У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Акредитація у Системі УкрСЕПРО

Сторінка 4

На незалежність може претендувати випробувальна лабораторія, яка є юри­дичною особою, тобто самостійним підприємством (організацією) і має у своїй влас­ності приміщення, випробувальне обладнання і засоби вимірювальної техніки чи має довгостроковий договір оренди приміщень, випробувального обладнання та засо­бів вимірювальної техніки. У разі наявності засновників останні не можуть бути роз­роб­никами, виробниками, постачальниками, споживачами продукції в галузі акре­дитації лабораторії.

Якщо випробувальна лабораторія сама не є юридичною особою, а входить до скла­ду підприємства (організації), що є юридичною особою, то вона має бути струк­турним підрозділом цього підприємства (організації). Зазначене підприємство (орга­нізація) не може бути розробником, виробником, постачальником, споживачем продук­ції в галузі акредитації лабораторії. При цьому має бути оформлений відповідний до­ку­мент (наказ, положення та ін.), який передбачає повну юридичну та фінансову від­повідальність підприємства (організації) за діяльність лабораторії з чітким розме­жуванням відповідальності між керівництвом лабораторії та адміністрацією під­приємства (організації) за об’єктивність результатів випробувань, невтручання адмі­ністрації підприємства (організації) в поточну діяльність лабораторії під час прове­дення нею сертифікаційних випробувань та інших робіт з сертифікації, а також надан­ня печатки підприємства (організації) для засвідчення підпису керівника лабораторії на документах з результатами випробувань.

Призначення та звільнення керівника лабораторії, що акредитована на тех­нічну компетентність та незалежність, повинні проводитися за згоди Національного ор­гану з сертифікації.

Технічна компетентність

Випробувальна лабораторія повинна забезпечувати технічну компетентність під час проведення випробувань у галузі акредитації, що визнана, і повинна мати ке­рівника, який несе відповідальність за діяльність лабораторії та результати її роботи.

Кожний співробітник лабораторії повинен бути компетентним щодо закріпленої сфери діяльності, а також знати свої права та обов’язки.

Організаційна структура повинна виключати можливість учинення тиску на спів­робітників лабораторії, що спроможний вплинути на їх вис­новки чи результати ро­бо­ти з випробувань продукції.

У лабораторії повинна бути система перевірки компетентними особами ходу та результатів випробувань, а також кваліфікації персоналу ла­бораторії.

Персонал лабораторії

Персонал лабораторії, що акредитована, повинен мати професійну підготовку, кваліфікацію та досвід щодо проведення випробувань у галузі акредитації, що ви­знана. Кожний фахівець повинен мати посадову інструкцію, яка установлює функції, обов’­язки, права та відповідальність, вимоги до освіти, технічних знань та досвіду ро­боти. Співробітники, що безпосередньо беруть участь у проведенні випробувань, по­винні бути атестовані на право проведення конкретних випробувань відповідно до по­рядку атестації, який встановлено.

Лабораторія повинна мати документально підтверджені відомості та доку­менти з питань підвищення кваліфікації персоналу.

Приміщення та навколишнє середовище

Навколишнє середовище, в умовах якого проводяться випробування, повинно від­повідати вимогам нормативної документації на методи випробувань та забез­печувати необхідну точність вимірювань під час проведення випробувань.

Приміщення, в яких проводяться випробування, повинні відповідати вимогам ме­тодик випробувань, що застосовуються, щодо виробничої площі, стану та умов, які в них забезпечуються (температура, вологість, чистота повітря, освітлення, звуко- та вібро­ізоляція, захист від випромінення електричного, магнітного та інших фізичних по­лів, параметри усіх мереж живлення), а також санітарним нормам та правилам, вимо­гам безпеки праці та охорони навколишнього природного середовища.

Доступ до місця проведення випробувань, а також умови допущення в при­міщення осіб, що не віднесені до персоналу певної лабораторії, повинні контро­люватися.

