У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви

Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Адаптація дітей молодшого шкільного віку у творчому колективі та критерії її визначення

Адаптація дітей молодшого шкільного віку у творчому колективі та критерії її визначення

В умовах постійних змін, які відбуваються в сучасному суспільстві, проблема адаптації особистості виступає на перший план. Хоча питання адаптації не є новим, але за умов швидкого зростання ритму і темпу життя, що спричинює підвищення вимог до людини як члена суспільства загалом і як творчої, активної особистості зокрема, дослідження процесу адаптації набуває актуальності. Ця проблема є суттєвою і для освітніх установ, які вимушені реагувати на зміни, оскільки працюють із підростаючим поколінням, найбільш відкритим для усього нового. Освітні процеси мають бути спрямовані на забезпечення гармонійного розвитку дитини, вважати її активним суб’єктом життєдіяльності з певним соціальним досвідом комфортного існування в соціумі [4; 7].

Вивчення психологічних особливостей адаптації дітей молодшого шкільного віку у творчих колективах дає змогу поглибити знання про структуру, фази, механізми процесу адаптації, отримати нові дані для створення умов, що позитивно вплинуть на успішність процесу адаптації до шкільного, позашкільного навчання й узагалі сприятимуть адаптації дитини в суспільстві. “Опанування наукою життя – основна потреба маленької дитини, яку вона прагне задовольнити. Це вимагає від неї вміння не лише виживати за швидкоплинних умов оточуючого середовища, а й жити в повну силу, реалізувати свій потенціал, досягати злагоди з довкіллям, знаходити своє домірне місце в суперечливому світі” [4, c.5].

Важливою сферою для прояву самоактивності, а водночас і для особистісного самовизначення дитини виступає позашкільна діяльність, спрямована на забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації, на здобуття дітьми додаткових знань, умінь, навичок за інтересами, а також сприяє їх інтелектуальному розвитку [8, с.121-126].

Треба зазначити, що позашкільні заклади, які діти відвідують у вільний від навчання в школі час, також є закладами освіти й мають спільні мету й завдання, а саме: мають сприяти різнобічному розкриттю творчого потенціалу зростаючої особистості, формуванню її базових психологічних якостей, створенню умов для повноцінного самовираження дитини. Саме тому для формування активної особистості необхідно створювати певні умови не тільки в школі, а й у позашкільний час у різноманітних творчих колективах: хореографічних, театральних, музичних, образотворчих тощо. У сучасній педагогіці і психології діяльність цього напряму називають позашкільною.

Незважаючи на значні потенційні можливості позашкільної діяльності, ця діяльність поки що не стала об’єктом належної уваги науковців. Не були предметом психологічного дослідження, зокрема, питання адаптації дітей молодшого шкільного віку у творчих колективах, які забезпечують діяльність цього напряму. Майже не зверталась увага на визначення психологічних особливостей адаптації дітей молодшого шкільного віку у творчих колективах. Ми вважаємо, що саме адаптація є важливим чинником подальшої зацікавленості дитини в обраній нею справі. Від того, як дитина сприйматиме колектив, вимоги керівника, труднощі, які виникають в оволодінні певною діяльністю, тобто від рівня адаптації, багато в чому залежать самопочуття дитини, рівень професійних досягнень, самореалізація дитини в творчості. Взагалі адаптацію в творчому колективі можна розглядати як складову частину загальної адаптації дитини в суспільстві. Адже адаптаційні процеси, починаючи з дитинства, займають більшу частину людського суспільного життя. Успішність процесу адаптації, який приводить до комфортного існування людини в суспільстві, передбачає формування в дитини готовності до виконання необхідних функцій та прийняття соціальних ролей у групі, колективі, суспільстві, вміння пристосовуватися до життя та адекватно поводитися в нових соціальних умовах.

Виходячи з актуальності проблеми, метою статті є обґрунтування теоретичних основ процесу адаптації та визначення критеріїв, які допоможуть визначити рівень адаптації дітей у творчому колективі. Основні принципові підходи нашого дослідження випливають із сучасних положень про адаптацію та специфіку роботи колективів позашкільної освіти, до яких ми відносимо і творчі колективи позашкільної діяльності.

