У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Економіка підприємства. Звіт

Економіка підприємства. Звіт

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

імені Альфреда Нобеля

КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ЗВІТ

ПРО ПЕРЕДДИПЛОМНУ ПРАКТИКУ

студента V курсу

напряму підготовки 8.050104 «Фінанси»

групи Ф – 06м – ЗС

Патрелюка Дмитра Андрійовича

Місце практики: ДП «Екоантилід» (дочірнє підприємство ТОВ «ЛАД-2011»)

Термін проходження практики: 28.03.2011 – 24.04.2011

Керівник практики:

від підприємства – бухгалтер Саєнко О.В. (наказ №45о/с від 29.03.2011р.)

від кафедри – старший викладач Півень А.І.

Дніпропетровськ

2011р.

ЗМІСТ

1. Організаційно-економічна характеристика бази практики …………… … 3

2. Комплексний аналіз фінансового стану ДП «Екоантилід» …………….… 8

2.1. Аналіз балансу ………………… ………………………………… … 8

2.2. Аналіз звітів про фінансові результати ……………………………… 16

3. Інтегральна оцінка фінансового стану …………………………………… . 23

1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗИ ПРАКТИКИ

Державне підприємство «Екоантилід» було створено 19 липня 1995 року. Код за ЄДРПОУ 23389489. Номер свідоцтва про державну реєстрацію ДП – 23389489.

Юридична адреса підприємства:

51909, Дніпропетровська обл.,

М. Дніпродзержинськ, вул. С.Х.Горобця, 1,

тел./факс: 8 (05692) 7-12-87

тел.: 8 (05692) 7-88-64, 7-21-36

р/р № 26007900697427 у відділенні № 1 м. Дніпродзержинська філії ЗАТ "Перший Український Міжнародний БАНК" (ПУМБ) у м. Дніпропетровську.

МФО 307037, ОКПО 13441912

WWW-адреса: eal.dp.ua

Основні види діяльності – виробництво та оптова торгівля хімічними речовинами.

Рис 2.1. Організаційна структура ДП «Екоантилід»

Найвищим керівним органом даного суб’єкта господарювання є генеральний директор державного підприємства. Генеральний директор призначає фінансового та виконавчого директора, в обов’язки яких входить поточне управління фінансовим та виробничим сектором підприємства.

Проаналізувавши порівняльні аналітичні баланси ДП «Екоантилід» за три останні роки, можна виявити як позитивне, так і негативне у фінансовому стані підприємства:

· за аналізований період майно підприємства збільшилось на 474,93 тис. грн. або 17,22%, проте слід відмітити, що дане збільшення відбулося у 2009-2010 фінансовому році, а за період 2009-2010 рр. спостерігалося зменшення майна підприємства на 108,00 тис. грн. або на 3,92%;

· збільшення майна відбулося за рахунок збільшення необоротних активів на 93,10 тис. грн. або на 58,89%, оборотних активів на 381,84 тис. грн або на 14,69% та збільшення запасів на 627,21 тис. грн. або на 56,21%;

· збільшення запасів на 56,21% в даному випадку можна розглядати як позитивну тенденцію, так як наряду з ними на 122,00% збільшилась виручка підприємства, що свідчить про значне збільшення реалізації продукції підприємства;

· за аналізований період відбулося збільшення власного капіталу підприємства на 33,76 тис. грн. або 17,46% та статутного капіталу на 32,49 тис. грн. або на 17,32%;

· на 189,94 тис. грн. або 7,41% зменшилась кредиторська заборгованість підприємства.

Негативне:

· дебіторська заборгованість збільшилась на 245,08 тис. грн. або на 35,42%, а також враховуючи, що питома вага дебіторської заборгованості у оборотних активах складала у 2010 році 31,40% (при нормативному значенні 10-20%), то це є вкрай негативним показником який свідчить про не виважену політику підприємства стосовно власних дебіторів;

· за період з 2008 по 2010 рік кошти підприємства зменшились на 498,03 тис. грн. або 67,38%, що негативно позначилось на показниках ліквідності підприємства (зокрема на коефіцієнті абсолютної ліквідності який у 2010 році склав 0,08 пунктів при нормативному значенні 0,20 – 0,35 пунктів).

