У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Акредитація у Системі УкрСЕПРО

Сторінка 2

За шість місяців до закінчення строку дії атестата акредитації орган з серти­фікації, що має намір продовжити дію акредитації, подає заявку на продовження дії ате­стата акредитації.

Порядок повторної акредитації встановлюється залежно від результатів ін­спек­ційного контролю і вона може проводитись за повною або скороченою проце­дурою.

Склад комісії, програма і терміни перевірки регламентуються наказом Держ­стандарту України (органу з акредитації).

Розширення галузі акредитації

Акредитований орган з сертифікації, що претендує на розширення своєї галузі акредитації, подає заявку на розширення галузі акредитації.

До заявки додаються всі необхідні відомості про додаткову галузь акредитації.

Акредитація може проводитись за повною або скороченою процедурою, яка ре­гламентується програмою перевірки з метою розширення галузі акредитації, затвердженої Головою Держстандарту (керівником органу з акредитації) або його заступником. Ступінь скорочення встановлюється в кожному конкретному випадку.

У разі отримання позитивних результатів оформлюється додаткова галузь акре­дитації органу за розширеною номенклатурою згідно з Додатком 22, яка затверджується наказом Держстандарту України (органу з акредитації).

Вимоги до органів з сертифікації систем якості та порядок їх акредитації

. Загальні вимоги

Органи з сертифікації систем якості згідно з ДСТУ 3420-96 створюються на ба­зі державних організацій, що мають статус юридичної особи і можуть бути визнані тре­тьою стороною, тобто незалежними від замовника та інших сторін, зацікавлених у сер­ти­фікації систем якості.

Діяльність органу з сертифікації повинна здійснюватись на підставі угоди з На­ціо­нальним органом з сертифікації

Орган з сертифікації систем якості може бути акредитований у Системі, якщо він має:

— організаційно-функціональну структуру, адміністративні та юридичні права, що забезпечують виконання робіт з сертифікації систем якості;

— компетентний персонал (в тому числі аудиторів, атестованих у Системі на право проведення сертифікації систем якості );

— актуалізований фонд нормативних документів відповідно до галузі його акредитації, зокрема комплект стандартів та інших нормативних документів з вимо­гами до продукції визначених видів та методами їх випробувань;

— угоди з органами з сертифікації конкретних видів продукції щодо здійс­нення атестації виробництва та сертифікації систем якості зазначеної продукції;

— статут, що визначає його діяльність;

— положення про орган з сертифікації систем якості;

— документовану систему якості, правила та процедури, що забезпечують правила проведення сертифікації систем якості та здійснення технічного нагляду за сертифікованими системами та атестованими виробництвами;

— досвід роботи з сертифікації систем якості, що підтверджується доку­ментально за результатами виконаних робіт;

Орган з сертифікації має забезпечити безперешкодний доступ до інформації про його послуги усім організаціям-заявникам.

Діяльність органу з сертифікації не повинна мати дискримінаційного характеру.

Орган з сертифікації має забезпечувати конфіденційність інформації про ре­зультати сертифікації, бо вона є комерційною таємницею.

Орган з сертифікації має здійснювати внутрішню перевірку своєї діяльності на від­повідність вимогам ДСТУ 3419-96 ”Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікації си­стем якості. Порядок проведення.” Результати таких перевірок мають бути зареєстровані і до них повинні мати вільний доступ особи, які здійснюють інспекційний контроль діяльності органу з сертифікації.

Вимоги до персоналу органу з сертифікації

Персонал органу з сертифікації систем якості має бути підготовлений для компетентного виконання обов’язків, що закріплені за ним, а також мати певний рівень технічних знань, досвід, особисті якості відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 10011, Європейського стандарту EN 45012.

Орган з сертифікації має постійно актуалізувати відомості про кваліфікацію, на­вчання та професійний досвід кожного аудитора.

Аудитори, які виконують роботи з сертифікації систем якості та атестації ви­робництв, мають бути атестовані в Системі.

Персонал органу з сертифікації систем якості повинен мати інструкції, що ви­значають задачі, функції, розподіл відповідальності та порядок виконання робіт.

До роботи з сертифікації систем якості та атестації виробництва або оцінки окре­мих елементів систем якості, що потребують спеціальних знань, можуть бути залучені кваліфіковані спеціалісти промисловості, науково-дослідних організацій, вищих закладів освіти та ін.

Спеціалісти, що залучаються до роботи, не повинні бути співробітниками підприємств та організацій, які зацікавлені в результатах сертифікації систем якості.

Вимоги до документації органу з сертифікації

Орган з сертифікації повинен мати ефективну документовану систему якості, що відповідає характеру та обсягу робіт, які виконуються органом, та інші документи, необхідні для виконання зазначених функцій, а саме:

— положення про орган з сертифікації систем якості;

— заяву про політику в галузі якості органу з сертифікації (якщо вона викладена в окремому документі і не увійшла до складу Керівництва з якості);

— настанову з якості органу з сертифікації;

— порядок організації навчання аудиторів;

— типові програми, опитувальні анкети перевірок та оцінок елементів в системі якості;

— типові методики атестації виробництв;

— процедури (робочі інструкції для аудиторів) з сертифікації систем якості та атестації виробництв;

— список аудиторів з сертифікації систем якості та атестації виробництв;

— список спеціалістів промисловості, науково-дослідних організацій, ВЗО та інших організацій, що залучаються до роботи з сертифікації систем якості та атестації виробництв;

— посадові інструкції персоналу, що визначають службові обов’язки та відповідальність;

— порядок оформлення та подання результатів перевірок систем якості та атестованих виробництв.

Фонд нормативних документів, який має в своєму розпорядженні орган з сер­ти­фікації, має містити:

— міжнародні, міждержавні, національні стандарти та інші документи в галу­зі сертифікації систем якості;

— міждержавні, національні, галузеві стандарти та інші нормативні доку­менти, що визначають вимоги до продукції, методів її випробувань, організації вироб­ничих процесів відповідно до галузі його акредитації;

— стандарти ДСТУ ISO серії 9000 та серії 10000, європейські стандарти EN серії 45000;

— керівництва ISO/IEC в галузі сертифікації;

— комплекти нормативних документів з сертифікації, які діють в рамках Си­стеми сертифікації УкрСЕПРО та інших систем сертифікації. Цей фонд має постійно актуалізуватися.

Орган з сертифікації має підтримувати в робочому стані чинний у даній орга­нізації порядок організації та протоколювання.

Усі протоколи та реєстраційні записи мають зберігатися протягом певного тер­міну в умовах конфіденційності з урахуванням чинного законодавства.

Орган з сертифікації має постійно здійснювати актуалізацію документації, що використовується, і забезпечити:

— внесення змін та виправлень у документи;

— вилучення застарілої документації;

— своєчасне інформування всіх зацікавлених сторін про внесення змін до документації;

— наявність відповідної документації там, де це необхідно.

Орган з сертифікації повинен мати у наявності форми документів, що необхідні для проведення сертифікації систем якості та атестації виробництв (заявки на проведення цієї роботи, протоколи, акти перевірки, сертифікати, атестати виробництв, журнали реєстрації).

Документи з сертифікації систем якості та атестації виробництв підлягають обліку та зберіганню протягом періоду часу, який має бути не меншим, ніж два терміни дії сертифікату на систему якості. Зберіганню у такому разі підлягають:

— заявки;

— програми перевірок;

— методики атестації;

— акти перевірок та протоколи заключних нарад;

1 [2] 3 4 5 6 7

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com