У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви

Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкових класів до гуманізації педагогічного процесу

Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкових класів до гуманізації педагогічного процесу

Однією з важливих проблем розвитку суспільства була і залишається проблема вдосконалення освіти і виховання підростаючого покоління. Від характеру та змісту соціального замовлення, яке виконує освіта в сфері навчання та виховання людини, залежить майбутнє держави. Наше суспільство не виняток, воно сьогодні замовляє, насамперед, гуманну особистість, здатну до творчості, ініціативи, саморозвитку, самоосвіти. Актуальність зазначених завдань визначається у нормативно-правових документах, які регламентують діяльність освітянської сфери (Закони України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про вищу освіту”; Державна програма „Вчитель”, Концепція педагогічної освіти, Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст.).

Загальновідомо, що формування та розвиток гуманної дитини молодшого шкільного віку залежить від вчителя. Якщо майбутні вчителі початкових класів усвідомлюють важливість завдання формування в учнів ціннісного ставлення до навколишнього світу і самого себе, то їх знання набувають ціннісного значення.

У системі головних ідеалів і цінностей світової прогресивної педагогіки (Я.А.Коменський, Ж.-Ж.Руссо, Й.-Г.Песталоцці, Ф.А.-В.Дістервег, М.Монтессорі, Р.Штайнер, С.Френе, Г.С.Сковорода, К.Д.Ушинський, Х.Д.Алчевська, С.Ф.Русова, А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський та інші.) центральною ланкою завжди була орієнтація на гуманістичну парадигму. Сьогодні її актуальність зростає і у зв’язку з процесами реформування вітчизняної освіти, у яких аксіологічний аспект відіграє значну роль. Освіта, заснована на ідеях гуманізації, повинна насамперед, інтегрувати весь комплекс знань про людину, формуючи на основі цих знань цілісне уявлення про себе як у дітей, так і у педагогів (І.Д.Бех, А.М. Бойко, М.І.Боришевський, І.А.Зязюн, В.А.Киричок, А.О.Кияновський, Б.С.Кобзар, В.О.Коротеєва, М.Ю.Красовиць­кий, В.В.Матіяш, І.К.Матюша, А.В.Сущенко, Т.І .Сущенко, Н.Є.Щуркова та ін.).

На жаль, в сучасному шкільному житті мають місце випадки, які підтверджують думку дослідника Н.Є.Щуркової про те, що ідея гуманізації педагогічного процесу залишається хибною. Автор зазначає, що не знайдеться жодного працівника школи, який би надумав виступити проти декларації цінності людини і права її на повагу, але зізнаються, що за зачиненими дверима пригнічується, ображається гідність дитини як людини, а учитель мало схожий на найвищу цінність на землі [3, 20]. Свої спостереження Н.Є.Щуркова пояснює невмінням з боку вчителя успішно організувати гуманний педагогічний процес.

Ці міркування названого науковця знайшли відображення і в проведеному нами констатуючому експерименті на базі Бердянського державного педагогічного університету серед студентів випускних курсів факультету підготовки вчителів початкових класів.

Отже, за результатами експерименту лише 4% студентів-випускників факультету ПВПК вважають, що оволоділи основними вміннями здійснення гуманізації педагогічного процесу на високому рівні. За самооцінкою 30% опитуваних володіють названими вміннями на достатньому рівні. Частково володіє цими вміннями 46% студентів. Своє невміння щодо здійснення гуманізації педагогічного процесу в початковій школі визнали 20% опитуваних студентів.

Аналіз сучасних педагогічних реалій як у теорії, так і на практиці дозволяє стверджувати, що проблема підготовки майбутніх учителів початкових класів до гуманізації педагогічного процесу за змістом визначається суперечністю, яке сьогодні існує між традиційною системою навчання дітей молодшого шкільного віку та новими соціально-педагогічними умовами. Воно може бути вирішене за рахунок внесення до підготовки майбутніх учителів початкових класів таких знань, ядром яких є гуманістичні педагогічні цінності та надання можливостей для практичного оволодіння студентами вмінь успішного здійснення гуманного педагогічного процесу в початковій ланці освіти.

Матеріал, представлений у статті, пов’язаний з науково-дослідною тематикою кафедри педагогіки Бердянського державного педагогічного університету: “Особистість учителя та її формування”.

Мета статті – розглянути основні аспекти підготовки майбутніх учителів початкових класів до гуманізації педагогічного процесу.

Технологічна підготовка майбутніх учителів початкових класів у світлі гуманістичної парадигми полягає у формуванні гуманістичної спрямованості педагогічної діяльності. Під гуманістичною спрямованістю ми розуміємо єдність мотиваційно-ціннісних орієнтацій особистості, в основі якої – ставлення до людини як найвищої цінності. Вона визначає, стимулює всі види і форми взаємин учасників педагогічного процесу, зміст діяльності вчителя. Гуманістичну спрямованість майбутнього вчителя початкових класів визначаємо як професійну властивість, що є основою прояву у дітей поваги до інших, відповідальності, турботи, творення добра. Безперечно, гуманістичну спрямованість зумовлюють моральні потреби, які є певним станом особистості. Вони виявляються у прагненні людини надавати допомогу іншим, співпереживати, піклуватися про певний психологічний клімат у колективі тощо. Відмітимо, що в основі гуманістичної спрямованості вчителя початкових класів має бути потреба у гуманній діяльності [2, 127].

