У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Акредитація у Системі УкрСЕПРО

Сторінка 5

Керівництво лабораторії повинно періодично проводити внутрішні перевірки системи якості з метою забезпечення ефективності її функціонування. Такі перевірки повинні реєструватися з докладним записом щодо коригувальних дій.

Вироби та продукція, що випробовуються

Позначення зразків виробів та продукції, що призначені для випробувань, повинно здійснюватись шляхом документального оформлення або маркування.

Зразки виробів та продукції повинні бути ідентифіковані на відповідність технічній документації і супроводжуватись відповідним актом відбору, що підписаний уповноваженою особою органу з сертифікації конкретної продукції,

У разі наявності вимог до особливих умов зберігання зразків повинні бути встановлені порядок та процедури контролю умов зберігання, які повинні документуватись в установленому порядку.

В лабораторії повинні бути встановлені правила, що визначають порядок приймання, зберігання, повернення замовнику зразків виробів та продукції, що випробовуються.

Реєстрація результатів випробувань та зберігання документів

Випробувальна лабораторія повинна мати систему реєстрації даних про випробування, яка забезпечує:

— реєстрацію результатів первісних вимірювань та можливість їх простежити;

— реєстрацію розрахунків та інших даних;

— зазначення осіб, що отримали зразок, готували його до випробувань та проводили випробування та вимірювання;

— зберігання документації на методи випробувань, звітів про перевірки та технічне обслуговування обладнання, а також документів, що містять зареєстровану інформацію про випробування (у тому числі протоколи та звіти про випробування), із зазначенням терміну їх зберігання.

Результати випробувань оформляються згідно з вимогами Настанови

ISO/ІЕС 25, стандарту ЕN 45001.

Робота, що виконується випробувальною лабораторією, відображається у протоколі випробувань, який показує точно, чітко і недвозначно результати випробувань та іншу інформацію, що стосується проведених випробувань.

Кожен протокол випробувань має містити такі відомості:

— назву і адресу випробувальної лабораторії, місце проведення випробувань, якщо воно має іншу адресу, номер і дату атестата акредитації;

— позначення протоколу (наприклад, порядковий номер) і нумерацію кожної сторінки протоколу, а також загальну кількість сторінок;

— назву і адресу замовника;

— характеристику і позначення зразка, що випробувався;

— дату одержання зразка для випробувань і дату (дати) проведення випробувань;

— заяву із зазначенням того, що протокол випробувань стосується тільки зразків, підданих випробуванням;

— опис процедури відбору зразків або копію акта відбору зразків (у додатку), якщо це необхідно;

— дані, що стосуються використання стандартизованих і нестандартизованих методів випробувань або процедур;

— вимоги нормативних документів до показників (характеристик) продукції, що визначались під час проведення випробувань;

— фактичні значення показників (дані вимірів, спостережень, результати обчислень) та будь-які виявлені відмови (несправності);

— допустиму похибку вимірювання, показники точності випробування;

— підпис і посаду особи (осіб), відповідальної (відповідальних) за підготовку протоколу випробувань, і дату складання протоколу;

— запис, що виключає можливість повного або часткового передрукування протоколу без дозволу випробувальної лабораторії.

Виправлення або доповнення до протоколу після його випуску оформлюються лише у вигляді окремого документа. Цей документ повинен мати назву “Доповнення до протоколу випробувань” і відповідати усім вищенаведеним вимогам.

Результати випробувань мають подаватися акуратно, чітко, повністю та недвозначно відповідно до вимог документації на методи випробувань. Кількісні результати мають подаватися із зазначенням показників точності і (або) достовірності.

Термін зберігання документів з результатами випробувань на безпеку не обмежується. Обсяг та зміст зареєстрованої інформації про випробування, що призначена для зберігання, повинні забезпечувати можливість зіставлення результатів випробувань під час їх проведення іншим разом.

Повинні забезпечуватися умови зберігання всієї документації протягом встановленого терміну та, в разі необхідності, її конфіденційність.

Повинна бути забезпечена юридична правомірність документального оформлення на усіх стадіях реєстрації та видачі результатів випробувань (виключення виправлень, забезпечення ідентифікації підписів, печаток, дат та ін.).

Права та обов’язки акредитованої випробувальної лабораторії

Акредитована випробувальна лабораторія має право:

— зазначати в рекламних матеріалах, у різних документах (у тому числі в тих, що містять результати випробувань), що вона акредитована в Системі;

— разом з органом з сертифікації визначати конкретні терміни проведення випробувань продукції, що сертифікується;

— установлювати форму протоколу випробувань;

— укладати з іншими лабораторіями субпідрядні договори на проведення конкретних випробувань (в галузі акредитації) за умови, що ці лабораторії акредитовані в Системі на проведення цих самих випробувань.

Акредитована лабораторія відповідно до статусу акредитації зобов’язана:

— підтримувати відповідність до вимог акредитації, що встановлені цим документом;

— забезпечувати достовірність, об’єктивність та точність результатів вимірювань та випробувань, яка вимагається;

— приймати на випробування з метою сертифікації тільки ті зразки, що ідентифіковані на відповідність технічній документації на них;

— заявляти про акредитацію тільки з тих випробувань, що входять до галузі акредитації;

— вести облік усіх претензій за результатами випробувань, які заявляються;

— інформувати органи, що доручили лабораторії проведення випробувань продукції, про результати випробувань;

— не використовувати права акредитованої лабораторії після закінчення терміну дії атестата акредитації;

— своєчасно сплачувати витрати, що пов’язані з проведенням інспекційного контролю.

Акредитована лабораторія щодо Держстандарту України (органу з акредитації) зобов’язана:

— забезпечити доступ у відповідні приміщення для перевірки відовідності лабораторії вимогам акредитації та (або) спостереження за виконанням робіт з випробувань, надавати можливість ознайомлення з результатами внутрішніх перевірок системи забезпечення якості випробувань або перевірок на якість проведення випробувань;

— брати участь у проведенні робіт з зарубіжного та (або) міжнародного визнання акредитованих лабораторій та (або) Системи взагалі;

— проводити випробування для перевірки технічної компетентності під час інспекційного контролю;

— надавати в разі необхідності та за погодженням із замовником зразки продукції, що випробовується, для проведення їх порівняльних випробувань в інших лабораторіях;

— брати участь в разі необхідності в порівняльних випробуваннях;

— погоджувати з Держстандартом України (органом з акредитації) зміни в статусі, а також сповіщати його про зміни в структурі, технічній оснащеності, в

— стандартах та інших нормативних документах, що можуть вплинути на точність, об’єктивність та достовірність результатів випробувань або на галузь діяльності лабораторії, що визначена під час акредитації;

— надавати звіти про власну діяльність.

Акредитована лабораторія щодо замовника зобов’язана:

— надавати замовнику можливість спостереження за випробуваннями, що проводяться для нього;

— додержуватися встановлених та (або) погоджених термінів проведення випробувань;

— сповіщати замовника щодо наміру доручити проведення частини випробувань іншій акредитованій лабораторії та проводити їх тільки за його згоди;

— забезпечувати конфіденційність інформації щодо результатів випробувань продукції.

Випробувальна лабораторія повинна реєструвати та зберігати інформацію щодо компетентності інших лабораторій, які проводили для неї роботи за субпідрядом, а також вести реєстрацію усіх цих робіт.

1 2 3 4 [5] 6 7

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com