У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Ішемічна хвороба серця

Ішемічна хвороба серця

Визначення. Ішемічна хвороба серця (ІХС) – ураження міокарда, яке зумовлене розладами коронарного кровообігу і виникає внаслідок порушення рівноваги між доставкою і метаболічною потребою серцевого м’язу в кисні.

Клінічна класифікація ІХС (Рекомендації робочої групи Українського Товариства Кардіологів, 1999 р.).

1. Раптова коронарна смерть

(МКХ-Х-І46.1)

1.1. Раптова клінічна коронарна смерть з успішною реанімацією

1.2. Раптова коронарна смерть (летальний ви­падок)

2. Стенокардія

(МКХ-Х – І20.0)

2.1.1. Стабільна стенокардія напруги (із зазна­ченням функціональних класів (ФК), для ІІІ і IV ФК можливе приєднання стенокардії спокою, яка, за суттю, є стенокардією малих напруг – І20.8).

2.1.2. Стабільна стенокардія напруги при ангіографічно інтактних судинах (коронарний синдром X). – І20.8.

2.2. Вазоспастична стенокардія (ангіоспатична, спонтанна, варіантна, Принцметала).

(МКХ-Х –І20.1)

2.3 Нестабільна стенокардія

(МКХ-Х – І20.0)

2.3.1. Стенокардія, що виникла вперше до 28 діб (напади стенокардії, що виникли вперше, з транзиторними змінами на ЕКГ - спокою).

2.3.2. Прогресуюча стенокардія (поява стено­кардії спокою або нічних нападів у хворого із сте­нокардією напруги, зміна ФК стенокардії, прогре­суюче зниження толерантності до фізичного наван­таження, транзиторні зміни на ЕКГ - спокою).

2.3.3. Рання постінфарктна стенокардія (з 3 до 28 діб).

3. Гострий інфаркт міокарда

Діагноз виставляють із зазначенням дати ви­никнення (до 28 діб), локалізації (передня стінка, передньоверхівковий, передньобоковий, передньо-септальний, діафрагмальний, нижньобоковий, нижньозадній, нижньобазальний, верхівковобоковий, базальнолатеральний, верхньобоковий, боковий, задній, задньобазальний, задньобоковий, задньосептальний, септальний, правого шлуночка), рецидивуючий (від 3 до 28 діб), первинний, повторний (вказувати розміри і локалізацію не обов'язково, якщо виникають труднощі в ЕКГ- діагностиці)

(МКХ-Х - І21.)

3.1. Гострий інфаркт міокарда з наявністю зуб­ця Q (трансмуральний, великовогнищевий) (МКХ-Х - І21.0-І21.3)

3.2. Гострий інфаркт міокарда без зубця Q (дрібновогнищевий).

3.3. Гострий субендокардіальний інфаркт міокарда.

(МКХ-Х - І21.4).

3.4. Гострий інфаркт міокарда (невизначений) (МКХ-Х - І21.9).

3.5. Рецидивуючий інфаркт міокарда (від 3 до 28 діб).

3.6. Повторний інфаркт міокарда (після 28 діб) (МКХ-Х- І22).

3.7. Гостра коронарна недостатність. Діагноз проміжний - елевація або депресія сегмента ST, що відображає гостру ішемію до розвитку ознак некрозу міокарда або раптової коронарної смерті

(МКХ-Х - І24.8).

Деякі ускладнення гострого інфаркту міокарда вказуються за часом їх виникнення

(МКХ-Х - І20.3):

- гостра серцева недостатність (класи за Kilip I-IV);

- порушення серцевого ритму та провідності;

- розрив серця зовнішній (з гемоперикардитом МКХ-Х - І23.0, без гемоперикардиту МКХ-Х - І23.3) і внутрішній (дефект міжпередсердної перетинки МКХ-Х - І23.1, дефект міжшлуночкової перетинки МКХ-Х - І23.2, розрив сухожильної хорди МКХ-Х - І23.4, розрив папілярного м'язу МКХ-Х - І23.5)

- тромбоемболії різної локалізації;

- тромбоутворення в порожнинах серця (МКХ-Х - І23.6);

- гостра аневризма серця;

- синдром Дресслера (МКХ-Х -І24.1);

- постінфарктна стенокардія (від 72 годин після розвитку ІМ до 28 діб).

4. Кардіосклероз

4.1. Вогнищевий кардіосклероз (МКХ-Х - І25.2)

4.1.1. Постінфарктний кардіосклероз із зазна­ченням форми та стадії серцевої недостатності, ха­рактеру порушення ритму і провідності, кількості пе­ренесених інфарктів, їх локалізації та часу виник­нення).

