У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви

Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аналіз стану фахової підготовки студентів-фізиків до дослідницької роботи в школі

Аналіз стану фахової підготовки студентів-фізиків до дослідницької роботи в школі

Інноваційні зміни, які сьогодні відбуваються в системі освіти, потребують нових підходів до структури, змісту та методів підготовки вчителів-предметників шкіл нового типу.

Тенденція розвитку шкільної фізичної освіти орієнтована на рівневу й профільну диференціацію навчання, вимагає від учителя вмінь проектувати навчально-пізнавальний процес у школі та сприяє максимальному розвитку творчих здібностей учнів. Таке проектування неможливе, якщо в учителя не сформовані уміння, навички організації та проведення досліджень індивідуальних особливостей особистості й творчих здібностей учнів.

У своїй практичній роботі вчитель фізики спирається на наукові розробки окремих учених-методистів, власний досвід, досвід учителів-новаторів. Такі загальні рекомендації орієнтовані на деяку абстрактну модель учня з визначенням рівня його здібностей. За рівнем підготовки до навчальної діяльності, частіш за все, учнів поділяють на учнів з низьким рівнем знань, середнім та високим. Проте, вчителі працюють з конкретними учнями, і їх досвід роботи повинен бути спрямований саме на них.

Безперечно, узагальнення досвіду й проектування його на ідеального учня – дії необхідні і корисні. Цей досвід є деяким наближенням до реального навчального процесу в конкретних умовах. У своїй практичній роботі учитель може взяти за основу запропонований досвід і метод навчання, але просте, механічне перенесення не забезпечує максимального ефекту та результату навчального процесу. Навчання фізики передбачає не просту передачу певного обсягу знань та інформації учням, а всебічний розвиток їх творчих здібностей. При плануванні навчального процесу вчитель повинен враховувати велику кількість чинників і параметрів.

Забезпечити високоефективний продуктивний навчальний процес може тільки вчитель, який володіє навичками дослідницької роботи, вміє виявити і правильно оцінити творчі здібності учнів, знайти найбільш раціональні та достатньо ефективні методи, прийоми організації і проведення навчального процесу. Без знань основних особистісних якостей учнів, їх здібностей, основних принципів побудови навчального процесу неможливо забезпечити високу якість навчання. Розвиток творчих здібностей на уроках фізики передбачає побудову навчально-виховного процесу таким чином, щоб учень виступав в ролі дослідника. Такий підхід до навчального процесу сприяє більш глибокому засвоєнню матеріалу, що вивчається, та пробуджує інтерес до творчої діяльності.

Формування у випускників вузів навичок організації дослідницької, творчої роботи з учнями, здатності щодо творчого мислення необхідно розглядати як одне з основних завдань підготовки сучасного вчителя-дослідника.

Проведений нами пошуковий експеримент показав, що у студентів недостатньо сформовані навички організації дослідницької роботи з учнями, вони не вміють організувати достатньо ефективний творчий навчально-пізнавальний процес у школі. Під час дослідження було виявлено, що педагогічні інститути не в повному обсязі використовують свої потенційні можливості щодо формування вчителя як провідника передової наукової думки й організатора дослідницької роботи в сучасній школі. Виникає відомий розрив у підготовці студентів до дослідницької та викладацької діяльності, внаслідок чого в учителів виникають труднощі стосовно вміння організовувати роботу, пов'язану з дослідницькою, пошуково-творчою діяльністю учнів.

Спостереження за процесом навчання фізики учнів і студентів показали, що традиційні методи вивчення навчального матеріалу не дають глибоких та міцних знань. Вивчення предмету за навчальною літературою та використання словесних методів дає, в основному, тільки певний обсяг не усвідомленої остаточно інформації. Незначна частина цієї інформації переходить у навчальному процесі в знання. Основний етап переходу певного обсягу інформації в знання відбувається у випускника дещо пізніше, як правило, після закінчення навчального закладу і за умови, що у своїй практичній діяльності він використовує раніше вивчений матеріал. Глибокі знання набуваються в процесі практичної, активної пошуково-творчої діяльності, без неї вони залишаються формальними.

