У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Основні форми та види страхування відповідальності громадян

Сторінка 8

Отже, ми об’єднали горизонтальний та вертикальний аналіз показників в таблиці 2.1, тобто вона характеризує і структуру, і динаміку.

Спершу опишемо вертикальний аналіз або структурного аналізу активів, за яким визначилась питома вага активів за їх цільовим використанням, ступенем ліквідності, рівнем дохідності, а також склад та структура кожного виду активів.

Тому, як бачимо з таблиці 2.1 протягом досліджуваних років необоротні аактиви страхової компанії як в структурному, так і в відносному значенні не змінились.

У 2004 році найбільшу питому вагу в структурі активів займали довгострокові фінансові інвестиції, а саме 70,19 %, що являють собою 5 494 тис. грн. Які саме інвестиції, а також частки інших показників розглянемо за допомогою рисунка 2.1.

Рисунок 2.1 – Структура активів ЗАТ “Акціонерна страхова компанія“ Європоліс ”” у 2004 році, %

Отже, з діаграми 2.1 бачимо, що найбільшу частку в загальній структурі активів страхової компанії “Європоліс” зймають довгострокові фінансові інвестиції( 96,81%). Їх складовими є фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств в сумі 5494 тис.грн, тобто 70,19% та інші фінансові інвестиції в сумі 2083,7 або 26,62 у відсотковому значенні.

Наступними за величиною значення в питомій вазі всіх активів компанії є поточні фінансові інвестиції, що становлять 2, 25% або 176 тис.гривень. В основних засобах, що становлять 0,56% в загальній сумі найбільша частка належить первісній вартості 0,28%.

Невеликі частки таких показників як грошові кошти та їх еквіваленти (0,5% або 39,1 тис.грн) та дебіторська заборгованість за товари та послуги (0,48% або 19,1+19,1=38,2 тис.грн).

Найменшими в структурному значенні є інша поточна дебіторська заборгованість, яка становить 10,2 тис.грн або 0,13%, та дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, величина якої становить 1,2 тис.грн, тобто 0,02 % у загальній сумі активів страхової компанії.

Щодо необоротних активів, а саме нематеріальних активів, то їх величина не змінюється протягом трьох досліджуваних років і становить 0,1 тис.гривень.

Величина деяких показників активів страхової компанії 2005 році змінилась. Для кращого уявлення та сприйняття зобразимо їх структуру за допомогою кругової діаграми (рисунок 2.2).

З малюнку бачимо, що у 2005 році найбільшою структурною часткою також є довгострокові фінансові інвестиції і становлять 98,58 %. Відповідно всі інші активи досить не значні за величиною.

Сума інших фінансових інвестицій хоч не змінилась (2 083,70 тис.грн), проте в структурному значенні збільшилась до 27,10%.

Рисунок 2.2 – Структура активів ЗАТ “Акціонерна страхова компанія“ Європоліс ”” у 2005 році, %

Далі у порядку спадання за величиною в загальній структурі активів є інша поточна дебіторська заборгованість - 0,7%, основні засоби, склад і величина показників яких не значно змінилась, тому вона становить о,56% та поточні фінансові інвестиції з часткою 0,39 %, хоча за рік вони досить скоротились. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом в сумі 14 тис.грн становить 0,18% у підсумку балансу. Найменша питома вага дебіторської заборгованості за товари,послуги та грошових коштів та їх еквівалентів, вона однаково і становить 0,08%.

До складу дебіторської заборгованості входить чиста реалізаційна вартість та первісна вартість, величина яких як в грошовому виразі однакова – 2,7 тис.грн, так і у структурному (0,04% + 0,04%)

Грошові кошти та їх еквіваленти в даній страховій компанії виражені у національній валюті в сумі 6,1 ти. гривень.

Щодо довгострокових фінансових інвестицій у 2006 році, то тенденція не змінилась, тобто найбільшу частку в структурі активів ЗАТ “Акціонерна страхова компанія“ Європоліс ”” займають вони в сумі 7579,2 тис.гривень. З рисунку 2.3 видно, що це дуже значне значення у відсотках – 98,97.

Рисунок 2.3 – Структура активів ЗАТ “Акціонерна страхова компанія“ Європоліс ”” у 2006 році, %

Отже, з графічного зображення видно, що усі наступні показники є досить не значними. Але все ж з них більшими є основні засоби (0,56%), поточні фінансові інвестиції (0,42%) та інша поточна дебіторська заборгованість (0,36%). Найменша питома вага дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 10,2 тис.грн або 0,13% та грошових коштів та їх еквівалентів 6,4 тис.грн або 0,08%.

У 2006 році зі загальної суми активів по балансу зникла дебіторська заборгованість за товари, послуги.

Продовжимо аналіз активів ЗАТ “Акціонерна страхова компанія“ Європоліс ”” за 2004-2006 рр., обчисливши та оцінивши динаміку їх змін за вказаний період.

Так, якщо говорити про загальну величину активів страховика, то вона згідно із даними таблиці 2.1 за 2004-2005 роки підсумок балансу активу компанії зменшився на 138,6 тис.грн або на 1,77 %. У 2006 році цей показник також зменшився до 7 658,40 тис. грн, що на 0,39 % менше, ніж у 2005 році і на 2,16%, ніж у 2004 році. Для кращого уявлення зміну загальної суми активів страхової компанії зобразимо зміни абсолютних значень графічно (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 – Темп скорочення сумарних активів ЗАТ “Акціонерної страхової компанії“Європоліс ”” за 2004-2006 роки, тис.грн

Активи компанії у 2005 році порівняно з 2004 скоротились за рахунок зменшення основних засобів на 0,60% в абсолютному значенні або на 16,67% у відносному значенні.