У проблематиці, яка стосується адаптації, а саме: сутності; механізмів проходження цього процесу і взаємодії всіх чинників, ми орієнтуємось на погляди Л.Виготського, І.Вайнера, Г.Балла, А.Петровського, З.Білоусова, Л.Дзюбко, Р.Немова та інших, які розуміють адаптацію як складний і багатогранний психологічний процес на шляху становлення особистості. Більшістю авторів адаптація розглядається як процес активного пристосування індивіда до умов соціального середовища, а також як результат цього процесу. Її пов’язують із періодами кардинальної зміни діяльності та соціального оточення людини.

Сучасна точка зору українських учених щодо процесу адаптації така, що це процес або результат процесу, який передбачає гармонійне, з точки зору індивідуальних прагнень людини, задоволення її потреб, створення умов для її здорового, щасливого життя в суспільстві, або адаптація – взаємодія з оточуючим середовищем з приводу опанування нової життєвої ситуації [2, с.12].

У дітей молодшого шкільного віку нові життєві ситуації пов’язані не тільки зі вступом до школи, зміною головного виду діяльності, а і з їх участю в позашкільній діяльності, в різних творчих колективах, до умов успішного існування в яких дитина теж адаптується.

Шляхи вирішення проблеми успішності адаптації знайшли відображення не тільки в теоретичних, а й у емпіричних дослідженнях (І.Ревасевич, Є.Клімов М.Рокіч, А.Фурман).

Для нас цікавою є інноваційна модульно-розвивальна система освіти, запроваджена А.Фурманом, яка дає змогу глибше пізнати внутрішній світ особистості кожного школяра. Визначена автором структура особистісної адаптованості (ставлення, оцінка й самооцінка, внутрішнє прийняття, психологічна ситуація, психічний образ, Я-концепція) та запропонована методика “Наскільки адаптований ти до життя?” дозволяє чітко диференціювати основні різновиди адаптаційних процесів і визначити ступінь їх безпосередньої наявності у психічній життєдіяльності дитини. Досліджуючи особливості адаптації школярів, автор доходить висновку, що процесуально-результативні параметри перебігу цього процесу відчутно розширюються й ускладнюються під час кардинальної зміни напрямів діяльності індивіда, соціального оточення або власного внутрішнього світу особистості. Ми згодні з автором у тому, що успішність адаптації визначається характеристиками середовища та психічного світу особистості, що основний напрямок розвитку адаптивної активності школяра безпосередньо пов’язаний з процесами становлення, оцінки і прийняття ним норм і цінностей того основного соціального середовища, до якого він входить, у нашому випадку це творчі колективи. Одним із факторів успішності адаптації дитини А.Фурман уважає її особистісний розвиток [10].

Наше дослідження полягає у виявленні психологічних особливостей адаптації дітей молодшого шкільного віку у творчому колективі художньої самодіяльності. Ми зробили припущення, що успішність адаптації залежить від рівня самооцінки дитини, її ставлення до себе, до обраної справи. Тому ми вважаємо, що названу А.Фурманом структуру особистісної адаптованості, й методику “Наскільки адаптований ти до життя?” ми можемо використовувати в своєму дослідженні в певному обсязі.

Аналіз робіт В.Поліщук, Т.Богутської Л.Галагузової, Т.Жаровцевої, О.Кононко, Т.Науменко, Л.Царегородцевої, Ж.Юзвак, С.Саханюк, С.Кулік, спрямованих на вивчення процесу адаптації дітей до школи, шкільного колективу, приводить нас до висновку, що для вивчення особливостей адаптації молодших школярів у творчому колективі доцільно звернутись до психолого-педагогічних джерел, у яких розкриваються психологічні особливості цього вікового періоду. Молодший шкільний вік займає особливе місце у віковій та педагогічній психології.

[1] 2 3

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини
Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2018 textreferat.com