У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

ІДЕЇ КОСМІЗМУ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

ІДЕЇ КОСМІЗМУ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

ДЕЇ КОСМІЗМУ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Гуманітарний інститут НАУ

На основі аналізу творів основоположників вчення про ноосферу та російських філософів-космістів розглядається вплив філософії космізму на формування глобального суспільства сучасності.

Вступ

Кінець ХХ – початок ХХІ ст. змусив задуматися над тими радикальними змінами, які відбуваються в сучасному світі. На рубежі тисячоліть людство вступає в нову якість, яка істотно змінює обличчя сучасного світу. Людство переживає період інтенсивного усвідомлення своєї цілісності, формування загальносвітових економічних, політичних і культурних систем, які виходять за межі окремих держав. Але сам факт становлення єдиного взаємозалежного світу є невідворотним, і людство мусить враховувати той факт, що ми всі є жителями однієї планети Земля, і, хоч як би ми не відрізнялися між собою зовнішнім виглядом, мовою, релігією, культурою, вижити на планеті ми зможемо в наш атомний вік тільки знайшовши порозуміння між собою. А це неможливо без зближення всіх народів планети. Замкненість народів ніколи не приводила до позитивних наслідків.

Чому ж власне події кінця ХХ ст. знаменують початок нового етапу процесу, який отримав назву “глобалізація”? Саме в кінці ХХ ст. взаємозалежність людей, держав і цивілізацій набула глобального характеру. Про це свідчить формування планетарного інформаційного простору, світового ринку капіталів, товарів та робочої сили. Глобального характеру набув вплив на природне середовище. Глобальними стали проблеми міжетнічного та міжконфесійного конфліктів. Глобальними стали проблеми безпеки. При цьому мають місце не тільки кількісні зміни вказаних процесів і проблем, але й глибокі якісні зрушення, пов’язані з невідворотним характером дії глобалізації на соціум та екосистему в планетарному масштабі. Традиційна парадигма розвитку з її пріоритетами особистої користі, суперництва і боротьби привела до цивілізаційної кризи. Глобалізація ставить питання по нову парадигму цивілізаційного розвитку, ідею якої розвивав ще В.І.Вернадський. Пріоритетами цієї парадигми мають стати інтереси не особисті, а суспільні, не суперництво, а співробітництво, не боротьба, а взаємодопомога. Реалізація концепції “ноосфери” – зміна відносин між людиною та природою неможлива без зміни взаємин між людьми.

Аналіз досліджень і публікацій

Розглядаючи ідеї космізму в контексті процесу глобалізації ми аналізуємо вчення про ноосферу П Тейяра де Шардена та В.І.Вернадського та космічну філософію К.Е.Ціолковського, який дає філософське обґрунтування єдності людства і вказує на залежність долі людства і всього живого від долі Всесвіту. Ціолковський вказує на глибоку залежність соціальних і біологічний процесів на Землі від космічних факторів. Саме філософія К.Е.Ціолковського послужила світоглядним обґрунтуванням проектів завоювання космічного простору.

Серед сучасних публікацій у галузі філософії космізму виділяємо дослідження, які стосуються ціннісної орієнтації космічної діяльності. Вони проведені В.С.Стьопіним, В.В.Казютинським, Л.В.Фесенковою. Вплив філософії космізму на усвідомлення єдності людства досліджують також В.В.Надурак, В.І.Самохвалова, С.Г.Семенова.

Постановка завдання

Проблема космічної діяльності людини оцінюється філософією космізму як ключ до вирішення глобальних проблем, які поставили людство на межу виживання. Антикосмісти, навпаки, розглядають космізм як філософське виправдання всіх негативних рис науково-технічного прогресу, як загрозу всьому нашому існуванню. Але такі погляди проектують на космос сучасні земні проблеми, пов’язані з різними світоглядними оцінками впровадження в життя сучасних досягнень науки і техніки. Дане дослідження ставить за мету прослідкувати вплив космізму на ціннісну орієнтацію сучасного суспільства, яке вступило на етап глобалізації.

Проблема єдності світу у філософії космізму

На сучасному етапі суспільного розвитку глобалізація займає провідне місце серед цивілізаційних процесів. Глобалізація стосується всієї земної кулі, означаючи її уніфікацію, яка почалася Великими географічними відкриттями і для якої на сучасному етапі характерне сприйняття Землі з висоти космічного простору.

