У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви

Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Актуальні задачі органів внутрішніх справ щодо захисту прав і свобод людини та громадянина на сучасному етапі соціально - політичного розвитку України задачі правоохоронних органів щодо захисту прав людини

Актуальні задачі органів внутрішніх справ щодо захисту прав і свобод людини та громадянина на сучасному етапі соціально - політичного розвитку України задачі правоохоронних органів щодо захисту прав людини

План

1. Завдання ОВС у структурі правоохоронної діяльності на сучасному етапі.

2. Задачі правоохоронної діяльності ОВС щодо захисту прав людини.

Література

1. Завдання ОВС у структурі правоохоронної діяльності на сучасному етапі.

Пріоритетом розвитку сучасного демократичного суспільства є забезпечення прав людини. Захищати основні свободи та підтримувати суспільний порядок і загальний добробут в демократичному суспільстві за допомогою політики та практики, які є законними, гуманними, і відповідають загальнолюдським цінностям є головним вектором розбудови правової держави.

Загалом, демократія в суспільстві тримається на двох засадах : верховенстві закону та забезпеченні прав людини. Тому основними задачами правоохоронної діяльності по підтримці правопорядку в демократичному суспільстві є демократичний характер здійснення прав людини та забезпечення правопорядку на основі верховенства закону.

Основна мета навчальної теми розкрити задачі діяльності правоохоронних органів, зокрема органів внутрішніх справ, щодо захисту прав і свобод людини та громадянина, усвідомити ці задачі як організаційні напрямки діяльності працівників міліції, а також сформувати теоретичні засоби і практичні навички по ефективному вирішенню зазначених задач.

Безперечно, задачі щодо захисту прав і свобод людини мають загальний характер і визначаються чинним законодавством. Проте, в діяльності міліції існує певна ієрархія задач, які виникають інколи в силу непередбачених обставин чи в нестандартних ситуаціях. Рецензія та алгоритми рішення основних завдань діяльності міліції в демократичному суспільстві.

Завдання ОВС у структурі правоохоронної діяльності.

Завдання міліції та відповідні напрямки їх діяльності є адекватним відображенням внутрішньої політики держави, здійснення якої згідно з Конституцією покладено на виконавчі органи державної влади.

Міліція в Україні, - зазначено в ст. 1 Закону “ Про міліцію”, - це державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, природне середовище, права і свободи громадян, власність, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.

Таким чином, права і свободи і громадянина, гарантії цих прав і свобод, що визначаються, згідно ст. 92 Конституції, виключно законом України, захищається державним озброєним органом виконавчої влади. Це дає підстави говорити про ефективність і надійність захисту прав людини.

Основними завданнями міліції є:

забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів;

запобігання правопорушенням та їх припинення;

охорона і забезпечення громадського порядку;

виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили;

забезпечення безпеки дорожнього руху;

захист власності від злочинних посягань;

виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень;

участь у наданні соціальної та правової допомоги громадянам, сприяння у межах своєї компетенції державним органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених на них законом обов’язків (Закон “ Про міліцію” ст. 2)

Це власне є законодавчо визначена система завдань міліції. Вона загалом визначає її компетенцію, правомочність, обсяг повноважень, місце в структурі державних органів, межу правозастосування, а також напрямки діяльності вказаного органу та її підрозділів, у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина.

Виконувати свої завдання міліція повинна неупереджено, у точній відповідності з законом. Верховенство закону, принцип законності є основою діяльності міліції щодо захисту прав і свобод людини та громадянина. Працівник міліції при виконанні покладених на нього обов’язків керується тільки законом, діє в його межах. Нагляд за додержанням законності у діяльності міліції здійснюють Генеральний прокурор України та підлеглі йому прокурори.

Виконуючи свої завдання міліція за ніяких обставин або вказівок службових осіб не повинна чинити будь – які незаконні дії чи бездіяльність.

Виконуючи свої завдання міліція повинна поважати гідність особи і виявити до неї гуманне ставлення, захищати права людини, незалежно від її соціального походження, майнового та іншого стану, расової та національної належності, громадянства, віку, мови та освіти, ставлення до релігії, статі, політичних та інших переконань.

Нарешті, у випадках порушення працівником міліції прав і законних інтересів громадянина під час виконання своїх обов’язків чи завдань, міліція зобов’язана вжити заходів щодо поновлення цих прав, відшкодування завданих матеріальних збитків, на вимогу громадянина публічно вибачитись. Службова особа міліції, яка порушила вимоги закону або неналежно виконує свої обов’язки щодо захисту прав людини, а також свавільно порушує вказані права чи обмежує їх, несе відповідальність встановлену кримінальним кодексом чи дисциплінарним статутом.

Окрім загальних завдань, органи внутрішніх справ виконують і специфічні завдання, які покладені на них в законодавчому порядку (міліція не виконує жодних завдань, не передбачених чинним законодавством) Серед специфічних завдань є такі :

завдання по реалізації державної політики у боротьбі зі злочинністю (організованою, корупцією тощо) відповідно до загальнодержавної концепції боротьби зі злочинністю. На міліцію покладаються певні завдання щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму (Указ Президента України від 22.07.2003 р.); щодо запобігання зникнення людей, удосконалення взаємодії правоохоронних та інших органів виконавчої влади в їх розшуку (Указ Президента України від 18.01 2001 р.) та інші.

завдання по охороні органами внутрішніх справ громадського порядку на вулицях, майданах, у парках, скверах та інших громадських місцях, а також запобігання та припинення адміністративних правопорушень.

завдання по здійсненню профілактичних та оперативно-пошукових заходів щодо запобігання, виявлення, припинення та розкриття злочинів (“Про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 р. р.- Указ Президента від 25.12.2000 р., Закон “Про оперативно-розшукову діяльність) та інші. Крім того, в ОВС проводяться дізнання і попереднє слідство у справах про злочини, розслідування яких покладено на них законом;

завдання по забезпеченню безпеки працівників суду, прокуратури, ОВС, митних органів, органів ДПС, рибоохорони тощо, а також безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві (Закон “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві ” 23.12.1999р.

завдання щодо здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі ( Закон України від 1.12.1994 р.) щодо попередження насильства в сім’ї ( Закон України від 15.12.2001 р.) щодо здійснення профілактики правопорушень серед неповнолітніх (Закон України від 24.01. 1995 р.)

Окрім вище наведених завдань ОВС здійснюють також завдання по проведенню експертиз у кримінальних справах і криміналістичних дослідженнях, по паспортизації населення та паспортному контролю за іноземними громадянами та особами без громадянства, по врятуванню людей у разі стихійного лиха, аварій, проведення заходів з охорони навколишнього середовища, тощо.

Безперечно, при виконанні головних і специфічних завдань міліція в першу чергу повинна забезпечити особисту безпеку громадян, захистити їх права та свободи. Загалом, основою ефективного виконання завдань, покладених на міліцію, є такі вихідні принципи: повага до закону і дотримання законності, повага людської гідності кожної особи, повага і захист прав кожної людини, неупередженість та недопущення дискримінації при здійсненні громадянами своїх прав і свобод.

Безперечним є те, що виконання задач вимагає від міліції знання потреб суспільства, його надій і уміння адекватно реагувати на них. Цілком очевидним є те, що надії і потреби суспільства стосовно міліції полягають у наступному:

[1] 2 3 4 5

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини
Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2018 textreferat.com