Випробувальне обладнання та засоби вимірювальної техніки

Випробувальна лабораторія повинна мати обладнання, яке необхідне для про­ведення випробувань, та засоби вимірювальної техніки для усіх параметрів, що ви­значені галуззю акредитації. Випробувальне обладнання та засоби вимірювальної тех­ніки повинні відповідати вимогам нормативних документів на методи випробувань, від­повідно до яких акредитується лабораторія.

Усе обладнання та засоби вимірювальної техніки повинні утримуватися в умо­вах, що забезпечують їх зберігання та захист від пошкоджень та передчасного зно­шування. Для обладнання, яке потребує періодичного технічного обслуговування, по­винні бути розроблені та затверджені інструкції та графіки з технічного обслу­говування, а для засобів вимі­рювальної техніки – графіки повірки.

Несправне випробувальне обладнання та засоби вимірювальної тех­ніки по­винні зніматися з експлуатації та маркуватися відповідним чином, що показувало би їх непридатність для виконання своїх функцій.

Кожна одиниця випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки по­винна бути зареєстрована. Реєстраційний документ (лист, карта та ін.) на кожну одиницю повинен містити такі відомості:

— назву та вид;

— підприємство-виробник (фірма), тип (марка), заводський та інвентарний номери;

— дату виготовлення, дату одержання та введення до експлуатації;

— стан на час купівлі (новий; той, що був у вжитку; після ремонту та ін.);

— місце розташування (в разі необхідності);

— дані про несправності, ремонти та технічне обслуговування;

— дані про повірки.

Усе випробувальне обладнання та засоби вимірювальної техніки повинні бути атестовані та повірені. Порядок атестації та повірки у випробувальній лабораторії повинен бути документально оформлений і відповідати вимогам, що встановлені чинними нормативними документами.

Методи випробувань та процедури

Акредитована випробувальна лабораторія повинна мати актуалізовану документацію, зокрема:

— документи, які встановлюють технічні вимоги до продукції, що випробовується, та методи її випробувань;

— стандарти та технічні умови, в тому числі міжнародні стандарти (правила, технічні рекомендації та ін.);

— документи, які встановлюють програми та методи проведення випробувань (вимірювань) продукції, що закріплена за цією акредитованою лабораторією. Методики випробувань (вимірювань) повинні бути атестовані у встановленому порядку;

— документи, що стосуються підтримання в належному стані випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки: графіки повірки засобів вимірювальної техніки і атестації випробувального обладнання, що застосовуються, паспорти на них, методики атестації випробувального обладнання та методики повірки нестандартизованих засобів вимірювальної техніки, експлуатаційну документацію на засоби вимірювальної техніки, що застосовуються;

— документи, що визначають систему зберігання інформації та результатів випробувань (протоколи, робочі журнали, звіти та ін.).

В лабораторії повинні бути встановлені та документально оформлені процедури, що забезпечують актуалізацію та наявність на робочих місцях інструкцій, нормативних документів, настанов та інших документів, що пов’язані з забезпеченням якості випробувань, охорони праці та ведення документації.

Усі розрахунки і передача результатів випробувань повинні підлягати відповідній перевірці.

Якщо результати випробувань одержані через систему електронної обробки даних, то надійність системи повинна виключати можливість їх спотворення. Система повинна мати можливості виявляти несправності обчислювальної техніки під час виконання обчислень для вжиття відповідних заходів.

Система якості

Випробувальна лабораторія повинна мати систему якості, яка відповідає її діяльності та обсягу робіт, що виконуються.

Особа або особи, що відповідають за забезпечення якості робіт, повинні призначатись керівником лабораторії.

Документація на елементи системи якості повинна бути включена до “Настанови з якості випробувальної лабораторії”, якою повинні користуватися співробітники лабораторії. Настанова з якості повинна містити комплексний опис лабораторії та організації робіт з випробувань. Якщо яка-небудь інформація безпосередньо не включена до настанови з якості, а відображена в інших документах, то в цьому випадку в настанові з якості повинно бути наведено посилання на ці документи. Ведення настанови з якості покладається на відповідального співробітника лабо­раторії. Настанова з якості має бути розроблена з урахуванням рекомендацій Настанови ISO/ЕС 25, стандарту EN 45001.

1 2 3 [4] 5 6 7

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com