Процес глобалізації тільки розгортається, його об’єктивні та суб’єктивні фактори ще не зовсім зрозумілі. Але глобалізація стала викликом новітній історії, причому для всіх її учасників. Це вимагає максимальної концентрації інтелектуальних та матеріальних можливостей суспільства для пошуків адекватної відповіді цьому виклику. Світове співтовариство поставлене перед проблемою свого майбутнього. Як зазначають В.С.Стьопін та В.І.Толстих, “Критика цивілізації, основ, на яких вона знаходиться, ведеться давно. Звичним стало шукати причини її недосконалості та вад у соціальному устрої, у дисгармонії відносин між цивілізацією та культурою, економікою та політикою. Між тим причина знаходиться глибше – у самій парадигмі цивілізаційного устрою світу. Проблема долі, майбутнього світової цивілізації має метафізичний пласт, який не можна ігнорувати, обійти увагою, якщо ми хочемо добратися до корінних причин сучасної цивілізаційної кризи” [1, с.12].

Першими, хто заклав фундаментальні основи аналізу глобальних процесів, були знаменитий український геохімік і філософ, перший президент Всеукраїнської академії наук академік В.І.Вернадський, французький математик і філософ Е.Ле Руа і французький палеонтолог і філософ П.Тейяр де Шарден.

1925 р. В.І.Вернадський опублікував свою працю “Автотрофність людства”, а 1926 р. – “Біосфера”. У цих працях вперше була визначена планетарна роль живої речовини як організаційної й енергетичної сили біосфери. У 1922 – 1926 рр. Вернадський під час свого зарубіжного відрядження читав в Коледж де Франс лекції з біогеохімії і розвитку біосфери, а в 1927 р. слухач цих лекцій французький математик Едуард Ле Руа опублікував про них статтю, у якій і застосував уперше термін “ноосфера” для визначення нової стадії геологічної історії біосфери. Так само, під впливом Е.Ле Руа та П.Тейяр де Шардена, через 9 років В.І.Вернадський розпочав розробку свого вчення про ноосферу, основні положення якого були опубліковані 1944 р. у статті “Декілька слів про ноосферу” й аж у 1977 р. – у знаменитій праці “Роздуми натураліста. Наукова думка як планетарне явище”.

В.І.Вернадський порушує питання про глобальну єдність людства на розумній, максимально гуманізованій екологізованій основі – становленні сфери розуму (ноосфери) як якісно нового стану людської цивілізації. “Історичний процес на наших очах змінюється. Вперше в історії людства інтереси народних мас – всіх і кожного – і вільної думки особистості визначають життя людства, є мірилом його уявлень про справедливість. Людство, взяте в цілому, стає потужною геологічною силою. І перед ним, його думкою і трудом, постає питання про перебудову біосфери в інтересах вільно думаючого людства як єдиного цілого. Цей новий стан біосфери, до якого ми, не помічаючи цього, наближаємося, і є “ноосфера” [2, с.240-241].

Основною силою, яка створює ноосферу, є ріст наукового знання. У центрі системи ноосферного світогляду, який має забезпечити соціально ефективне освоєння світу, знаходиться вже не просто людина з абстрактною гуманістичною системою цінностей, навіть не національно-територіальна держава, а людство з конкретною системою матеріальних і духовних потреб і інтересів виживання сьогоднішнього і прийдешніх поколінь. Отже, саме В.І.Вернадського маємо підставу вважати тим ученим, який заклав теоретичні основи пізнання глобальної перетворювальної сили на поверхні Землі живої речовини. “Ми переживаємо в наш час виключне проявлення живої речовини в біосфері, генетично пов’язане з виявленням сотні тисяч років тому Homo sapiens, створення цим шляхом нової геологічної сили, наукової думки, яка різко збільшує вплив живої речовини в еволюції біосфери. Охоплена повністю живою речовиною, біосфера збільшує, мабуть, в безмежних розмірах її геологічну силу і, перероблена науковою думкою Homo sapiens, переходить у новий свій стан – ноосферу” [2, с.25]. Завдяки цьому людство усвідомлює свою єдність. “Людина вперше реально зрозуміла, що вона мешканець планети і може – повинна – думати та діяти в новому аспекті, не тільки в аспекті окремої особистості, родини чи роду, держав чи їх союзів, але й у планетарному аспекті” [2, с. 28].

[1] 2 3

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com