У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Основні форми та види страхування відповідальності громадян

Сторінка 13

БAЛAНС

на 31.12.2011 р.

 
 

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

     

Нематеріальні активи:

     

залишкова вартість

010

0

0

первісна вартість

011

0,1

0,1

накопичена амортизація

012

0,1

0,1

Незавершене будівництво

020

0

0

Основні засоби:

     

залишкова вартість

030

3

2,6

первісна вартість

031

21,7

21,7

знос

032

18,7

19,1

Довгострокові фінансові інвестиції:

     

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

5 495,5

5 495,5

інші фінансові інвестиції

045

2 083,7

2 083,7

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

7 582,2

7 581,8

II. Оборотні активи

     

Запаси:

     

виробничі запаси

100

0

0

тварини на вирощуванніта відгодівлі

110

0

0

незавершене виробництво

120

0

0

готова продукція

130

0

0

товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

     

чиста реалізаційна вартість

160

2,7

0,3

первісна вартість

161

2,7

0,3

резерв сумнівних боргів

162

0

0

Продовження додатку В

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

     

з бюджетом

170

14

10,2

за виданими авансами

180

0

0

з нарахованих доходів

190

0

0

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

53,5

27,6

Поточні фінансові інвестиції

220

30

32,1

Грошові кошти та їх еквіваленти:

     

в національній валюті

230

6,1

6,4

в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0,1

0

Усього за розділом II

260

106,4

76,6

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

Баланс

280

7 688,6

7 658,4

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

     

Статутний капітал

300

7 000

7 000

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

32,7

32,7

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

632,1

605,4

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Усього за розділом I

380

7 664,8

7 638,1

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

     

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

18,5

17

III. Довгострокові зобов'язання

     

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов'язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

0

IV. Поточні зобов'язання

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com