тиждень. Опе­рації на УМВБ здійснюються членами УМВБ через своїх представників, які діють на підставі доручення, - брокерів. Проведення торгів та визна­чення поточного курсу іноземних валют до гривні здійснює спеціально уповноважений співробітник УМВБ - курсовий маклер.

Вся інформація про валютні операції членів УМВБ є банківською таємницею.

Назва реферату: Біржова торгівля на валютному ринку
Розділ: Фінанси
Опубліковано: 2012-08-28 13:48:30
Прочитано: 107 раз

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2021 textreferat.com