Значний вплив мало скорочення поточних фінансових інвестицій з 176 тис.грн до 30 тис.грн, тобто на 146,00 тис.грн, що у відсотках становить 82,95%.

Частка грошових коштів та їх еквівалентів скоротились на 33,00% в загальній структурі.

Позитивні зміни у 2005 році зазнала інша поточна заборгованість у вигляді зростання значення на 43,30 тис.гривень, тобто на 424,5%. Але вже у 2006 році це показник значно скоротився, а саме на 48,41%, що в абсолютному значенні дорівнює 25,90 тис.гривням.

Негативна тенденція в підсумку балансу спостерігається і у 2006 році порівняно з 2005, на що вплинула сума основних засобів,що зменшилась на 0,40 %. Проте темпи скорочення основих засобів менші - 16,67% у 2005 році та 13,33% у 2006.

Досить вагомою є частка скорочення дебіторської заборгованості за товари, послуги. І темпи скорочення щороку зростають. Так у протягом 2004 року це 85,86%, протягом 2006 - 88,89%, а у 2006 році порівняно з 2004 році – 98,43%.

Хоча дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом у 2005 році зросла на 12,80 тис.гривень, вже у 2006 сума зменшилась на 3,80 тис.грн або на 27,14%. Тому якщо розглядати темпи приросту у 2004 та 2006 році, то заборгованість зросла на 750,00%, тобто на 9 тис.гривень.

Наступним кроком у нашому дослідженні буде аналіз структури та динаміки пасивів ЗАТ “Акціонерної страхової компанії“Європоліс ”” протягом 2004-2006 років. Пасив балансу страхової компанії складається з власного капіталу і зобов’язань.

Унаочнимо зведені дані додатків за допомогою талиці 2.2.

Отже, як бачимо з таблиці 2.2, загальна сума пасиву страхової компанії протягом аналізованого періоду скорочується.

Так у 2005 порівняно з 2004 роком ця сума зменшилась на 138,6 тис.гривень, що у відсотковому значенні становить 1,77%. А у 2006 порівняно з 2005 роком абсолютне відхилення дорівнює 30, 2 тис.грн або 0,39 %. І у 2006 порівняно з 2004 підсумок балансу менший на 168,8 тис.гривень, що становить 2,16 у відсотковому значенні.

Таблиця 2.2 – Склад, структура та динаміка пасивів ЗАТ “Акціонерної страхової компанії“Європоліс ”” за 2004-2006 роки.

ПАСИВИ

Роки

Структура пасивів

Зміна показника 2005/2004

Зміна

показника 2006/2005

Зміна

показника 2006/2004

2004

2005

2006

2004

2005

2006

абсолют відхил.

темп росту

абсолют. відхил.

темп росту

абсолют. відхил.

темп росту

тис. грн.  

%

тис. грн

%

тис. грн

%

тис. грн

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I. Власний капітал

 

Статутний капітал

7 000

7 000

7 000

89,43

91,04

91,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Пайовий капітал

0

0

0

Додатковий вкладений капітал

0

0

0

Інший додатковий капітал

32,7

32,7

32,7

0,42

0,43

0,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Резервний капітал

0

0

0

Нерозподілений прибуток

(непокритий збиток)

753,4

632,1

605,4

9,63

8,22

7,91

-121,30

-16,10

-26,70

-4,22

-148,00

-19,64

Неоплачений капітал

0

0

0

Вилучений капітал

0

0

0

Усього за розділом I

7786,1

7664,8

7638,1

99,47

99,69

99,73

-121,30

-1,56

-26,70

-0,35

-148,00

-1,90

 

II. Забезпечення наступних

витрат і платежів

                       

Забезпечення виплат персоналу

0

0

0

Інші забезпечення

0

0

0

Цільове фінансування

0

0

0

Усього за розділом II

40,9

18,5

17

0,52

0,24

0,22

-22,40

-54,77

-1,50

-8,11

-23,90

-58,44

                         

III. Довгострокові зобов'язання

0

0

0

 

IV. Поточні зобов'язання

                       

Кредиторська заборгованість за

товари, роботи, послуги

0,2

0

0

0,00

0,00

0,00

-0,20

-100,00

0,00

0,00

-0,20

-100,00

Поточні зобов'язання за розрахунками:

                       

з одержаних авансів

0

0

0

з бюджетом

0

0

0

зі страхування

0

0

0

з оплати праці

0

0

0

з учасниками

0

0

0

Інші поточні зобов'язання

0

5,3

3,3

0,00

0,07

0,04

5,30

0,00

-2,00

-37,74

3,30

0,00

Усього за розділом IV

0,2

5,3

3,3

0,00

0,07

0,04

5,10

2550,00

-2,00

-37,74

3,10

1550,00

V. Доходи майбутніх періодів

0

0

0

Баланс

7827,2

7688,6

7658,4

100,00

100,00

100,00

-138,60

-1,77

-30,20

-0,39

-168,80

-2,16

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com