У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Основні форми та види страхування відповідальності громадян

Сторінка 9

Видно, що у 2004 році найбільша питома вага у загальній структурі пасиву компанії належить власному капіталу, а саме 99,47%. Які саме його складові та які їх відсоткові значення, а також частки інших показників пасивів зображено на рисунку 2.5.

Рисунок 2.5 – Структура пасивів ЗАТ “Акціонерна страхова компанія“ Європоліс ”” у 2004 році, %

Отже, серед складових власного капіталу значну частку в структурі пасивів займає статутний капітал в розмірі 89,43 %, а також трохи меншу частку нерозподілений прибуток (непокритий збиток) в розмірі 9,63 та інший додатковий капітал - 0,42 %.

Наступним за розміром частки у структурі пасивів страховика є забезпечення наступних витрат та платежів і дорівнює 0,52 %.

Наявним також є поточні зобов'язання, а саме кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в розмірі 0,2 тис.грн, але сума настільки незначна, що в структурі навіть не відображається.

У 2005 році тенденція зберігається - найбільшу частку в структурі пасивів ЗАТ “Акціонерна страхова компанія“ Європоліс ”” займає власний капітал ( 99,69 % ), зокрема, статутний капітал, що займає питому вагу 91,04% нерозподілений прибуток з часткою 8,22 % та забезпечення майбутніх платежів, що становить 0,24 %, крім того є ще інший додатковий капітал – 0,43 % від пасивів, та поточні зобов’язання з досить невеликою часткою 0,07 % (рисунок 2.6).

Рисунок 2.6 – Структура пасивів ЗАТ “Акціонерна страхова компанія“ Європоліс ”” у 2005 році, %

Оскільки, статутний капітал впливає на можливості зовнішнього фінансування, ділову репутацію компанії, а також визначає участь кожного з засновників, акціонерів у її капіталі, є критерієм визначення суми прибутку, яку кожен із них одержує при його розподілі, то він є досить важливим, то його розміри протягом трьох років не змінились, лише частки в структурі.

Так у 2006 році ця частка статутного капіталу, як бачимо з рисунку 2.7, становить 91,41%. Аналогічно 2005 році наступним за розміром є нерозподілений прибуток з часткою 7,91 %, далі інший додатковий капітал (0,43%), а також забезпечення наступних платежів(0,22%).

Найменша питома вага у загальній структурі пасивів страховика це 0,04 % поточних зобов’язань. Зобразимо цю структуру у вигляді діаграми для кращого уявлення та сприйняття ( рисунок 2.7).

Рисунок 2.7 – Структура пасивів ЗАТ “Акціонерна страхова компанія“ Європоліс ”” у 2006 році, %

Отже, протягом 2004-2006 років витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, призвели до зменшення власного капіталу у 2005 році на 1,56%, у 2006 порівняно з 2005 на 0,35%, а у 2006 порівняно з 2004 роком 1,90 %.

Отже, здійснивши вертикальний аналіз, перейдемо до аналізу динаміки змін структурних показників пасивів, темпів їх приросту чи скорочення. Використавши дані таблиці 2.2, зобразимо різницю підсумків балансу пасивів у 2004-2006 році графічно (рисунок 2.8).

Рисунок 2.8 – Динаміка пасивів ЗАТ “Акціонерної страхової компанії “Європоліс”” за 2004-2006 роки, тис.грн

Як свідчать наведені в таблиці 2.2 дані у 2005 порівняно з 2004 роком нерозподілений прибуток

зменшився на 16,10%, що в абсолютному значенні становить 121,30 тис.грн, у 2006 порівняно з 2005- на 4,22% або на 26,70 тис.грн, а у 2006 порівняно з 2004- на 19,64%, тобто на 148,00 тис.грн.

Інший додатковий капітал протягом аналізованого періоду не зазнав змін, лише його питома вага в загальній структурі.

Тому на розмір власного капіталу, тобто Розділу1, вплинуло лише зменшення нерозподіленого прибутку.

