У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Сертифікація в європейських країнах (ЄС)

Сертифікація в європейських країнах (ЄС)

Політика в ЄС з оцінювання відповідності

У 1988 р. в Брюсселі відбувся симпозіум західноєвропейських країн з питань сертифікації і випробувань, на якому були розроблені рекомендації із створення єдиних для ЄС принципів сертифікації і випробувань. На основі матеріалів симпозіуму Комісія європейської співдружності (КЄС) підготувала резолюцію з питання комплексного підходу до технічних умов, випробувань і сертифікації. Положення цього документа підтверджують початок нового, вищого ступеня в розвитку підходів ЄС до питань, які стосуються сертифікації і випробувань продукції:

· Пропонується підприємствам країн ЄС впровадити системи управління якістю на базі стандартів EN 29001, EN 29002 і EN 29003.

· Затверджуються єдині для Співдружності критерії оцінки компетентності і незалежності випробувальних лабораторій, органів з акредитації і сертифікації.

У країнах ЄС існували значні розбіжності в процедурах підтвердження безпечності виробів: це могло бути як заява-декларація, так і сертифікація третьою стороною. Але в 1985 р. була прийнята директива Ради ЄС про технічну гармонізацію, в якій розмежовується роль основних вимог і стандартів. Основні вимоги обов’язкові на відмінність від вимог стандартів. Причому, якщо стандарт гармонізований, то продукція, виготовлена за цим стандартом, вважається відповідною основним вимогам. В цьому зв’язку процедура контролю для виготівника полегшується. Якщо про­дукція виготовлена не за гармонізованим стандартом, а відповідно до основних ви­мог, то необхідним є підтвердження відповідності третьою стороною.

Комплексний підхід до взаємного визнання результатів сертифікації

Комплексний підхід наближує перехід до взаємного визнання результатів сер­тифікації при умові компетентності, високого технічного оснащення і відкритості. Для створення режиму відкритості пропонується забезпечити доступ всіх зацікавлених сторін до інформації про вимоги стандартів, методи випробування, вимоги безпечності виробів. Створений Комісією ЄС банк даних “Сертифікат” містить інформацію про всі існуючі в Європі системи сертифікації, методики випробувань, лабораторії і випро­бу­вальні центри та ін.

· Посилюється увага до акредитації випробувальних лабораторій в країнах-чле­нах ЄС. Підтримуються тенденції до розвитку національних систем акредитації на базі європейських стандартів EN 45000 і до співпраці в цій області.

· Комплексний підхід передбачає нову законодавчу процедуру сертифікації і ви­пробувань, згідно з якою в законодавчі норми ЄС не допускається включення однієї обов’язкової методики сертифікації конкретного товару. Повинні бути визначені параметри безпечності, які вимагаються, декілька методів їх підтвердження, умови застосування цих методів. Обмежується також втручання державних органів в діяльність незалежних центрів, за винятком випадків крайньої необхідності.

· Оцінюється на відповідність процес розробки продукції (проектування, дослід­ний зразок, виробництво); вид контролю (перевірка документації, випробування дослідного зразка, перевірка системи якості та ін.); контролюючий орган (виго­тівник, незалежна організація, третя сторона).

У 1989 р. в ЄС була прийнята Глобальна концепція гармонізації правил з оцінки відповідності.

Згідно з директивами відповідність може бути оцінена самим виробником, в результаті чого заявою-декларацією він підтверджує відповідність товару вимогам ди­рек­тиви і засвідчує це маркуванням товару знаком (рис 5.4.).

“Нові” директиви містять гармонізовані вимоги до безпечності, конкретизовані стосовно до певної стадії життєвого циклу продукції: проектуванню, виготовленню, реа­лізації, експлуатації. Для того, щоб директиви протягом довшого часу не потре­бували переробки, в них включають загальні вимоги, а більш докладні, окремі, вносять в стандарти.

