У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Акредитація у Системі УкрСЕПРО

Сторінка 3

— звіти та результати перевірок;

— акти технічного нагляду та інспекційного контролю;

— журнали обліку заявок, сертифікатів, атестатів;

— договори про проведення робіт з сертифікації систем якості, атестації виробництв.

Порядок акредитації органу з сертифікації систем якості

Організацію та проведення робіт з акредитації органів з сертифікації систем якості здійснює Національний орган з сертифікації. Акредитація органу з сертифікації систем якості в Системі є офіційним визнанням його правочинності проводити серти­фікацію систем якості (атестацію виробництв) на відповідність вимогам нормативних документів.

Національний орган з сертифікації призначає орган з сертифікації систем яко­сті на потрібний для його підготовки до акредитації період, який включає:

— проведення організаційних заходів з метою формування власної структури органу з сертифікації систем якості;

— розроблення організаційно-методичних документів;

— набуття практичного досвіду роботи через проведення сертифікації систем якості за разовими рішеннями Національного органу з сертифікації.

Акредитація органу з сертифікації складається з таких основних етапів:

— подання та експертиза документів;

— перевірка органу з сертифікації;

— розгляд результатів перевірки;

— оформлення і видача атестата акредитації.

У процесі акредитації визначається порядок інспекційного контролю за діяльністю органу з сертифікації протягом терміну акредитації.

Подання та експертиза документів

Призначений орган з сертифікації подає заявку та комплект документів, що містить:

— проект “Положення про орган з сертифікації систем якості …”;

— “Керівництво з якості ”;

— відомості про аудиторів органу з сертифікації, атестованих у Системі сертифікації УкрСЕПРО;

— копію наказу керівника організації-заявника про створення на її базі органу з сертифікації систем якості;

— заповнену опитувальну анкету для проведення попереднього обстеження системи якості організації-замовника;

— декларацію про відповідність вимогам керівних документів з сертифікації систем якості.

За результатами експертизи поданих документів складається експертний список з оцінкою відповідності органу з сертифікації систем якості вимогам, встановле­ним цим документом.

Перевірка органу з сертифікації систем якості

Перевірка здійснюється комісією, що складається з компетентних фахівців та призначається наказом Голови Держстандарту України.

Робота комісії проводиться за програмою, затвердженою Головою Держстандарту України.

Перевіркою встановлюється відповідність організаційної структури заявника, персоналу, внутрішньої системи якості, документованих процедур сертифікації вимо­гам поданих на експертизу документів та його здатність виконувати функції органу з сертифікації систем якості.

За результатами перевірки складається акт, який підписується членами комісії та доводиться до відома керівника органу з сертифікації систем якості.

Національний орган з сертифікації розглядає результати перевірки та в разі позитивної похвали про акредитацію проводить:

— затвердження “Положення про орган з сертифікації систем якості …”;

— оформлення та підписання ліцензійної угоди між органом з сертифікації систем якості та Держстандартом України;

— оформлення та видачу організації-заявнику атестата акредитації (додатки 23, 24.).

Орган з сертифікації систем якості реєструється у Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО.

Термін чинності атестата акредитації визначає Національний орган з сертифікації. Як правило, термін дії атестата акредитації не більше трьох років від дня реєстрації.

За шість місяців до закінчення терміну дії атестата акредитації орган з сертифікації, що має намір продовжити дію акредитації, подає заявку на продовження дії атестата акредитації.

Порядок повторної акредитації встановлюється залежно від результатів інспекційного контролю і вона може проводитись за повною або скороченою процедурою.

Розширення галузі акредитації

Акредитований орган з сертифікації систем якості, що претендує на розширення своєї галузі акредитації, подає заявку на розширення галузі акредитації.

До заявки додаються всі необхідні відомості про додаткову галузь акредитації.

Акредитація з метою розширення галузі акредитації може проводитись за повною або скороченою процедурою. Ступінь скорочення встановлюється в кожному конкретному випадку.

Інспекційний контроль діяльності акредитованого органу з сертифікаці

Інспекційний контроль діяльності акредитованого органу з сертифікації здійснюється у плановому порядку протягом терміну дії атестата акредитації та ліцензійної угоди з метою забезпечення об’єктивності проведення робіт з сертифікації систем якості (атестації виробництв).

Інспекційний контроль організує Національний орган з серти­фікації.

У разі отримання інформації про порушення органу з сертифікації основних про­цедур сертифікації систем якості, встановлених у Системі сертифікації УкрСЕПРО, або в разі наявності претензій до якості продукції підприємств, які одержали серти­фікати на системи якості, можуть організовуватись позапланові перевірки.

Оплату робіт з інспекційного контролю здійснює орган з сертифікації на умо­вах, що встановлені в ліцензійній угоді.

У разі виявлення за результатами інспекційного контролю порушень органом з сертифікації умов акредитації та ліцензійної угоди Національний орган з сертифікації приймає рішення про припинення дії або скасування атестата акредитації та розірвання ліцензійної угоди. Орган з сертифікації має право подати апеляцію на це рішення до комісії з апе­ляції при національному органі з сертифікації.

Подача апеляції не зупиняє дії прийнятого рішення.

Вимоги до випробувальних лабораторій тапорядок їх акредитації

згідно з ДСТУ 3412-96

Загальні положення

Акредитація випробувальної лабораторії в Системі є офіційним визнанням технічної компетентності та незалежності лабораторії від розробників, виробників (постачальників) та споживачів (покупців) продукції (процесів, послуг) або тільки її технічної компетентності щодо проведення випробувань конкретної продукції чи конкретних видів випробувань відповідно до вимог стандартів або інших нормативних документів.

Акредитованою може бути будь-яка лабораторія, що виявила бажання пройти акредитацію, незалежно від її галузевої підпорядкованості та форм власності.

Випробування з метою сертифікації проводяться випробувальними лабо­раторіями, що акредитовані на технічну компетентність та незалежність в Системі.

Допускається проводити випробування з метою сертифікації випробувальними лабораторіями, що акредитовані тільки на технічну компетентність, але з контролем представниками органу з сертифікації про­дукції. Відповідальність за необ’єктивність таких випробувань несе орган з сертифікації або організація, що виконує його функції, за дорученням яких випробувальна лабораторія проводить випробування.

Основною функцією випробувальної лабораторії є проведення впробувань в закріпленій галузі акредитації. Вимоги з акредитації, що встановлені стандартом, мо­жуть бути доповнені під час акредитації випробувальних лабораторій іншими вимо­гами, виходячи із специфіки діяльності цих лабораторій.

Випробувальна лабораторія повинна здійснювати свою діяльність відповідно до “Положення про випробувальну лабораторію”, що розробляється на підставі стан­дарту та затверджується Держстандартом України (органом з акредитації).

Випробувальна лабораторія повинна мати комплект юридичних, організаційно-методичних, нормативних та інших документів, які необхідні для здійснення її функцій.

Загальні вимоги до випробувальних лабораторій

Випробувальна лабораторія повинна мати юридичний статус, організаційну структуру, адміністративну підпорядкованість, фінансовий стан та систему оплати пра­ці співробітників, що забезпечують необхідну впевненість у тому, що вона визнається об’єктивною та незалежною від розробників, виробників та споживачів з усіх питань оцінювання показників, що підтверджуються під час сертифікації конкретної продукції.

1 2 [3] 4 5 6 7

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com