Аневризма серця хронічна (МКХ-Х - 125.2).

4.1.2. Вогнищевий кардіосклероз, без вказівки на перенесений ІМ.

4.2. Дифузний кардіосклероз (із вказівкою на стадію серцевої недостатності, порушення ритму і провідності)

(МКХ-Х - 125.0)

5. Безбольова форма ІХС.

Діагноз базується на підставі виявлення ознак ішемії міокарда за допомогою тесту з фізичним на­вантаженням, Холтерівського моніторування ЕКГ з веріфікацією за даними коронарографії, сцинтиграфії міокарда Т1, стрес- ЕхоКГ

(МКХ-Х - 125.6).

Приклад формулювання діагнозу.

1. ІХС. Стабільна стенокардія напруги, II ФК. Атеросклероз ПМША та ПКА (коронарографія 10.03.99). СН 0 ст.

2. ІХС. Стабільна стенокардія напруги, IV ФК та спокою. Постінфарктний кардіосклероз (Q - ІМ пе­редньої стінки ЛШ, 23.05.99). Хронічна аневризма ЛШ. Повна блокада лівої ніжки пучка Гіса. СН ІІБ ст.

3. ІХС. Нестабільна стенокардія (прогресуюча). Постінфарктний кардіосклероз (дрібновогнищевий ІМ задньобокової стінки ЛШ, 02.06.98). Аортокоро­нарне шунтування (2 шунта, 12.02.98). СН І ст.

4. ІХС. Безбольова форма. Атеросклероз ПМША (коронарографія 10.03.99). Шлуночкова екстрасис­толічна аритмія (Лаун-1). СН 0 ст.

5. ІХС. Гострий трансмуральний інфаркт міокар­да передньоверхівкової ділянки ЛШ (05.07.99) Гост­ра аневризма серця (?). Повна блокада лівої ніжки пучка Гіса (05. 07. 99). Гостра лівошлуночкова недо­статність III класу за Кilliр (05. 07. 99). СН 1 ст.

6. ІХС. Гострий повторний дрібновогнищевий інфаркт міокарда діафрагмальної ділянки ЛШ (13.02.99). Постінфарктний кардіосклероз (великовогнищевий ІМ передньої стінки ЛШ, 23.03.97). Пароксизмальна фор­ма фібриляції передсердь. СН II А ст.

7. ІХС. Гострий великовогнищевий інфаркт міо­карда задньобазальної та діафрагмальної ділянок ЛШ (18.05.99). Гостра А-В блокада II ст. (18.05.99). Синдром Дресслера (30.05. 99). Рецидивуючий ІМ (05.06.99) в зоні ураження. А-В блокада III ст. (06.06.99). Зупинка кровообігу (06.06.99). Тимчасо­ва ЕКС (06.06.99 - 09.06.99). СН ІІ А ст.

8. ІХС. Гострий великовогнищевий інфаркт міокар­да передньобокової ділянки ЛШ (11.01.99). Первинна транслюмінальна ангіопластика ПМША: прохідність ТІМІ-3 (11.01.99). СН І ст.

Етіологія. Фактори ризику серцево-судинних недуг – модифіковані:

- Куріння

- Дисліпідемія

- Підвищений артеріальний тиск

- Цукровий діабет

- Ожиріння

- Дієтичні чинники

- Тромбогенні чинники

- Недостатня фізична активність

- Зловживання алкоголем

немодифіковані:

- Наявність ІХС

- Обтяжена спадковість

- Вік

- Стать

Раптова коронарна смерть.

Визначення. Визначається як смерть в присутності свідків, яка настала блискавично, або в межах 6 годин від початку серцевого нападу, коли реанімаційні заходи не проводилися, або були безуспішними, при відсутності лабораторних (ензимологічних) і/або ЕКГ ознак ІМ. В інших випадках вона повинна розцінюватися як смерть від ІМ. Підвищений ризик раптової смерті при:

- наявності частих шлуночкових екстрасистол (більше 10 за год);

- наявності ранніх шлуночкових екстрасистол;

- “німій” ішемії міокарду;

- пордовженні інтервалу Q-T (більше як 0,52 с);

- появі пізніх шлуночкових потенціалів (низькоамплітудні фрагментарні коливання які “йдуть” за QRS);

У хворих без ознак ІХС:

- Пролапс мітрального клапану;

- Кардіоміопатії (особливо гіпертрофічна);

Назва реферату: Ішемічна хвороба серця
Розділ: Медицина
Опубліковано: 2008-05-09 10:38:12
Прочитано: 3444 раз

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com