У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Акредитація у Системі УкрСЕПРО

Акредитація у Системі УкрСЕПРО

Вимоги до органів з сертифікації продукції та порядок їх акредитації

. Загальні вимоги

Згідно з ДСТУ 3411-96 органами з сертифікації можуть бути акредитовані дер­жавні організації, що мають статус юридичної особи та можуть бути визнані третьою стороною.

Діяльність органу з сертифікації здійснюється під керівництвом Національного органу з сертифікації на підставі укладеної з ним угоди.

Організація може бути акредитована як орган з сертифікації, якщо вона є неза­лежною від розробника, виробника, постачальника, споживача і має компетентність, яка дозволяє їй проводити сертифікацію у заявленій галузі акредитації.

Для цього організація повинна мати:

— організаційну структуру, адміністративні та юридичні права для управ­ління роботами з сертифікації у заявленій галузі акредитації;

— компетентний персонал, кваліфікація якого підтверджена документально за результа­тами атестації;

— актуалізований фонд нормативних документів на продукцію та методи її випробувань;

— систему двосторонніх зв‘язків з виробниками або постачальниками сер­тифікованої продукції, яка забезпечує своєчасне їх інформування про заплановані змі­ни вимог нормативних документів на продукцію, що повинно бути документально під­тверджено;

— договірні зобов’язання з акредитованими в Системі випробувальними ла­бораторіями (центрами) для проведення випробувань продукції з метою сертифікації, а в разі необхідності — з органами з сертифікації систем якості;

— штатний персонал, який веде технічний нагляд за виробництвом серти­фікованої продукції, або договори на проведення нагляду з органами з сертифікації си­стем якості чи з територіальними центрами стандартизації, метрології та серти­фікації Держстандарту України;

— статут, що визначає її діяльність;

— положення про орган з сертифікації продукції;

— настанову з якості;

— комплект організаційно-методичних та нормативних документів системи сертифікації продукції в заявленій галузі акредитації;

— документи, що встановлюють правила та порядок проведення технічного нагляду за виробництвом та випробуваннями сертифікованої продукції;

досвід роботи з сертифікації, що підтверджується документально за ре­зуль­татами виконаних робіт. Орган з сертифікації повинен забезпечувати конфіденційність інформації, що становить комерційну або професійну таємницю.

Орган з сертифікації повинен здійснювати внутрішні перевірки ефективності функціонування системи забезпечення якості згідно з вимогами Настанови ISO/ІЕС 56 з документальним оформленням результатів перевірок, які мають бути доступними для осіб, що здійснюють інспекційний контроль.

Дії органу з сертифікації не повинні мати дискримінаційного характеру. Вимоги до органу з сертифікації можуть бути доповнені під час його акредитації з урахуванням положень настанов ISO/ІЕС 39, 40 та європейського стандарту ЕN 45011.

3.1.2. Вимоги до документації органу з сертифікації

Орган з сертифікації повинен мати «Положення про орган з сертифікації .» та «Настанову з якості», яка повинна містити всю інформацію, необхідну для ефек­тивного функціонування системи забезпечення якості, в тому числі:

— заяву про політику в галузі якості;

— стислий опис юридичного статусу органу з сертифікації;

— кваліфікацію та повноваження як штатного, так і позаштатного персоналу органу з сертифікації;

— процедури підбору та навчання персоналу органу з сертифікації;

— процедури, пов’язані з розглядом апеляцій;

— процедури проведення внутрішніх перевірок функціонування системи якості;

— повноваження Ради органу з сертифікації;

— організаційну структуру, відповідальність та розподіл функцій між виконавчими групами;

— копії атестатів акредитації та паспортів випробувальних лабораторій (цен­трів), що зай­няті в проведенні випробувань продукції, яка сертифікується;

— перелік субпідрядників, копії атестатів їх акредитації або інших доку­ментів, що підтверджують їх компетентність;

— посадові інструкції персоналу, що визначають службові обов’язки і відпо­відальність та ін.

