У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Основні форми та види страхування відповідальності громадян

Сторінка 10

Розвиток українського страхового ринку об’єктивно супроводжува-тиметься хворобами росту, які на різних етапах були характерні для провідних страхових ринків зарубіжних країн. Це в першу чергу недостатній фінансовий потенціал українських страховиків, низька технологічність здійснення страхових операцій, відсутність нормального конкурентного середовища як фактора постійного підвищення якості страхових послуг.

Одним з найважливіших напрямів розвитку і ефективного функціонування страхового ринку є забезпечення фінансової стійкості і платоспроможності страховиків і страхувальників.

Таким чином, основні напрями розвитку і ефективного функціонування національного страхового ринку нерозривно пов’язані зі створенням конкурентного середовища і вдосконаленням його організаційної структури.

Список використаної літератури

1. Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту» від 01.07.2004 р. №1961-IV.//[Електроннийресурс:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/191-15](15.03.2012)

2. Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідал за ядерну шкоду, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України ЛІ- 953 від 23 червня 2003 р. // [Електронний ресурс:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/953-2003-%D0%BF] (15.03.2012)

3. Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігані використання цієї зброї, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України № 4( 29 березня 2002 р. // [Електронний ресурс : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/402-2002-%D0%BF] (17.03.2012)

4. Порядок і правила проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів, затверджені Постановою Кабінету Міністрів Ук № 733 від 1 червня 2002 р. // [Електронний ресурс : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/733-2002-%D0%BF] (17.03.2012)

5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження розмірів страхових платежів за міжнародними договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 6.01.2005 р. № 5. //[Електронний ресурс : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1961-15] (17.03.2012)

6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та правил обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, що може бути заподіяна третім особам» від 9.09.2002 р. № 944. //[Електронний ресурс: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/944-2002-%D0%BF] (22.03.2012)

7. Про страхування: Закон України від 07 березня 1996 р. № 86/96 (із змінами і доповненнями) // [Електронний ресурс: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80] (10.03.2012)

8. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40 – 44, ст.356.

9. Базилевич В.Д. Базилевич К.С. Страхова справа. - К.: Товариство "Знання", 2006. - 216 с.

10. Ванца О.В. Сучасний стан розвитку страхування кредитних ризиків банків // Вісник університету банківської справи НБУ. - 2010. - №4. - С. 12-13.

11. Вовчак О.Д. Страхова справа: Підручник. – К.: Знання, 2009. – 425с.

12. Дьячкова Ю.М. Страхування. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 240 с.

13. Заїкін Ю.В. Страхування відповідальності в Україні: автореф. дис. На здобуття наук.ступеня канд. екон. наук: спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит». – К., 2003. –19 с.

14. Залєтов О. М. Страховий ринок потребує структурних реформ [Текст] / О. М. Залєтов // Страхова справа. - 2010. - №1. - С. 10-13.

15. Козьменко О.В. Страхування і страховий ринок: термінологія, законодавство і динаміка розвитку / О.В. Кузьменко. – Суми: Ділові перспективи, 2006. – 169 с.

16. Лесик Л.М. Досвід застосування в Україні обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів / Л.М. Лесик // Актуальні проблеми економіки. – 2010. - № 6 (108). – С. 231-234.

17. Любашенко І. Обов’язкове страхування цивільної відповідальності автовласників в Україні та Росії / І.Любашенко// Страхова справа.- 2007.-№1.- С.20-21.

18. Машина Н.І.Міжнародне страхування: Навчальний посібник. — К.:Центр навчальної літератури, 2006. — 504 с.

19. Мних М.В «Страхування в Україні в умовах глобальної економічної кризи». – Інвестиції: практика та досвід.-2009.-№4.-с.33-35

20. Нагорний О. Страхування автоцивільної відповідальності: удосконалення базових засад/ Олександр Нагорний // Финансовые услуги. – 2010. - № 3 - 4. – С. 24-25.

21. Никонович А. Страховий ринок України: проблеми і шляхи вирішення // Економіст. - 2009.- №1.-С. 41-43.

22. Олійник О.С. Страхування: навч. посібник / О.В. Олійник, Г.О. Нагаєва: Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва. – Х.: 2008. – 283 с.

23. Павлов В. І. Страхові послуги : навч. посіб. / В. І. Павлов, Н. М. Білоус ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : [НУВГП], 2011. - 143 с.

24. Страхування: навч.-метод.посібник/ Н.І.Бондаренко, Г.О.Нагаєва, Т,В. Ковальова, О.М.Калашнікова: Харківський національний аграрний університет ім В.В.Докучаєва, - Х.: 2007. – 110 с.

25. Страхування: Підручник /Керівник авт. колективу і наук. ред. С.С. Осадець. -Вид. 3-тє, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2008. - 599 с.

26. Терещенко Т. Є. Соціально-економічний зміст і значення страхування відповідальності, його місце у системі страхування [Текст] / Т. Є. Терещенко // Вісник ДДФА. Серія: Економічні науки. - 2011. - №1. - С. 49-55.

27. Фінанси: Навч. посіб. / B.C. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р. Чуй. — 2-ге вид., стер. — К.: Знання, 2008. — 247 с.

28. Хорін Л. Концепція розвитку страхового ринку // Фінансовий ринок України. - 2010. - № 11. - С. 26.

29. Яворська Т. В. Страхові послуги : навч. посібник / Т. В. Яворська ; за ред. проф. С. К. Реверчука. –К. : Знання, 2008. – 350 с.

Додаток A

БAЛAНС

на 31.12.2009 р.

 
 

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

     

Нематеріальні активи:

     

залишкова вартість

010

0,1

0

первісна вартість

011

0,1

0,1

накопичена амортизація

012

0

0,1

Незавершене будівництво

020

0

0

Основні засоби:

     

залишкова вартість

030

3,4

3,6

первісна вартість

031

20,3

21,7

знос

032

16,9

18,1

Довгострокові фінансові інвестиції:

     

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

5 494

5 494

інші фінансові інвестиції

045

2 021,2

2 083,7

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

7 518,7

7 581,3

II. Оборотні активи

     

Запаси:

     

виробничі запаси

100

0

0,3

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

0

0

незавершене виробництво

120

0

0

готова продукція

130

0

0

товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

     

чиста реалізаційна вартість

160

67,8

19,1

первісна вартість

161

67,8

19,1

резерв сумнівних боргів

162

0

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

     

з бюджетом

170

1,1

1,2

за виданими авансами

180

0

0

з нарахованих доходів

190

0

0

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

5,3

10,2

Поточні фінансові інвестиції

220

0,5

176

Грошові кошти та їх еквіваленти:

     

в національній валюті

230

232,9

39,1

в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

307,6

245,9

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

Баланс

280

7 826,3

7 827,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com