Важливо зазначити, що гуманізація педагогічної діяльності може бути реалізована тільки за певних психолого-педагогічних умов (за А.В.Сущенко), як от:

· створення вчителем державно-пошукового середовища, ситуацій успіху, зміна негативних емоцій приємними, розширення емоційних вражень;

· безоцінне прийняття вчителем кожної дитини, підхід до учня з оптимістичних позицій;

· врахування особистісних цілей та інтересів дитини;

· наповнення олюдненим змістом шкільних предметів;

· забезпечення фасилітації, полегшення в осмисленні навчального матеріалу, організація спільної діяльності вчителя і учнів на засадах партнерства;

· застосування інтерактивних методів і форм навчання, де оволодіння знаннями здійснюється в процесі спільного з учителем пошуку істини, зіткнення думок, поглядів, позицій, різноманітних можливих розв’язань пізнавально-моральних завдань;

· розвиток самоконтролю і самооцінки учнів, збагачення їх творчого та духовного потенціалу;

· розкриття внутрішніх мотивів самовдосконалення, озброєння учнів засобами організації повноцінного життя, збагачення духовного змісту на кожному віковому етапі (Г.О.Балл, І.Д.Бех, С.П.Бондар, К.В.Гавриловець, С.У.Гончаренко, В.М.Гриньова, І.А.Зязюн, В.Т.Кабуш, В.І.Лозова, Ю.І.Мальо­ваний, О.М.Пєхота та ін.) [7, 38-39].

Реалізація даних умов вимагає відповідної професійної підготовки з боку майбутнього вчителя початкових класів. Вважаємо за належне підкреслити, засоби підготовки майбутніх учителів початкових класів до гуманізації педагогічного процесу будуть ефективними, якщо системоутворюючим фактором змісту, форм і методів побудови навчально-виховного процесу у вищій школі стане його гуманізація.

У останні десятиліття проблема підготовки вчителя-гуманіста знайшла своє відображення в багатьох дослідженнях науковців. Це роботи Є.О.Адоньєва, Є.С.Барбіної, І.А.Зязюна, Н.В.Кичук, І.В.Кіреєвої, В.Г.Кузнє­цової, В.В.Матіяш, О.Г.Мороза, Н.Г.Ничкало, Н.В.Савчак, В.А.Семиченко, С.О.Сисоєвої, Н.В.Сушик, А.В.Сущенка, Т.І.Сущенко, Н.М.Тарасевич, М.В.Тка­ченко, Н.Є.Щуркової та ін.

Так, Є.О.Адоньєв, вивчаючи питання гуманізації підготовки майбутнього вчителя, зіставляє дві парадигми освіти (див. табл.)

Порівняння традиційної та гуманістичної парадигм освіти

Основні положення

Традиційна освіта

Гуманістична парадигма освіти

1. Головне зав­дан­­ня людини

Розуміння сутності світу, науки, виробництва з метою зміни і використання для реалізації свого життєвого сенсу.

Розуміння свого місця у світі (як частини його цілісності).

2. Головне зав­дан­ня освіти

Дати знання про світ та існуючі засоби діяльності в науці і виробництві, забезпечити професійну підготовку людей.

Озброїти методологією творчої діяльності, методологією проектування і передбачення можливих наслідків майбутньої діяльності.

3. Тенденція освіти

Підготовка студентів до майбутнього життя.

Навчання жити „тут і тепер”, не завдаючи незручностей іншим, навчання жити в умовах постійних змін.

4.Головна мета навчання

Набуття знань.

Саморозвиток, самовдосконалення, „know how”.

5. Наукова основа діяльності

Природно-науковий метод (моделювання, експеримент).

Творча інноваційна діяльність. Уявний експеримент.

6. Підґрунтя навчання

Сталі знання.

Критичне і логічне осмислення конкретних ситуацій

7. Орієнтація навчання

Знання всіх галузей наук (часто у відриві від життя).

Орієнтація на вирішення конкретних проблем, котрі стоять перед суспільством, людиною.

8.Характер процесу навчання

Знання про світ, діяльність, про себе накопичуються заздалегідь.

Знання про світ набуваються в діяльності, що імітує майбутню професійну.

9.„Керівник” навчального процесу

Викладач-режисер навчального процесу.

Режисура лежить у структурі матеріалу, покладеного в основу навчання.

10.Завдання виховання

Формування особистості для колективу і через колектив.

Свобода особистості.

11.Роль етики і моралі

Можливі і формуються гуманітарною освітою.

Необхідні для прийняття рішень і бажані у процесі будь-якої діяльності.

[1] 2 3

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини
Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2018 textreferat.com