У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Бюджетна класифікація

Сторінка 2

3. надходження від штрафів та фінансових санкцій;

4. інші неподаткові надходження.

Трансферти - це кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.

3.1. Джерела доходів

Джерела доходів Державного бюджету України визначені Бю­джетним кодексом та іншими нормативними актами. Конкретиза­ція доходів та ставок відрахувань уточнюється в Законі про Дер­жавний бюджет на поточний рік. Розглянемо класифікацію доходів, подану в табл. 1.

Таблиця 1. Класифікація доходів Державного бюджету

Критерії класифікації

Види доходів

Залежно від повно­ти зарахування до­ходів до бюджету

· закріплені — згідно з чинним законодавством повністю зараховуються до бюджету;

· регулюючі — зараховуються у певному відсотко­вому відношенні

За частотою появи

· звичайні — регулярно включаються в доходи;

· надзвичайні — з'являються в доходах за винят­кових, але обґрунтованих обставин

За методами залу­чення

· податки;

· збори;

· обов'язкові платежі;

· інші надходження

За способом зараху­вання

· загальний фонд;

· спеціальний фонд

За розділами відпо­відно до Бюджетно­го кодексу

· податкові надходження;

· неподаткові надходження;

· доходи від операцій з капіталом;

· трансферти

На рівень доходів Державного бюджету впливають зовнішні та внутрішні фактори. Вони можуть мати економічне, со­ціальне, політичне, національне спрямування. Розглянемо лише еко­номічний напрям як найбільш вагомий.

Зовнішні фактори:

· зовнішній державний борг;

· рівень інтеграції у зовнішньоекономічний простір;

· рівень цін на енергоносії;

· сальдо торговельного балансу;

· рівень зовнішньої фінансової допомоги від іноземних держав, міжнародних фінансових організацій;

· сальдо торговельного балансу.

· внутрішні фактори:

· рівень податкових ставок;

· рівень банківського процента;

· рівень податкової спроможності населення;

· об’єкти приватизації;

· рівень ВВП;

· курс національної валюти;

· рівень інфляції;

· внутрішній державний борг.

Склад доходів Державного бюджету України передбачений ст. 29 Бюджетного кодексу.

Доходи Державного бюджету України включають:

· доходи (за винятком тих, які згідно з Бюджетним кодексом закріплені за місцевими бюджетами), що отримуються відповідно до законодавства про податки, збори й обов'язкові платежі та Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів", а також від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, які утри­муються за рахунок Державного бюджету України, та інших визна­чених законодавством джерел, включаючи кошти від продажу ак­тинів, що належать державі або підприємствам, установам та органі­заціям, а також проценти і дивіденди, нараховані на частку майна, що належить державі в майні господарських товариств;

· гранти і дарунки у вартісному обрахунку;

· міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.

3.2. Класифікація державних доходів.

Класифікації доходів державного бюджету визначається за такими ознаками:

Ø за джерелами утворення

Ø за методом залучення коштів

Ø за рівнем централізації коштів

Ø за соціально-економічними ознаками

Ø за умовами формування

1.За джерелами утворення:

· доходи, отримані від розподілу новоствореної вартості (НД);

доходи, що входять до складу фонду від­шкодування (частина амортизаційних відраху­вань);

доходи від реалізації національного багат­ства.

2. За соціально-економічними ознаками дохо­ди поділяються на:

· доходи від господарської діяльності;

· доходи від використання природних ресур­сів;

· доходи від зовнішньоекономічної діяльності;

· доходи від банківської діяльності;

· доходи від реалізації дорогоцінних металів з Державного фонду дорогоцінних металів і доро­гоцінного каміння;

· державне мито;

· митні платежі;

· збори та інші неподаткові доходи;

· доходи від приватизації;

· доходи від громадян тощо.

З урахуванням юридичного та економічного аспектів розподілу доходів між ланками бюд­жетної системи всі вони поділяються на закріп­лені і регулюючі.

Закріплені доходи — це ті, які за постійно діючими нормативними актами віднесені до бю­джетів певного рівня на невизначений у часі строк, у розмірі територіального надходження повністю або у твердо фіксованому розмірі (нор­мативі).

Закріплені доходи створюють основу доходної бази кожного бюджету.

Регулюючі доходи - це доходи, передбачені в Законі про Державний бюджет на поточний рік, які перерозподіляються між різними ланками бюджетної системи.

3. За методом залучення коштів:

1. податкові надходження:

· податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості;

· збори за використання природних ресурсів;

· внутрішні податки на товари та послуги;

· податки на міжнародну торгівлю та зовніш­ні операції;

· інші податки;

2. неподаткові надходження:

· доходи від власності і підприємницької діяль­ності;

· адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу;

· надходження від штрафів та фінансових санк­цій;

· інші неподаткові надходження;

3. державні цільові Фонди:

· збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття до Фонду загальнообов'яз­кового державного страхування України на ви­падок безробіття;

· платежі до Фонду соціального захисту інвалі­дів;

· збір за забруднення навколишнього природ­ного середовища;

· надходження відрахувань та збори на будів­ництво, реконструкцію, ремонт і утримання ав­томобільних доріг загального користування;

· інші фонди;

4. доходи від операцій з капіталом:

· надходження від продажу основного капіта­лу (споруди, обладнання, кораблі, літаки, безгос­подарне майно, скарби, дорогоцінні метали і ка­міння);

· надходження від продажу з державних за­пасів товарів (стратегічні матеріали, зерно, над­звичайні і стратегічні запаси);

· надходження від продажу землі і нематері­альних активів;

· податки на фінансові операції та операції з капіталом;

5. офіційні трансферти:

ця група доходів включає в себе безоплатні, безповоротні платежі, отримані від інших орга­нів державного управління, недержавних джерел або міжнародних організацій, а саме: дотації (поточні платежі), субвенції (капітальні плате­жі), надходження.

Враховуючи постійні зміни законодавчої бази можливі зміни і уточнення в класифікації дохо­дів1 і видатків Державного бюджету, тому потріб­но постійно слідкувати за цим.

5. За умовами формування

За умовами формування державні доходи можуть бути:

· безповоротні - це власні доходи держави і доходи, які надходять від інших суб'єктів бюд­жетних відносин;

· поворотні - це державні позики, за користу­вання якими треба платити і вони повинні бути повернені у визначені строки.

6. За рівнем централізації

За рівнем централізації державні доходи діляться на:

· централізовані - які концентруються в Дер­жавному бюджеті та інших цільових фондах гро­шових коштів держави;

· децентралізовані ─ які використовуються за місцем їх утворення на державних підприємствах і в бюджетних організаціях (прибуток, амортиза­ційні відрахування).

1 [2] 3 4 5 6 7 8

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com