У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Фінансове забезпечення транспортного підприємства.

Фінансове забезпечення транспортного підприємства.

Розділ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

1.1. Економічна суть фінансового забезпечення транспортного підприємства

Транспорт — одна із найважливіших галузей економіки: пе-ревезення людей і вантажів — життєва потреба суспільства. Транспорт обслуговує всі сфери діяльності: виробництво (переміщення сировини, матеріалів, напівфабрикатів безпосередньо у процесі виробництва), обіг (просування, перевезення готової продукції від виробника до споживача), споживання (перевезення пасажирів у невиробничих цілях тощо).

У дослідженнях, присвячених фінансовому забезпеченню господарської діяльності підприємств, незалежно від того, в якій економічній сфері вони проводилися, прямо чи опосередковано використовуються такі загальнонаукові поняття, як: "фінанси", "фінанси підприємств", "особливості фінансово-господарської діяльності", "фінансові ресурси". Тому теоретичне дослідження проблем формування фінансового забезпечення функціонування підприємств транспортної галузі з метою забезпечення стабільної роботи,на нашу думку, необхідно починати з розкриття саме цих понять.

Основою розвитку всієї системи підприємництва, на думку зарубіжних економістів є фінанси підприємств, а кваліфіковане управління ними визначається як життєво важлива необхідність економічного благополуччя. За визначенням Е.Нікбахта та А.Гроппелі, "Фінанси - це використання різних прийомів і методів для максимізації достатку фірми або загальної вартості капіталу, вкладеного в справу" [69,с.5].

Трактування фінансів як економічної категорії, що відображає сукупність економічних відносин, пов'язаних зі створенням, розподілом і використанням фінансових ресурсів, на думку більшості науковців, є цілком прийнятним на всіх рівнях. Фінанси підприємницьких структур виступають складовою економічних відносин і пов'язані з формуванням, розподілом та використанням грошових доходів і фондів на мікрорівні (на рівні підприємств). На загальнодержавному рівні - встановлені пропорції розподілу валового внутрішнього продукту, що визначаються законами, властивими виробництву матеріальних благ, дають змогу в подальшому державним інституціям і суб'єктам господарювання оперувати в своїй діяльності грошовими потоками і фінансовими ресурсами, отриманими внаслідок такого розподілу. Це означає, що сферою виникнення фінансів є процеси трансформації вартості валового внутрішнього продукту (С + V + т) у фінансові ресурси на рівні держави і суб'єктів господарювання.

Фінанси суб'єктів підприємництва мають важливе значення для формування фінансів держави. Виникають різноманітні прямі та зворотні зв'язки між макрорівнем та численними мікрорівнями фінансів господарських одиниць. Суб'єкти підприємництва сплачують державі та місцевому самоврядуванню податки. Держава, у свою чергу, надає їм прямі та непрямі субсидії, здійснює організаційно-правові заходи у напрямі створення сприятливих умов для розвитку підприємництва. Підприємства створюють робочі місця і тим самим забезпечують зайнятість населення та його доходи, які, у свою чергу, формують базу оподаткування.

Необхідним, на наш погляд, є розкриття специфіки поняття "фінанси підприємств", яке полягає в тому, що за їх допомогою мобілізуються і створюються фінансові ресурси не для подальшого перерозподілу, а для обслуговування руху вартості валового внутрішнього продукту на всіх стадіях відтворювального процесу. Обслуговується процес виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг. Саме за допомогою фінансів підприємств відбувається первинний перерозподіл вартості створеного валового продукту на фонди нагромадження, споживання, відновлення матеріальних ресурсів процесу виробництва. Фінанси підприємств як складова частина фінансової системи функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється національний доход - основне джерело фінансових ресурсів. Тому можна

стверджувати, що фінансове становище усієї країни значною мірою визначається станом фінансів підприємств.

В науковій економічній літературі немає єдиної думки щодо визначення фінансів підприємств, їх сутності та змісту. Передусім слід відзначити наявність так званих „широких" концепцій трактування цієї економічної категорії. Такими, зокрема, є наступні (рис. 1.1).

Категорія

Визначення

Характеристика

Фінанси підприємств

Це система грошових відносин із приводу руху грошових фондів

позиція більшості вітчизняних дослідників яка свідчить про звуження сфери дослідження - поза увагою залишається безфондова форма руху фінансових ресурсів

Фінанси підприємств

Це застосування різноманітних прийомів та методів для досягнення максимального достатку фірми, або загальної вартості капіталу, вкладеного у справу

наведене визначення стосується не стільки фінансів підприємств, скільки управління їхніми фінансами, тобто фінансового менеджменту

Фінанси підприємств

Є формою фінансування та кредитування підприємницької діяльності

дуже звужене розуміння, яке зовсім не розкриває економічної природи фінансів підприємств

Фінанси підприємств

Це планомірний рух фінансових фондів, що виражають відносини з приводу необхідного, обов'язкового (індиспенсабельного) вилучення вартості та їхнього використання в інтересах суспільства на рівні господарюючого суб'єкта

зазначений підхід перетворює фінанси підприємств з економічної категорії на явище, що організується державою та відноситься до сфери політики

Фінанси підприємств

Це економічна сукупність часу та невизначеності, пов'язаної з прийняттям конкретних рішень, аналіз впливу яких на вартість майбутніх доходів та видатків дозволяє підприємцям здійсниш раціональний економічний вибір із альтернативних варіантів дій

цей підхід відображає філософію фінансового менеджменту

Рис. 1.1. Групи теоретичних підходів щодо визначення та трактування

сутності фінансів підприємств

Водночас, деякі з вітчизняних економістів вважають, що фінанси підприємств - це грошові відносини, які пов'язані з формуванням і використанням грошових ресурсів та доходів.

Деякі з сучасних вітчизняних вчених, серед яких М.Коробов, А Шеремет та інші, вважають, що фінанси підприємств - це самостійна сфера фінансової

системи держави, що охоплює широке коло грошових відносин, пов'язаних з формуванням і використанням капіталу, доходів, грошових фондів в процесі їх кругообігу і які виражені у вигляді різних грошових потоків [102, с.15]. Василик О.Д. зазначав, що " .фінанси підприємницьких структур - це різноманітні фонди фінансових ресурсів, які створюються і використовуються на цілі здійснення виробництва і реалізації продукції, робіт і послуг в різних галузях економіки"[28, с.322]

Під поняттям фінансове забезпечення розуміють заходи спрямовані на покриття потреби підприємства в капіталі з усіх можливих джерел, їх мобілізацію і використання.

Фінансове забезпечення транспортного підприємництва досягається за допомогою мобілізації фінансових ресурсів. Формами фінансового забезпечення є самофінансування, кредитування і державне фінансування. Як економічна категорія, фінансові ресурси є матеріальним втіленням фінансів. Функції фінансів транспортних підприємств здійснюються на тих же принципах, що й у підприємницьких структурах взагалі. Проте сам процес створення фінансових ресурсів має відмінні риси через те, що суб'єктами підприємництва виступають громадяни-підприємці та підприємства. Масштаби, мета, форми і види виробничо-фінансової діяльності підприємства виявляють суттєвий вплив на вибір джерел фінансування і їх структуру. У сучасній науковій літературі з питань фінансів немає єдиного підходу щодо визначення поняття "фінансові ресурси підприємницьких структур".

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com