У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Основні форми та види страхування відповідальності громадян

Сторінка 11

Кінець додатку А

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

     

Статутний капітал

300

7 000

7 000

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

32,7

32,7

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

639,7

753,4

Неоплачений капітал

360

1,3

0

Вилучений капітал

370

0

0

Усього за розділом I

380

7 671,1

7 786,1

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

     

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

41,6

40,9

III. Довгострокові зобов'язання

     

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов'язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

0

IV. Поточні зобов'язання

     

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

0

0,2

Поточні зобов'язання за розрахунками:

     

з одержаних авансів

540

0

0

з бюджетом

550

0

0

з позабюджетних платежів

560

0

0

зі страхування

570

0,6

0

з оплати праці

580

1,2

0

з учасниками

590

58

0

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

53,8

0

Усього за розділом IV

620

113,6

0,2

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

7 826,3

7 827,2

Примітки:

Керівник: Долга К.С

Головний бухгалтер: Очеретнюк Л.В

Додаток Б

БAЛAНС

на 31.12.2010 р.

 
 

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

     

Нематеріальні активи:

     

залишкова вартість

010

0

0

первісна вартість

011

0,1

0,1

накопичена амортизація

012

0,1

0,1

Незавершене будівництво

020

0

0

Основні засоби:

     

залишкова вартість

030

3,6

3

первісна вартість

031

21,7

21,7

знос

032

18,1

18,7

Довгострокові фінансові інвестиції:

     

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

5 494

5 495,5

інші фінансові інвестиції

045

2 083,7

2 083,7

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

7 581,3

7 582,2

II. Оборотні активи

     

Запаси:

     

виробничі запаси

100

0,3

0

тварини на вирощуванніта відгодівлі

110

0

0

незавершене виробництво

120

0

0

готова продукція

130

0

0

товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

     

чиста реалізаційна вартість

160

19,1

2,7

первісна вартість

161

19,1

2,7

резерв сумнівних боргів

162

0

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com