Розглянемо детальніше середовище, в якому діє аналізоване підприємство. Середовище будь-якої організації прийнято розглядати, як складову з трьох сфер: загальної (чи макрооточення), робочої (чи безпосереднього оточення) і внутрішнє середовище. Макрооточення створює загальні умови існування організації в зовнішнім середовищі. У цій частині аналізу розглядаються політико-правові, техніко-економічні, соціокультурні, екологічні і подібні фактори. Вивчення робочого середовища припускає аналіз тих складових зовнішнього оточення, з якими організація знаходиться в безпосередній взаємодії, це: покупці, постачальники, конкуренти, кредитори, акціонери. Аналіз внутрішнього середовища спрямований на визначення потенціалу організації і, як правило, проводиться по наступним основних напрямках: маркетинг, виробництво, фінанси, персонал, структура управління.

Існує кілька методів оцінки умов діяльності підприємства. Одними з найбільш розповсюджених і визнаних методів є Свот-аналіз (від SWOT - по початкових буквах англійських слів: сила (strength), слабість (weakness), можливості (opportunіtіes), погрози (threats)), і Степ-аналізи (від STEP - по початкових буквах англійських слів: соціальні (socіal), технічні (technіcal), економічні (economіc), політичні (polіtіcal) фактори). Розглянемо методику проведення аналізу зовнішнього середовища на основі Свот-аналізу, як більш відомого.

Свот-аналіз, як інструмент оцінки середовища функціонування підприємства, складається з двох частин. Його перша частина спрямована на вивчення зовнішніх можливостей (позитивні моменти) і погроз (негативні моменти), що можуть виникнути для підприємства в сьогоденні і майбутньому. Тут виявляються стратегічні альтернативи. Друга частина пов'язана з дослідженням сильних і слабких сторін підприємства. Тут оцінюється потенціал підприємства. Іншими словами, Свот-аналіз дозволяє провести комплексне вивчення зовнішнього і внутрішнього стану господарюючого суб'єкта. Складемо матрицю СВОТ – аналізу для ДП «Екоантилід» (див. табл. 2.1).

Таблиця 2.1

СВОТ – аналіз ДП «Екоантилід»

Сильні сторони

Слабкі сторони

1

2

Наявність кваліфікованого персоналу, що має досвід роботи в даній області

Наявність старого, зношеного устаткування на підприємстві

Накопичений багаторічний досвід роботи на ринку виробництва антильодових сумішей

Можливі неузгодженість по термінах при одночасній реалізації проекту і покупці нового цеху

Гарні ділові зв'язки зі споживачами продукції і постачальниками матеріалів і комплектуючих

Відсутність джерел фінансування

Низька трудомісткість виробництва

Труднощі в організації збуту великого обсягу продукції

Завойована частка регіонального ринку виробництва антильодових сумішей (83%)

Існуюча низька ефективність процесу відвантаження споживачам продукції

Зручне місце розташування підприємства

Нечітко оформлені умови договору

Близькість до транспортних магістралей

Затягування термінів партнерами при постачаннях устаткування

Забезпеченість виробництва всіма необхідними комунікаціями

 

Продовження табл. 2.1.

1

2

 

Наявність виробничих потужностей, що дозволяють підтримати нове виробництво за рахунок існуючого устаткування

   

Висока якість продукції, що відповідає європейському рівню

   

Активна маркетингова політика

   

Наявність лідера проекту й управлінської команди

   

Висока маржинальна рентабельність виробництва продукції на новому технологічному обладнанні

   

Зовнішні сприятливі можливості

Зовнішні погрози підприємству

 

Попит на продукцію в Україні, країнах СНД і у світі досить високий і має стійку тенденцію до збільшення

Зниження грошової складової в розрахунках зі споживачами продукції

 

Позитивна тенденція зростання виробництва хімічної галузі в Україні

Зниження загальної платоспроможності підприємств

 

Сформований імідж підприємства у споживачів продукції

Затримка росту інвестиційної активності

 

Підтримка з боку міських органів влади дій підприємства по збільшенню обсягів виробництва продукції

Нестабільна політична ситуація

Становлення ринкових відносин в Україні

Нестабільність господарського, банківського й іншого законодавств в Україні

Бажання закордонних постачальників устаткування сприяти залученню інвестицій для модернізації заводу

Зміна податкового законодавства і знецінення гривні

Бажання закордонних фірм поставляти устаткування на український ринок

 

Зниження кредитної процентної ставки

Бажання закордонних фірм поставляти аналогічні товари на український ринок

[1] 2 3 4 5 6 7 8

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com