У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Утвердження критичного реалізму у Тараса Шевченка

Сторінка 2

Помітно збільшується кількість поезій соціально-побутового змісту, на теми життя кріпацького села. В умовах кріпосницької Росії соціально-побутова тема, якій поет надавав виразно викри­вального спрямування, набувала політич­ного значення. За гостротою викриття крі­посницького ладу на рівні побуту соці­ально-побутові вірші й поеми періоду заслання близькі до політичних поезій «трьох літ». Трагізм людської долі в «тем­ному царстві» самодержавно-кріпосниць­кого ладу і водночас здатність людини протистояти нелюдським суспільним обста­винам — домінуюча тема «невільницької» поезії Шевченка.

На засланні Шевченко написав дев'ять соціально-побутових поем на сюжети з життя українського села. П'ять з них — «Княжна», «Варнак», «Меж скалами, не­наче злодій», «Марина» («Неначе цвяшок, в серце вбитий»), «Якби тобі довелося» — одверто антикріпосницькі. Кожна з цих поем — розповідь про те, як кріпосницький лад ламає й калічить людські долі. Так, у поемі «Княжна» пан «дочку й теличку од­німає у мужика», наживається на голоді, ґвалтує власну дочку. У поемі «Варнак» пан знеславлює наречену кріпака. У поемі «Марина» поміщик віддає в солдати крі­пака, щоб зробити своєю коханкою його молоду. Схожа колізія й у поемі «Меж скалами, неначе злодій». У поемі «Якби тобі довелося» панич намагається зґвал­тувати дівчину-кріпачку. Як бачимо, сю­жетні колізії цих антикріпосницьких поем досить схожі: майже всі вони варіюють мотив збезчещення паном селянки (варіа­ції того самого мотиву, як зазначалося,— характерна риса художньої індивідуаль­ності поета). Такий аспект викриття крі­посництва через побут (зображення мо­рального звиродніння панства і безправ­ності кріпаків) не новий у поезії Шевчен­ка («Слепая», «Осика»). Та в соціально-побутових поемах років заслання з'являє­ться й новий мотив — мотив стихійного опору скривджених панській сваволі («Варнак», «Марина», «Якби тобі дове­лося»).

Образам кріпосників-«нелюдів» проти­стоять індивідуалізовані образи позитив­них героїв — селян. Це вже не персоніфі­ковані «обставини», а особистості з інди­відуальною психологією. Як і в попередні роки, поет створює образи «праведників», в яких втілює свій етичний ідеал життя «по правді». Таким є образ «праведного» Максима («Москалева криниця»), який бачить своє призначення на землі в тому, щоб творити добро людям. Таким є один з найпривабливіших жіночих образів Шев­ченка — героїні поеми «Якби тобі довело­ся», яка пішла в Сибір за хлопцем, що врятував її від панича-гвалтівника. Таким є образ Петруся з однойменної поеми, який взяв на себе провину своєї коханки-генеральші. Майже всі Шевченкові пози­тивні герої — безвинні жертви суспільно­го ладу. І не тільки жертви, а й месники й протестанти. Кріпачка Марина зарізала пана («Марина»). Хлопець-кріпак заколов вилами панича-гвалтівника («Якби тобі довелося»). Народним месником стає ге­рой поеми «Варнак». Соціально активних героїв поет знаходить тепер не тільки в минулому України, а й у тогочасній дій­сності. Те, що його герої з народу типу Варнака й Марини — стихійні протестан­ти, відповідало рівневі суспільної свідо­мості мас тієї доби.

У 1852-1857 pp. y Новопетровському укріпленні Шевченко написав російською мовою ряд повістей, з яких збереглося де­в'ять — «Наймичка», «Варнак», «Княгиня», «Музыкант», «Несчастный», «Капитанша», «Близнецы», «Художник», «Прогулка с удовольствием и не без морали». Втрачено текст «Повести о безродном Петрусе». За словами Шевченка, він написав їх близько двадцяти.

Конкретний зміст революційних поезій Шевченка останніх років життя визначала насамперед боротьба революційної демо­кратії за розв'язання селянського питання в інтересах народу.

Ось характерна для Шевченка медитація, якою завершується вірш «О люди! люди небораки!»:

Чи буде суд! Чи буде кара!

Царям, царятам на землі?

Чи буде правда меж людьми?

Повинна буть, бо сонце стане

І осквернену землю спалить (2, 411).

Ці рядки характерні для Шевченка ек­спресивним стилем, «вибуховістю» пережи­вання ліричного «моменту», так і драма­тизмом поетичної думки, породженої спо­стереженням і осмисленням суперечностей буття тогочасного суспільства.

Назва реферату: Утвердження критичного реалізму у Тараса Шевченка
Розділ: Література
Опубліковано: 2012-05-22 15:15:54
Прочитано: 267 раз

1 [2]

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com