У разі наявності затвердженого порядку сертифікації однорідної групи про­дукції, що міститься в галузі сертифікації конкретного органу він (за необхідності) може розробляти доповнення до цього порядку щодо окремих процедур, які враховують специфіку діяльності органу.

Орган з сертифікації повинен мати фонд актуалізованих нормативних доку­ментів на продукцію, що сертифікується, та на методи її випробувань.

Орган з сертифікації повинен підтримувати в робочому стані систему реєстра­ції та протоколювання. Протоколи та реєстраційні записи повинні зберігатись протягом терміну, встановленого ДСТУ 3415-96.

Орган з сертифікації повинен мати систему контролю за документацією, що за­безпечує її своєчасну актуалізацію та наявність на робочих місцях необхідних чин­них документів.

Акредитація органу з сертифікації

Акредитація органу з сертифікації у Системі є офіційним визнанням його права про­водити сертифікацію продукції на відповідність вимогам нормативних документів до галузі його акредитації.

Роботи щодо акредитації органів з сертифікації продукції організовує та про­водить Держстандарт України (орган з акредитації).

Акредитація органу з сертифікації передбачає такі основні етапи:

— подання та експертиза документів;

— укладання договору між Держстандартом України (органом з акредитації) і організацією-заявником на проведення акредитації в Системі;

— перевірка органу з сертифікації;

— розгляд результатів перевірки;

— оформлення та видача атестата акредитації;

— укладання угоди з Держстандартом України.

При акредитації визначається порядок інспекційного контролю за діяльністю ор­гану з сертифікації протягом строку акредитації.

Подання та експертиза документів

— Організація, що претендує на акредитацію, подає заявку (Додаток 21) 3.1.1) та комплект документів, що містить:

— проект «Положення про орган з сертифікації . »;

— проект «Порядку сертифікації . »;

— «Настанову з якості»;

— копію наказу керівника організації-заявника про створення на її базі структурного підрозділу – органу з сертифікації (за необхідності);

— відомості про аудиторів;

— проект «Галузь акредитації».

За результатами експертизи документів, що подані, складається експертний висновок із оцінкою відповідності органу з сертифікації до вимог, що встановлені цим стандартом.

Перевірка органу з сертифікації

Перевірка здійснюється комісією, що складається з компетентних фахівців та при­значається наказом Голови Держстандарту України (керів­ника органу з акре­дитації).

Робота комісії проводиться за програмою, що затверджується Головою Держ­стандарту України (керівником органу з акредитації).

Перевіркою встановлюється відповідність фактичного стану органу з серти­фікації поданим документам та його здатність виконувати заявлені функції.

За результатами перевірки складається акт, який підписується членами комісії та доводиться до відома керівника органу з сертифікації.

Держстандарт України (орган з акредитації) розглядає результати перевірки та в разі позитивного рішення про акредитацію проводить:

— затвердження «Положення про орган з сертифікації .» та «По­рядку сертифікації .»;

— підписання угоди між органом з сертифікації та Держстандартом України.

— оформлення та видачу атестата акредитації (Додаток 22)

Орган з сертифікації реєструється в Реєстрі Системи. У разі негативного рі­шен­ня кошти, отримані за договором, організації не повертаються.

Інспекційний контроль за діяльністю акредитованого органу з сертифікації

У період дії атестата акредитації та угоди Держстандарт України (орган з акре­ди­тації) або інша організація за його дорученням здійснює інспекційний контроль за діяльністю органу з сертифікації.

Діяльність з інспекційного контролю оплачується органом з сертифікації на умо­вах, що встановлені угодою.

У разі порушення умов акредитації та угоди Держстандарт України (орган з акредитації) приймає рішення про припинення дії або скасування атестата акредитації та розірвання угоди. Орган з сертифікації може подати у зв’язку з тим апеляцію до Держстандарту України (органу з акредитації).

[1] 2 3 4 5 6 7

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com