“Нові” директиви відрізняються від “старих” і за структурою: в них є правова і технічна частини, наводяться принципи систем оцінки відповідності і посилання на стан­дарти. Таким чином, європейський стан­дарт, який не маєобов’язкового характеру, будучи згаданим в “новій” директиві, забезпечує доступ на ринок продукції, що відповідає його вимогам, без будь-яких перешкод і обмежень.

На відміну від “нових” “старі” директиви мають галузевий характер, точніше ви­мо­ги, які є в них, не уніфіковані, немає також посилань на стандарти. Узв’язку з цим до кожної “старої” директиви потрібно було прийняти багато доповнень і поправок, що ускладнює їх застосування на практиці.

Європейські модулі на стадіях життєвого циклу продукції

Директиви ЄС за Новою концепцією визначають способи підтвердження від­повідності (модулі), які може використовувати поставник. Право вибору конкретного модуля надається поставнику (виробнику). Для різних стадій життєвого циклу продук­ції передбачені різні модулі.

Модулі на стадії проектування.

На стадії проектування пропонується модуль В “Перевірка дослідного зразка”.

Заявник пред’являє уповноваженому органу такі документи: зразок виробу (тип), документацію, яка містить опис зразка: концепцію проекту, креслення, схеми ком­понентів та ін.; перелік стандартів, які застосовуються повністю або частково; ре­зультати розрахунків і експертиз; протоколи випробувань.

Уповноважений орган при позитивних результатах випробувань видає заявнику сертифікат затвердження типу “ЄС”. Сертифікат повинен містити висновки експертизи, умови його законності, дані для ідентифікації затвердженого зразка та інші відомості. Інші органи з сертифікації терміново повідомляються про видачу сер­тифіката затвердження даного типу. Завдяки комп’ютеризації при цьому до мінімуму зменшується кількість паперових документів. Якщо ж випробувальний орган приймає негативне рішення чи анулює раніше виданий сертифікат ”ЄС”, він зобов’язаний ін­формувати про це як інші уповноважені органи, так і країни, які надали йому повно­важення. Модифікації затвердженого зразка повинні проходити додаткові випро­бу­вання, якщо через внесені зміни виникає ймовірність невідповідності вимогам безпеки.

Модулі на стадії виробництва

Для стадії виробництва пропонується чотири модулі.

Модуль С “Декларація виробника про відповідність продукції (варіант 1)”.

Виробник заявляє, що вказані ним товари повністю відповідають зразку, який отри­мав сертифікат “ЄС”. Виробник може маркувати вироби знаком відповідності СЄ, проставляючи його на упаковці, на супровідній документації чи на самому виробі. Виробник несе відповідальність за прийняття необхідних заходів, які забезпечують стабільність якості на всіх етапах виробництва і повну відповідність всіх виробів сертифі­кованому типу.

Модуль D “Декларація виробника про відповідність продукції (варіант 2)”.

В доповнення до всіх обов’язків виробника, які входять до модуля С, в даному модулі передбачена необхідність організувати систему забезпечення якості у виготівника і контроль за нею службою нагляду ЄС. Система якості повинна бути документована, містити опис цілей в області якості і організаційної структури, передбачувати відповідність і визначати повноваження керівництва стосовно якості. Пред’являється також документальний опис технологічного процесу, застосовуваних методів контролю якості, способів підтримки ефективності системи забезпечення якос­ті та ін. Уповноважений орган з сертифікації оцінює систему якості на відповідність європейському стандарту серії 29000 (ISO 9000). Нагляд за системою якості про­водиться для забезпечення впевненості в тому, що виробник виконує обов’язки, пов’я­за­ні з сертифікацією (оцінкою) системи на його підприємстві.

Модуль Е “Декларація виробника про відповідність продукції (варіант 3)”.

Виробник зобов’язаний забезпечувати стабільний рівень якості на всіх етапах ви­робництва і відповідність всіх виробів тому типу, який описаний в сертифікаті “ЄС”, а та­кож вимогам директив, які пред’являються до цих виробів. Виробник вибирає уповноважений орган, який проводить вибіркові перевірки якості цих виробів відпо­відно до однієї з процедур, що вказані нижче.

[1] 2

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com