Для забезпечення процесу переходу інформації в знання необхідно в рамках навчального процесу створити умови для виникнення в них потреби. Такі умови можна забезпечити через дослідницьку діяльність учнів і розглядати її як ефективний метод отримання міцних знань та вмінь, або як метод, за допомогою якого можна створити умови переходу інформації в знання. До того ж, навички організації та проведення дослідницької роботи ми розглядаємо як необхідний компонент у фаховій діяльності вчителя фізики. Він повинен бути включений до переліку вмінь та навичок як обов'язковий елемент фахової підготовки учителів фізики.

Під дослідницькою діяльністю, метою якої є матеріалізація знань у кінцевому продукті фахової діяльності, ми розуміємо діяльність, яка спрямована на процес перетворення отриманої інформації в знання, придбання нових для студента знань і навичок, нової інформації щодо досліджуваного об'єкту.

Участь студентів в організованій науково-дослідницькій, навчально-пізнавальній роботі відіграє провідну роль у формуванні особистості майбутнього вчителя.

На нашу думку, студенту необхідно оволодіти теоретичними й експериментальними методами дослідження, навичками аналізу й опрацювання отриманих у ході досліджень даних. На період проходження педагогічної практики необхідно створити умови для збору емпіричного матеріалу, із наступним його опрацюванням і формулюванням висновків. Майбутньому вчителю фізики необхідно, насамперед, опанувати системою знань і умінь, пов'язаних із:

– проектуванням процесу навчання в школі;

– розрахунком показників, за якими необхідно сформувати задані види діяльності;

– добором вправ, що розвивають визначені види діяльності;

– вибором методів, засобів та визначенням їх послідовності;

– добором параметрів для одержання інформації про хід засвоєння знань і придбаних навичок та умінь;

– конструктивним описом цілей навчання.

Ми вважаємо, що особлива увага повинна приділятися формуванню у студентів умінь, котрі пов'язані з визначенням індивідуальних здібностей учнів, з адаптацією і корекцією процесу засвоєння знань, розвитком пошуково-творчих здібностей та оцінкою результатів навчально-пізнавальної діяльності.

Аналіз результатів проведеного нами анкетного опитування вчителів фізики, викладачів се­редніх і вищих навчальних закладів дав нам можливість виділити декілька типів дослідницьких завдань, які повинен вирішувати кожен випускник педагогічного вузу в практичній роботі. До них ми відносимо:

–­­ визначення здібностей та нахилів учнів;

– діагностику ефективності та результативності навчального процесу;

– визначення методів і прийомів розвитку творчих здібностей учнів;

– вміння організувати дослідницьку та конструкторську роботу учнів.

Таким чином, наукова творчість студентів перетворюється в обов'язковий елемент фахової підготовки майбутніх учителів фізики.

Перевірка професійних знань студентів на міцність як така відсутня. Оцінюються, в основному, теоретичні знання безпосередньо після вивчення відповідного предмету. Тільки на п'ятому курсі, при виконанні комплексних кваліфікаційних завдань, перевіряється єдність теоретичних знань та практичних умінь випускників. Як показали результати проведеного нами експерименту, така перевірка теоретичних і практичних знань необхідна після вивчення визначених комплексів дисциплін протягом усього періоду навчання студентів в інституті.

З метою вивчення рівня підготовки випускників до організації дослідницької роботи в школі нами було проведено науково-методичне дослідження.

Перед дослідженням були поставлені такі завдання:

1. Оцінити необхідність і важливість формування навичок організації дослідницької роботи з учнями в рамках фахової підготовки вчителів фізики в педагогічних інститутах.

2. Визначити рівень підготовки випускників педагогічних інститутів до дослідницької роботи в школі.

[1] 2 3 4

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини
Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2018 textreferat.com