У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Основні форми та види страхування відповідальності громадян

Основні форми та види страхування відповідальності громадян

Реферат

з дисципліни

Основні форми та види страхування відповідальності громадян

2012

Зміст

С.

Вступ 3

1 Теоретичні основи, проблеми та перспективи розвитку страхування відповідальності громадян

1.1 Економічний зміст та форми страхування відповідальності громадян 5

1.2 Характеристика видів страхування відповідальності громадян 12

1.3 Перспективи розвитку страхування відповідальності в Україні 22

2 Розрахункова частина 29

Висновки 44

Список використаної літератури 46

Додатки 49

Вступ

Страхування відповідальності є однією з трьох галузей страхування. Воно сформувалось наприкінці ХІХ ст.набагато пізніше, ніж майнове та особисте страхування. Виникнення страхування відповідальності як самостійної галузі страхування обумовлено розвитком цивільного законодавства про компенсацію шкоди, зокрема, поширенням відповідальності без вини і паралельними процесами інтенсивного промислового розвитку, які об’єктивно призводять до збільшення кількості випадків заподіяння шкоди.

Вирішити комплекс соціально-економічних проблем, які виникають при завданні майнової шкоди через діяльність людей і не є результатом дії стихійних сил природи, можливо і доцільно за допомогою страхування відповідальності. Страхування відповідальності забезпечує економічний захист постраждалої третьої особи шляхом своєчасної компенсації заподіяних їй матеріальних збитків у повному розмірі.

В Україні страхування відповідальності почало розвиватись лише на початку 90-х років ХХ ст. Внаслідок недооцінки ролі та значення страхування відповідальності воно залишається найменш дослідженою галуззю страхування. Питання розвитку страхування відповідальності, специфіки цієї галузі та окремих її видів у наукових працях вітчизняних економістів ще не знайшли комплексного висвітлення.

Значний внесок у розробку теоретичних основ страхування відповідальності зробили українські вчені В.Д. Базилевич, О.Д. Василик, О.Д. Заруба, Т.Є.Терещенко, М.С. Клапків, С.С. Осадець, Я.П. Шумелда.

У той же час, слід зазначити, що у вітчизняній фінансово-економічній літературі бракує ґрунтовних досліджень, які стосуються загальнотеоретичних проблем страхування відповідальності, та наукових розробок, орієнтованих на практичне застосування й узагальнення нагромадженого досвіду. Становлення страхування відповідальності відбувається в умовах економічної нестабільності, недосконалості законодавчо-правового забезпечення страхування взагалі і страхування відповідальності зокрема.

Актуальність теми полягає в тому, що зважаючи на збільшення кількості випадків заподіяння майнової шкоди, докорінну зміну ролі та функцій держави щодо проблем її відшкодування, існує необхідність пошуку принципово інших фінансових джерел компенсації випадкових економічних збитків, ніж державні кошти, розвиток страхування відповідальності є вкрай важливим для України.

Отже, метою даної курсової роботи є розкриття сутності страхування відповідальності громадян, а також визначення перспектив його розвитку в Україні.

Завданнями, які допоможуть досягти мети дослідження:

- визначення економічного змісту страхування відповідальності громадян, необхідності такого виду страхової послуги;

- характеристика особливостей, структури та форм страхування відповідальності громадян;

- виокремлення перспектив страхування відповідальності в Україні,

- оцінка страхування відповідальності в Україні на прикладі діяльності страхової компанії.

Об’єктом дослідження є страхові послуги.

Предметом дослідження є такий вид страхових послуг, як страхування відповідальності громадян.

Джерелами інформації для дослідження слугували Закони України, нормативно-правові акти, що регулюють страхування відповідальності громадян, звіти та оперативні матеріали, праці вітчизняних вчених, публікації в періодичних виданнях з проблем, які торкаються теми дослідження.

1 Теоретичні основи, проблеми та перспективи розвитку страхування відповідальності громадян

1.1 Економічний зміст та форми страхування відповідальності громадян

Страхування відповідальності, що є однією з найскладніших галузей страхової діяльності, динамічно розвивається в усьому світі, і зокрема в Україні. Так, обсяги акумульованих страхових премій по страхуванню відповідальності нині в Україні складають близько третини всіх надходжень від страхової діяльності.

Для того, щоб розкрити сутність страхування відповідальності, необхідно з’ясувати, на яких правових засадах ґрунтуються відносини учасників такого страхування. В основу страхових відносин при страхуванні відповідальності покладено норми вітчизняного та міжнародного права. Потрібно зосередити увагу на норми Цивільного кодексу України, що передбачають відповідальність особи, яка завдала шкоди життю, здоров’ю і майну третьої особи; на визначення Законом України «Про страхування» об’єкта страхування відповідальності, яким можуть бути майнові інтереси, пов’язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі; на норми, що визначають страхові відносини при страхуванні відповідальності, визначені: законами України та постановами Верховної Ради України (наприклад, Закон України «Про транспорт»); постановами та розпорядженнями Уряду України (наприклад, постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок і умови обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів»); міжнародними конвенціями (наприклад, Варшавська конвенція 1929 р.)[ 4, c.123]. Рівень розвитку страхування відповідальності прямо залежить від досконалості національних правових інститутів. Для страхування становлять інтерес види відповідальності, що мають майновий характер і пов'язані з компенсацією завданої шкоди.До таких видів відповідальності належать: -цивільна, що виникає з прав передбачених законом або договором, які регулюють право стосунки громадян у середині соціуму;- матеріальна, що витікає з прав порядок реалізації яких передбачений трудовими відносинами;- деякі види адміністративної відповідальності,що виникає з прав громадян і посадових осіб за здійснення ними адміністративного правопорушення;- професійна пов’язана з правами реалізація яких зумовлена виконанням службових обов'язків посадовими особами.Страхування відповідальності — галузь страхування, в якій об'єктом страхування виступає відповідальність перед третіми юридичними або фізичними особами, котрі можуть зазнати збитків внаслідок будь-якої дії чи внаслідок бездіяльності страхувальника [24, c.231-232].

Необхідність запровадження такого об'єкта в страховій справі зумовлена тим, що особа, яка завдала збитків іншим особам, за законом або за рішенням суду повинна відшкодувати їх. У зв'язку з тим, що вони в сучасних умовах можуть бути досить значними (винуватцю цих збитків не вистачить і життя, щоб "відробити" їх відшкодування), та з метою захисту інтересів тих, хто постраждав (третіх осіб), і вводиться страхування відповідальності.

Законодавці не в змозі вводити обов'язкове страхування в усіх випадках, завдаючи тим самим збитків іншим особам. Тому введення обов'язкового страхування відповідальності обмежується лише випадками з екстремально високими збитками. Інші ж випадки підлягають страхуванню на добровільних засадах [28, c.66-67]. Але для того, щоб страхування відповідальності можна було реалізувати, необхідні зацікавленість з боку суспільства та бажання страховика, здатного взяти на себе відповідальність за відшкодування збитків.

Страхування відповідальності – це окрема галузь страхування, що відрізняється як від майнового, так і від особистого страхування.

Вперше у радянській економічній літературі до цього висновку дійшов А.П. Плешков, що пізніше знайшло відображення у російському Законі «Про страхування», так і в українському відповідному законі [6, c.2-3].

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com