У 2005 досить значним був темп скорочення (54,77%) забезпечення наступних витрат і платежів, розмір яких змінився із 40,9 до 18,5 тис грн, а у 2006 році темп скорочення вже становив менше відсотків - 8,11, що в абсолютному значенні -1,50 тис.грн, тому якщо порівнювати 2004 та 2006 рік, то забезпечення наступних витрат і платежів зменшилось на 58,44%, або на 23,90 тис.грн.

Інші поточні зобов'язання з’явилися у 2005 році, тобто темп приросту склав 100%, але у 2006 році цей показник зменшився на 2,00 тис.гривень, що дорівнює 37,74%.

Підсумовуючи результати аналізу пасивів ЗАТ “Акціонерної страхової компанії“Європоліс ””у 2004-2006 рр., необхідно відмітити, що в жодному з цих років страховик не мав на своєму балансі довгострокових зобов’язань та доходів майбутніх періодів, а пасиви представлені лише власним капіталом (І розділ), величиною забезпечення наступних витрат і платежів (ІІ розділ) та поточними зобов’язаннями (ІV розділ).

Таким чином, провівши горизонтальний і вертикальний аналіз активів та пасивів ЗАТ “Акціонерної страхової компанії “Європоліс ”” за 2004-2006 рр. можна зробити наступні узагальнюючі висновки:

- найбільшу частку у структурі активів протягом усіх аналізованих років займали довгострокові фінансові інвестиції (хоча їх частка поступово зменшувалась), основні засоби і грошові кошти та їх еквіваленти;

- в структурі пасивів страхової компанії в кожному з аналізованих років найбільша питома вага належала власному капіталу та забезпеченню наступних платежів;

- динаміку як активів, так і пасивів мала негативну тенденцію, тому що протягом 2004-2006 рр. валюта балансу страховика постійно скорочувалась.

Висновки

Як висновок необхідно підкреслити, що однією з головних особливостей страхування відповідальності є одночасний захист економічних інтересів обох сторін заподіяння шкоди: відповідального за шкоду страхувальника та осіб, яким таку шкоду заподіяно.

Необхідність запровадження страхування відповідальності у страховій справі зумовлена тим, що особа, яка завдала збитків іншим особам, за законом або за рішенням суду повинна відшкодувати їх. У зв'язку з тим, що вони в сучасних умовах можуть бути досить та з метою захисту інтересів тих, хто постраждав (третіх осіб), і вводиться страхування відповідальності. Страхування відповідальності, що є однією з найскладніших галузей страхової діяльності, динамічно розвивається в усьому світі, і зокрема в Україні. Так, обсяги акумульованих страхових премій по страхуванню відповідальності нині в Україні складають близько третини всіх надходжень від страхової діяльності.Універсальний характер страхування відповідальності дозволяє вирішувати комплекс економічних та соціальних проблем, що виникають при заподіянні випадкових збитків, сприяє його подальшому широкомасштабному розвитку, в першу чергу, в розвинених країнах.

Встановлений у Законі України «Про страхування» поділ страхування відповідальності на види має окремі недоліки, головним із яких є відсутність єдиного методологічного підходу. З урахуванням світового досвіду можливе використання класифікації страхування відповідальності, яка пропонує виділення класів на основі встановлених у статті 6 Закону України «Про страхування» видів добровільного страхування відповідальності. Такі класи об’єднують види добровільного й обов’язкового страхування, на здійснення яких страховикам можуть видаватись окремі ліцензії.

В даному сегменті страхування виділяють декілька підгалузей, таких як страхування автоцивільної відповідальності, страхування відповідальності перевізника, страхування відповідальності підприємств - джерел підвищеної екологічної і ін. небезпеки, страхування професійної відповідальності.

Перспективи розвитку страхування відповідальності вимагають докорінних змін у системі підготовки та забезпечення кадрами учасників страхового ринку. Збільшення обсягу страхових платежів вимагає додаткового збільшення чисельності працюючих на ринку страхування, залучення до роботи висококваліфікованих спеціалістів (менеджерів, актуаріїв, брокерів, страхових експертів, фінансових аналітиків, бухгалтерів, юристів та інших), добре обізнаних з теорією та передовою технологією страхування.

1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com