У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Освітньо-виховні системи Древньої Греції та Риму

Сторінка 6

Навчання треба починати з грецької мови

Я раджу починати навчання хлопчиків спершу з грецької мо­ви, а не латинської, якої вживає більшість із нас і яка буде за­своюватися навіть коли б ми цього не бажали. Треба також і на­ук навчати його (хлопчика) спершу грецьких, що від них походять і наші науки. Але я не додержуюся тієї упередженої думки, щоб хлопчик занадто довго розмовляв грецькою чи за­надто довго вчився грецької мови, як це часто спостерігається. Звідси дуже багато буває хиб у вимові в зв’язку з іноземною вимовою і в зворотах мови. Від довгої звички грецькі звороти надто прищеплюються і раз у раз виступають у різних формах мови. Отож, незабаром після грецької мови має йти і латинська, і вони далі мають іти разом. Таким чином, коли ми однаково пильно будемо стежити за обома мовами, жодна з них не зможе зашкодити іншій [18,С.52-56].

Висновки

Історія педагогіки посідає важливе місце в системі підготовки майбутніх працівників галузі освіти. Її вивчення сприяє формуванню професійно-педагогіч­ного світогляду, цілісної системи знань про історико-педагогічні процеси, явища, факти, дає уявлення про найважливіші педагогі­чні концепції минулого.

Ознайомлення з шляхами розвитку теорії та практики вихо­вання у різні історичні періоди дасть можливість прослідкувати генезу багатьох педагогічних проблем і явищ сучасності, допо­може виробити критично-творче ставлення до педагогічної спа­дщини минулого, забезпечить оволодіння кращими здобутками світової та української педагогіки. До роботи включений найперший період розвитку педагогіки та школи, він є важливим, адже він дав поштовх педагогіці та школі, яка вже пройшла немалий шлях і постійно вдосконалюється, постійно знаходиться в пошуці.

Великим рушієм в розвитку виховання та зародженні педагогічної думки Древньої Греції була культура міст-полісів. Освіченість в тогочасному суспільстві вважалась необхідним і невід’ємним атрибутом гідного громадянина поліса. Виховання та освіта різних міст-держав відрізнялися між собою. Найвідоміші з них — Спарта та Афіни.

Педагогічний досвід Спарти був забутий в силу своєї виховної традиції, але звичаї фізичного виховання, загартовування молодого покоління використовувалися і в інші епохи. Найефективнішою система освіти і виховання була в Афінах. Тут діяли мусичні та гімнастичні школи, гімнасії та ефебії, а педагогічний досвід афінян поширився і на наступні епохи. Слід також відмітити, що саме Еллада була колискою шкіл як осередків освіти і науки.

В період розквіту Римської імперії виховання в сім’ї, яке мало релігійний характер і діяло до цього часу, поступилося своєю позицією державній системі освіти. В перші століття нашої ери в Римській імперії склалися стійкі зміст, система і методи освіти. Основними вважалися дев’ять шкільних дисциплін, з яких в подальшому були виключені медицина та архітектура.

Таким чином сформувалась система семи вільних мистецтв. Діти навчались спочатку в тривіальних, а потім — в граматичних школах. Далі військова підготовка здійснювалась в легіонах. Пізніше вже з’явились риторичні школи.

В Стародавній Греції, в І-му тисячолітті до нашої ери склалися в залежності від економічного та політичного розвитку, культур­них зв’язків з іншими країнами оригінальні системи виховання молоді — афінська і спартанська. Педагогічні ідеї знаходять осмислення у творах філософів — Платона, Арістотеля, Плутарха, Сократа, Демокріта та ін.

. Грецька культура мала визначальний вплив і на розвиток освіти і педагогічної думки у рабовласницькому Римі (VI в. до н. е. — 476 р. н. е.). В Рим проникає грецька елліністична сис­тема освіти, під впливом якої там виникають народні школи (Ludus) та школи підвищеного типу — граматичні та риторичні. Як і в Греції, ці школи були елітними, мали світський характер,були вільними від фізичної праці. Римські імператори вперше визнають вчителя державним службовцем, а школу — державною установою, інструментом проведення державної політики. Пе­ред школою ставиться завдання, з одного боку, виховання мо­лоді, відданої імператорській владі, а з іншого — підготовка чи­новників для величезної імперії.

Думки про виховання дітей у риторичній школі виклав вчи­тель однієї з риторичних римських шкіл М. Ф. Квінтіліан у творі «Про виховання оратора».

Список використаної літератури

1. Джуринский А. Н. История педагогики: учеб. пособие для студ. педвузов. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. — 432 с.

2. Марценюк С. П. Педагогічні погляди Арістотеля. // Рідна школа. — 1991. № 10. с. 77.

3. Очерк истории воспитания и обучения с древнейших до наших времен. – М.,1989. – 949с.

4. Пискунов А. И. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 1981. — 528 с.

5. Третяков В. В. Погляди Платона на проблеми виховання. // Рідна школа. — 1993. №9. с. 74 – 75.

6. Левківський М. В. Історія педагогіки: Підручник. - Київ, Центр навчальної літератури, 2003. - 360с.

7. Жураковскй Г.Е. Очеки по истории античной педагогіки. М., Изд. Акад. пед. наук РСФСР., 1963. – 510 с.

8. Зейлигер-Рубинштейн, Евгения Иосифовна. Очерки по историии воспитания и педагогической мысли. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1978. – 108 с.

9. Марру А. И. История воспитания в античности (Греция). –М. : «Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина», 1998. – 425с.

10. Фіцула М.М. Педагогіка: Посібник. – К., Академія. 2000. – 542с.

11. Гриценко М. Історія педагогіки. Навч. посібник для педін-тів.—К., «Вища школа»,1973.—447с.

12. Константинов Н.А. История педагогики: Учеб. для студентов пед. ин-тов./ Н.А. Константинов, Е.Н. Медынский, М.Ф. Шабаева. – 5-ое изд., доб и перераб. – М.: Просвещение, 1982.—447с.

13. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. – К. : Либідь, 1997. –374с.

14. Історія педагогіки курс лекцій. Навчальний посібник. –К., 2004. –171с.

15. Історія педагогіки: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. –360с.

16. Левківський М.В., Микитюк О.М. Історія педагогіки: Навчальний посібник. – Харків: «ОВС», 2002. –240с.

17. Історія педагогіки: курс лекцій. Навчальний посібник .- К.,2004.- 171 c.

18. Коваленко Є.І., Бєлкіна Н.І. Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія: Навчальний посібник.— К., Центр навчальної літератури, 2006. — 664 с.

19. Жураковский Г.Е. Очерки по истории античной педагогики – М. 1963. – 410с.

Стародавні грецькі і римські філософи

450px-Socrates_Louvre.jpgAristotel.jpg

Сократ Аристотель

Democrit.jpgДемокріт

Platon.jpgPlutarch.gif

Платон Плутарх

квинтилиан.jpg

Квінтіліан

Назва реферату: Освітньо-виховні системи Древньої Греції та Риму
Розділ: Філософія
Опубліковано: 2012-03-01 18:22:03
Прочитано: 28381 раз

1 2 3 4 5 [6]

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com