У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви

Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Постановка проблеми. В процесі розробки, реалізації та коригування маркетингової стратегії підприємства використовують значні обсяги інформації, ефективне використання якої можливе тільки в умовах створення системи маркетингової інформації. Крім того, інноваційна діяльність безпосередньо пов’язана зі значними обсягами науково-технічної, економічної та маркетингової інформації.

В таких умовах особливого значення набувають проблеми підготовки кваліфікованих фахівців в області маркетингової діяльності, здатних працювати в умовах розвитку інформатизації – насичення виробництва і невиробничої сфери всезростаючими потоками інформації і керування ними. У бізнесі і маркетингу як ні в якій іншій сфері визначальними є проблеми, пов'язані зі збором, збереженням, пошуком, переробкою, перетворенням, поширенням і використанням інформації.

Маркетинг – один з секторів використання інформаційних технологій, що найбільш інтенсивно розвиваються, оскільки автоматизація інформаційних процесів у цій області в умовах інтенсивного розвитку ринкових відносин є стратегічним чинником конкуренції.

Лише сучасні інформаційні технології дозволяють практично миттєво підключатися до будь-яких електронних масивів, одержувати всю необхідну інформацію і використовувати її для аналізу, прогнозування, прийняття управлінських рішень у сфері бізнесу, комерції, маркетингу.

Аналіз останніх досліджень. Сучасний стан справ у сфері інформаційних технологій на підприємствах України відзначається невизначеністю й має широкий спектр проблем [1; 2; 3]. Як зазначає О.А. Виноградов [4], пов’язано це з безупинним збільшенням обсягу технологічних пропозицій, що вимагають високих інвестицій і посилення залежності від зовнішніх послуг. При реалізації процесів управління і господарської діяльності функція інформаційних технологій перестала бути допоміжною, перетворившись на найважливішу складову частину продукту або виробничих потужностей [2; 5].

Невирішені частини проблеми. На сьогоднішній день у нашій країні недостатньо теоретичних робіт у сфері інформатизації підприємницької діяльності, а практично реалізованих систем автоматизації маркетингу ще менше. Це є наслідком нашого відставання від світового рівня в розвитку техніки, інструментального і програмного забезпечення, тим більше в сфері ринкової інформаційної інфраструктури. Тому виникає необхідність у систематизації знань, що стосується даної науково-практичної області, а також у розвитку методичного аспекту процесу створення і практики використання нових інформаційних технологій у маркетинговій діяльності.

Метою статті є викладення результатів досліджень особливостей формування інформаційних систем маркетингу (ІСМ). Розглядаються питання інформаційного забезпечення ІСМ.

Виклад основного матеріалу. Інформаційна система маркетингу – це сукупність інформаційних, технічних, програмних і технологічних засобів, засобів телекомунікацій, баз і банків даних, методів і процедур, інженерно-технічного персоналу, що реалізують функцію збору, передачі, обробки, аналізу, прогнозування і накопичення інформації для підготовки і прийняття ефективних управлінських рішень у маркетингу [6].

Сучасна концепція використання обчислювальної техніки й інформаційних технологій передбачає створення інформаційних систем у конкретних предметних сферах діяльності: інформаційні системи менеджменту, статистики, міжнародного бізнесу, фондового ринку і т.п. З урахуванням термінології, прийнятої в комп'ютерних інформаційних системах керування економічними об'єктами використовується назва “інформаційні системи маркетингу” – (ІСМ).

Концепція розробки нових видів продукції на основі маркетингу припускає дотримання трьох принципів [7; 8]: – потреби нового продукту у споживачів; – координація діяльності для задоволення потреб споживачів; – аналіз прибутковості (аналіз результатів інноваційної діяльності).

Головна мета функціонування ІСМ – підвищення якості маркетингу, забезпечення фахівців необхідною інформацією для прийняття маркетингових рішень. Результат функціонування ІСМ – доведення до кожного користувача (керівника, фахівця) інформації, що по змісту, часу представлення і методам відображення дає можливість ефективно виконувати функції і процедури керування. Це зумовлює визначені вимоги до формування баз даних, встановлення актуальності і цінності інформації, формам передачі, методам аґрегування з мінімальними витратами на технологію перетворення даних.

В ІСМ вирішується комплекс взаємозалежних задач, реалізація яких на основі використання сучасних методів керування, застосування економіко-математичних методів і моделей, комплексу технічних засобів і інформаційних технологій забезпечує автоматизацію виконання функцій і процедур маркетингу.

Відомо, що в ІСМ циркулюють значні обсяги різнобічної інформації, але ціль функціонування ІСМ – представлення користувачу тільки необхідної інформації – мінімальної, але достатньої для прийняття рішення. В ІСМ забезпечується обробка і фільтрація інформації, вибір необхідних показників і варіантів розрахунків; при використанні систем підтримки прийняття рішень можна отримати й обґрунтування альтернативного варіанту. Одночасно можна користатися базою даних для деталізації окремих розрахунків, для зміни вхідних даних чи методів вирішення задач.

Для системи характерні наступні основні властивості: – складність; – подільність; – цілісність; – різноманіття елементів і розходження їх природи; – структурованість.

Складність системи залежить від безлічі елементів, що в неї входять, їх структурної взаємодії, а також від складності внутрішніх і зовнішніх зв'язків і динамічності. Служба маркетингу підприємства або організації являє приклад такого елемента, що реалізує складні внутрішні і зовнішні зв'язки. Діяльність цієї служби забезпечує вивчення ринку, виявлення умов здійснення угод по купівлі-продажу товарів і послуг, знаходить найкращі способи досягнення мети організації і задоволення попиту споживачів.

Подільність системи означає, що вона складається з ряду підсистем, виділених по визначеній ознаці, що відповідає конкретним цілям і задачам. Ця властивість особлива важлива при аналізі: особливостей роботи економічних об'єктів, організації їх управлінської діяльності; формування і руху документопотоков; функціонування центрів переробки інформації і т.п.

Цілісність системи означає, що функціонування безлічі клієнтів підлегло єдиній меті, чим досягається обумовлена в процесі моделювання результативність діяльності конкретного економічного об'єкта.

Різноманіття елементів системи і розходження їх природи пов'язані з функціональною специфічністю й автономністю елементів. Наприклад, у матеріальній системі об'єкта можуть бути виділені такі елементи як сировина, основні і допоміжні матеріали, паливо, напівфабрикати, готова продукція, трудові і грошові ресурси. Для системи маркетингу елементами є товари, послуги, ціни, трудові і матеріальні ресурси і т.п.

Структурованість системи визначає наявність установлених зв'язків і відносин між елементами всередині системи, розподіл елементів по горизонталі і рівням ієрархії. Це не тільки зумовлює сформовану організацію виробничо-господарської діяльності, але і створює умови для формування руху матеріальних, грошових і інформаційних потоків.

За концепцією Ф. Котлера [8] ІСМ складається з чотирьох підсистем (рис. 1):

Рисунок 1 – Структура інформаційної системи маркетингу за концепцією Ф. Котлера

Підсистема внутрішньої звітності відображає показники поточного обсягу продажів товарів, суми витрат, матеріальні запаси, рух готівки, дебіторську заборгованість. Ця підсистема цілком підтримується комп’ютерами і комп’ютерними мережами, що забезпечує оперативність і точність інформаційних даних.

Підсистема збирання поточної зовнішньої маркетингової інформації забезпечує менеджерів і вище керівництво інформацією про зовнішнє середовище (дії конкурентів, зміни кон’юнктури на ринках тощо).

[1] 2 3

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини
Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com